11
Yesu ye mic-tengtengfocine 12 yowa inguc weduyeleme motome mac-aling yogo hegile hikewec. Hikelu mac-himong yogo yengele taonnginangsoc Siduc Madicne edocebalu weduyelenale hikelu gawec.
Yoane misa-lowacte mic-tengtengfocine
Luk 7:18-35
Aime Yoane ye muc-macka ngiyelu Kristodi bole bawec, yogolec siduc ngagewec. Inguc ngagelu mic-tengtengfocine Yesula salecebame hikelu uwacnoibong, “Ngic kwesinolenogale miicne, yogo ga, me nonge ngic monicte wangec gadabelengte?”
Inguc mibong yedi yanguc miwec, “Ngenge hikelu wiyac ngani-ngagec aigaing, yogolec siduc Yoane edocnodabiyeng! Ngic-ngigac donge-pisic yenge dongengineng hilagaing. Nga hige-sowac yenge yefe hikegaing. Ailu ngic-ngigac waic-sanangkolec yenge socngineng madickeme gagaing. Hedec-fong yenge yowa ngagelu gagaing. Nga homaicne yenge gboliye fangkelu gagaing. Ailu ngic waweweine yenge Siduc Madicne ngagebong yegengkeyeleme gagaing.+ Aime monicti nale ngagelu kweleine mi wadaicte, ye kwele-angackolec.”
Yoane misa-lowacte fungine
Aime Yoanele mic-tengtengfocine yenge hikeebongka Yesudi Yoanele fungine milu habu sugucne yanguc edocebawec, “Ngenge himong kisiwa misaine mikacka oma wiyac nganinogale hikeibong? Ngic monic komba ingucne gbelongti weme lec-welec aiwec, ngenge yogo nganinogale hikeibong, me?+ Yogo miyac. Aime ngenge oma wiyac nganinogale hikeibong? Ngic monic ngakpi-kpolucine hibiineholec, me? Yogo miyac. Ngagegaing, ngic ngakpi-kpolucngineng hibine madicne holecaigaing, yenge ngictau yengele macka sugu gacaigaing. Ngenge Wapongte siduc-mimi ngic monic nganinogale hikeibong, me? Ye hocne Wapongte siduc-mimi ngic gocne sasawa ewalicebagac, inguc hocne edocngebagabac. 10  Yoanele hocne yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Ngagegic, na mic-yowa mimine salebe yedi molickegelelu yefegone bamadickegeledaicte.’ (Mal 3:1)+
11  Foinac, ngic-ngigackacni fike-ofeibong, yengelacni monicti Yoane misa-lowac nalic mi ewalidaicte, miyac, yogo noine edocngebagabac. Nga monicti honocmengte ngani-damongte kwelina waweweine gagac, yedibac Yoanele feicne aigac. 12  Aime Yoane misa-lowacte bole molickeweckacni ofegacgu yakumac aigac, ngic-ngigac yenge honocmengte ngani-damong banogale bole sanangne bacaigaing.+ 13  Wapongte siduc-mimi ngic sasawa nga Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, yogo yenge siduc-yowa milu ofecgubong Yoanela kwesiwec. 14  Aime ngenge yowa yago balu sebilenogale ngagegaingka yanguc migabac, Elaiya kwesinale miibong, yogo ye hocne.+ 15  Monic ye hedeckolecti yowa yago aneng ngagedaic.
16  “Aime ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, yenge aibabangineng yanguc. Adu-madec yengi sobengka ngiyelu agofocngineng yanguc wacebacaigaing, 17  ‘Nonge kpeng fitobeng ngenge gee mi weibong. Nga kwele-sowac gee holebeng, ngenge monic mi hiyaibong.’ 18  I yangucte, Yoanedi kwesilu nosing nga waing misa mi nome yenge yogo nganilu yanguc miibong, ‘Ye alengkolec.’ 19  Nga Ngicte Madecti kwesilu nosing nga waing misa nomebac yenge ye nganilu yanguc micaigaing, ‘Nganigaing, ye nosing nga waing misa efec mi nocaigac. Ailu ye takes-baba ngic nga bikic-baba ngic yengele agongineng.’ Aime yele boledibac Wapongte ngage-ngage-motoc yogo dondonne fikegac aidaicte.”+
Kwele mi hefaliyegaingte yowa
Luk 10:13-15
20 Yesudi mac-aling gocna pasi damuineholec homacne bame ngic-ngigac homacnedi nganilu kwele-hefaliyec mi aidaingkale, ye misofoc aiyelelu yanguc edocebawec, 21  “Korasin nga Besaida ngic-ngigac, mee, ngenge medecngebadaic. Ngengela pasi damuineholec homacne biyac fikewec. Pasi ingucne Tair nga Saidon taonka fikedec midec, ngic-ngigac yenge bikicnginengte ailu kwele-sowacte ngakpi wambac biyac holedabong. Ailu defe lowalu kwele-hefaliyec aidabong.+ 22  Na yanguc edocngebabe, wowosae damengka ngengele umacti Tair nga Saidon yekele ngic-ngigac yengele umac ewalidaicte. 23  Nga Kapeneam ngic-ngigac, ngenge honocmengka fedaingte, inguc ngagecaigabiyeng, yogo miyacbenang. Ngenge Wangec-macka balu wicngebame haudaingte. Pasi damuineholec ngengela fikewec, yogodi Sodom taonka fikedec midec, Sodom ye dameng yanguctihac fadechac.+ 24  Na yanguc edocngebabe, wowosae damengka ngengele umacti Sodom ngic-ngigac yengele umac ewalidaicte.”*+
Mamac nga Madec ngagecepanoga
Luk 10:21-22
25 Dameng iwa Yesudi yanguc miwec, “Mamac, ga honocmeng nga himong fileine. Ngic-ngigac aling ngage-ngage-motocnginengkolec gacaigaing, gagi yenge wiyacgone sasawa yago mi nganiningte balu sangkeing. Ailu adu-madec-gogoc kpisicne ingucne, yenge sugu wiyac yogo baengka yegengkeyelewec. Ilec mitenggugabac.+ 26  Oc, Mamac, ga yogo ngagelu kwelegone madickegac. 27  Mamacnedi wiyac sasawa neleme na yogo damongkelu gagabac. Aime monicti Madec nalic mi ngagegac, Mamacti sugu ngagegac. Ingucnehac monicti Mamac nalic mi ngagegac, Madecti sugu ye ngagegac. Ailu Madecti ngic-ngigac bawosaecebalu edalicebagac, yengi sugu Mamac ngagegaing.+
Ngiye-ngagec banoga
28  “Ngic-ngigac boletowa balu tapilingineng waicne gacaigaing. Nga umac homacne balu gacaigaing, ngenge nala weleyackebong nani ngiye-ngagec ngeledacte.+ 29  Ngenge kwesilu nale bole yogo teng ingucne bafangke tengkelu ngage-ngage nalacni baning. Na kwele-mogung ailu bawacnagulu gagabac. Inguc ailu kwele-ilucnginengti ngiye-ngagec bafuwadaicte. 30  Nale teng yogo nalic tengkenoga, aime teng bageina wiyac hefeicne yogo efecne.”+
+ 11:5 Yes 35:5-6; 61:1 + 11:7 Yak 1:6 + 11:10 Luk 1:76 + 11:12 Luk 16:16 + 11:14 Mal 4:5; Mat 17:10-13; Mrk 9:11-13 + 11:19 Mat 9:14 + 11:21 Yes 23; Esek 26:1-28:26; Yol 3:4-8; Amo 1:9-