12
Sabatle Sugucne
Mrk 2:23-28; Luk 6:1-5
Dameng iwa Yesudi Sabat damengka wit bole hewacina yefe balaibelu leme, mic-tengtengfocine yenge nosingte homalu wit noine moniyang moniyang banoc aiibong.+ Inguc aibong Farisaio yenge yogo nganilu yanguc edoibong, “Nganinong, mic-tengtengfocgone yenge Sabat damengka aibaba mi aiaiine, yogo aigaing.”+
Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Dawidi nga bole-ngicfocine yenge nosingte homalu aibaba aiibong, ngenge yogo wafe-ngagec mi aicaigaing, me? Ye Wapongte Ibu-macka felu bret Wapongte ibu loicne, yogo balu bole-ngicfocine yengeholec noibong. Nga bret yogo depec-baba ngic yengi sugu nalic nodaingte, ngicbenang yengibac miyac. Aimebac Wapongti yengele mi ngage-sowalewec.+ Depec-baba ngic yenge inguchac Sabat damengka Ibu-macka bole balu Sabatka ngiye-ngagecte aibaba yogo hegilelu bikic mi bafuwadaingte. Wapongte yefe-yowawa fagac, ngenge yogo wafelu ngagecaigaing.+ Na yowa yanguc edocngebabe, wiyac yagodi* Wapongte Ibu-mac ewaligac.+ Aime yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Na depec bacaigaing, yogolec mi ainelegac. Ngic-ngigac kwele-sowac aiyelecaigaing, yogolec ainelegac.’ (Hos 6:6)
Ngenge yowa yogo ngage-motodabongka midec, ngenge ngic bikicngineng mikac, ngage-wosaec aiyelelu mi mimoctocebadabong.+ Ngicte Madec ye Sabatle Sugucne gagac hocne, ye aibaba madicne nga sowacnele nalic midaicte.”
Ngic mole-sowac bamadickewec
Mrk 3:1-6; Luk 6:6-11
Aime ye hegilelu iwacni hikelu kpakpaduc macnginang fewec. 10 Hei, ngic monic moleine neboc homaicne, ye iwa ngiyewec. Ngiyeme ngic yenge Yesudi wenuc mime ngagelu yowawa lonogale uwacnoibong, “Sabat damengka ngic nalic bamadicebanoga, me miyac?”+
11 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngengelacni monicti lamaine monic Sabat damengka long monicka haudaicte ingucne, ye biyac hikelu lamaine fuluckeme ofedaicte.+ 12  Aime ngic ngengibac wiyac feicne ailu lama ewalicebayackegaing. Ilec Sabat damengka aibaba madicne yogolec aka monic mi fagac.”
13 Inguc milu ngic yogolec yanguc micnowec, “Ga molegone sungkec.” Inguc micnome ye moleine sungkelu madickeme moleine nebocine ingucne aiwec. 14 Aime Farisaio yenge wahikelu yengilangkac kpaducke ngiyelu Yesu wehomanogale yowa milu hefeibong.+
Wapongte angac madecine
15 Inguc aibong Yesu ye kwelengineng ngageyelelu iwahac mac yogo hegilelu hikewec. Hikeme ngic-ngigac homacnedi balaibelu hikebong, yedi ngic-ngigac hucnginengkolec sasawa bamadicebawec. 16 Bamadicebalu ngic-ngigac yengi yeicne fungine mibong yegengkedaickale ailu, aka-yowa edocebalu mimacebawec.+ 17  Siduc-mimi ngic Yesaiyadi yowa biyachac miwec, yogo noine aidaicte,
18 “Ngagegaing, na bole-madecne bawosaeiba. Ailu kwelena yele angac ngagelu kwele-ilucnedi yele beliyegac. Aime Asune yele feiwa lobe yedi nale mimocto-mimoctole pasi dondonne himongne himongne ngic-ngigac sasawa, yengela mime yegengkeyeledaicte.+ 19 Ailu ye ngaba mi aidaicte. Nga ye tapiliineholec mi aukwedaicte. Ngic-ngigac yenge mac-sobengka domalu yele yowa-malacte ucine nalic mi ngagedaingte. 20 Ailu ye komba pelecne monic biyac sowaleicne, yogo mi baduyackedaicte. Ailu hifa monic ucine hasockolec hobanogale aigac, yogo mi bahobadaicte. Inguc ailu gacgu ye mimocto-mimoctole pasi dondonne damongkelu game pasi yogodi aibaba sowacne ewalidaicte. 21 Aime himongne himongne ngic-ngigac sasawa, yenge ngage-ngagengineng yele wacka lolu wangec gadaingte.” (Yes 42:1-4)
Alengkolec bole bacaigac, me?
Mrk 3:20-30; Luk 11:14-23; 12:10
22 Yenge ngic monic alengkolec ailu dongeine pisickeicne ailu yowaine mikac, ye Yesula balu hikeibong. Hikebong yedi ngic yogo bamadickeme yowa miwec, ailu dongeine hilawec. 23 Inguc aime habu domaibong, yenge yogo nganilu kwatackelu yanguc miibong, “Ngic yogo ye Mesia mecne Dawidile fikesaweckacni.”
24 Inguc mibong Farisaio yenge yogo ngagelu yanguc miibong, “Aleng yebicebacaigac, yogo aleng yengele micne Belsebul, yele tapiliwa bole balu ngic-ngigac yengelacni aleng yebicebacaigac.”+
25 Inguc mibong Yesudi ngage-ngagenginang biyac ngagelu yanguc miwec, “Himong monicte ngic-ngigac yenge ngaba ainagulu siyeckedaingtewa, himong yogo kisi kwedaicte. Nga taon me golowac monicti siyeckelu ngaba ainagudaingtewa, taon me golowac yogo gilodaingte. 26  Aime Satang yeuctihac yebicnagudaictewa, ye siyeckelu habu yaeckang aime yele ngani-damong sanangne nalic mi fadaicte. Ilec na yele tapiliwa aleng mi yebicebagabac. 27  Nani Belsebul yele tapiliwa aleng yebicebadaba midec, ngengileng madecfocngineng yenge inguchac yele tapiliwa aleng yebicebadabong. Inguc aime ngenge madecfocnginengtihac ngengele yowa wosaelu mimoctodaingte. 28  Aime nani Wapongte Asuholec aleng yebicebagabacka, ibac Wapongte ngani-damongti ngengela biyac weleyec fagac.+
29  “Ngic monicti ngic tapiliineholec, yele macka felu woc-wiyacine nalic mi ewalilu badaicte, miyac. Ye ngic tapiliineholec yogo mucti dodockelubac macine kwelina felu woc-wiyacine fagac, yogo nalic bayackedaicte.”
30  “Inguc aime yanguc edocngebabe ngagening, monic ye nale ago miyac ye na lobenugac. Nga monicti naholec bakpaduc bole mi bacaigac, yedi nale wiyac basowaleme singsalolong kwenale bole bacaigac.+ 31  Ilec yanguc edocngebabe, ngic monic ye bikic haicine monic-monic aicaigac, ailu misulec aiyelecaigac, yele sowacne yogo nalic hegiledaicte. Nga monicti Asu misulec aicnodaicte, yele sowacne nalic mi hegiledaicte, miyac.+ 32  Aime monic ye Ngicte Madecte wac milu sulelu yowa midaicte, yele sowacne nalic hegiledaicte. Nga monic ye Tili Asule wac milu sulelu yowa midaictewa, yele sowacne nalic mi hegiledaicte, miyac. Yogo dameng yanguctihac gagabeleng me dameng lobewa kwesidaicte, iwa inguc fafeginowagac.”
Yoc madicne
Luk 6:43-45
33  “Yoc monic madicne mibong, iwacni noine madicne fikedaicte. Nga yoc sowacne mibong, iwacni noine sowacne fikedaicte. Foinac, yoc haicine monic monic yenge noinenginengti funginengineng bayegengkecaigac.+ 34  Ngenge hema gbolifocine. Aime wiyac kwelenginang wakelu fagac, yogo hocne micnginengti mibong yegengkedaicte. Ngic kindololoholec yedi yowa madicne mimilesoc mi aigac.+ 35  Ngic madicne ye ngage-ngage madicne facnogac, iwacni wiyac madicne bame fikecaigac. Nga ngic kindololoholec, yedi ngage-ngage sowacne iwacni wiyac sowacne bame fikecaigac. 36  Na yanguc edocngebabe, ngenge yowangineng sasawa kosa-balasa micaigaing, yowangineng yogodihac wowosae damengka wosaecngebame yowa noine midaingte. 37  Yowagonele silicka wosaelu dondonne wacgudaicte. Ailu yowagonele silicka wosaelu umac geledaicte.”
Pasile maainele Yesu uwacnoibong
Mrk 8:11-12; Luk 11:29-32
38 Inguc mime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio gocne yengi yanguc miibong, “Wewedu, ga pasile maa monic edalicnubacte ainolegac.”+
39 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngenge sowacne nga selo-boic aling ingucne ailu, pasile maa monic nganinogale uwalu gagaing. Aimebac ngenge pasile maa monic mi ngeleicne, miyac. Siduc-mimi ngic Yona, yela pasile maa fikewec, ngenge yogo sugu nganidaingte.+ 40  Yona ye deboc hadeng habackang kiwec-sic sugucnele gobe kwelina fawec, ingucnehac Ngicte Madecti himong kwelina deboc hadeng habackang fadaicte, ngenge yogo sugu nganidaingte.+ 41  Aime Niniwe taon sugucnele ngic yengi Yonale yowa ngagelu kwele-hefaliyec aiibong. Aime ngagegaing, yakumac monicti§ Yona ewaligac. Ilec ailu ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngenge wowosae damengka Niniwe ngic-ngigac yengeholec fangkelu domaebongka aibabangineng wosaelu ngengele sowacne mimoctodaingte.+ 42  Aime Seba himongte ngigac-taudi Solomonte ngage-ngage-motoc banogale himong mecine sautkacnipec kwesiwec. Aime ngagegaing, yakumac monicti** Solomon ewaligac. Ilec ailu ngigac-taudi wowosae damengka ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngengeholec fangke domalu aibabangineng wosaelu ngengele sowacne mimoctodaicte.+
Aleng wonongkolec hefaliyedaicte
Luk 11:24-26
43  “Aleng wonongkolec yedi ngickacni ofelu himong misaine mikac, iwa hikelu ye mac ngiye-ngiyeine basackelu lolickelu gacaigac. Gacgu mac ngiye-ngiyeine monic mi bafuwalu, 44  yeuctihac yanguc migac, ‘Macne esecne ngiyelu hegileiba, iwa hatacmac hefaliyelu hikenogale ngagegabac.’ Inguc milu hikelu mac yogo nganigac. Aime mac yogo biyac pelengkelu bamadickeicne. Ailu fileine mikac moc domagac. Domame aleng wonongkolec ye yogo nganilu 45  hatacmac hikelu aleng 7 mengocebame kwesigaing. Aleng yogo yengi ye ewalilu sowacnebenang aigaing, yenge bacebame hikelu mac iwa gagaing. Inguc aibong ngic ye molic-molic sowacne gawec, ye yogo ewalilu sowacnebenang gagac. Aime ngic-ngigac yanguctihac galu sowacne aigaing, ngengela aibaba ingucnehac fikedaicte.”+
Yesu nenggac gbafocine
Mrk 3:31-35; Luk 8:19-21
46 Yesu ye ngic-ngigac yowa edocebalu domaemewa nenggac gbafocine yenge kwesilu mac lobina domalu yeholec yowa mingagec ainingte mibong fewec. 47 Yowa lobong feme monicti ngagelu edowec, “Ngagegic, nenggac gbafocgone yenge gaholec yowa mingagec ainingte lobina domagaing.”
48 Inguc mime Yesudi ye edolu miwec, “Weni yogo yengi nale nenggac gbafocne?” 49 Inguc milu mic-tengtengfocine domaibong, yengela moleine sungkelu yanguc miwec, “Ngagegaing, ngic-ngigac yago yengi nale nenggac gbafocne aigaing. 50  I yangucte, ngic-ngigac Mamacne honocmengka gagac, yele angac nga ngage-ngage balaibecaigaing, yengi hocne nale nenggac-sengfocne nga ngic hae-gbafocne aigaing.”+
+ 12:1 Yef 23:25 + 12:2 Wah 20:10 + 12:4 1Sm 21:1-6; Dep 24:5-9 + 12:5 Him 28:9-10 * 12:6 Yesu ye yeicnele ngagelu “wiyac yagodi” miwec. + 12:6 Mat 12:41-42 + 12:7 Mat 9:13 + 12:10 Luk 14:3 + 12:11 Luk 14:5 + 12:14 Yoa 5:16,18 + 12:16 Mat 8:4; Mrk 3:12 + 12:18 Yes 42:1-4; Mat 3:17 + 12:24 Mat 9:34; 10:25 + 12:28 Sale 10:38; 1Yoa 3:8 12:29 Ngic monic yogo Yesu yeicnele miwec. Nga Aleng Sugucnengineng ye ngic tapiliineholec ingucne. + 12:30 Mrk 9:40; Luk 9:50 12:31 Asule wac milu sulegac, yogo yanguc, ngicti Asule aibaba yogo mime Aleng Sugucnenginengte aibaba ingucne aigac. Farisaio yengi inguc miibong. + 12:31 Hib 6:4-6 + 12:33 Mat 7:16-20 + 12:34 Mat 3:7; 15:18; Luk 3:7; 6:45 + 12:38 Mat 16:1; Luk 11:16; Yoa 6:30 + 12:39 Mat 16:4; Mrk 8:12 + 12:40 Yoa 1:17 § 12:41 Yesu ye yeicnele ngagelu “Yakumac monicti Yona ewaligac,” miwec. + 12:41 Yoa 3:5 ** 12:42 Yesu ye yeicnele ngagelu “Yakumac monicti Solomon ewaligac,” miwec. + 12:42 1Ngt 10:1-13 + 12:45 2Pi 2:20 + 12:50 Rom 8:29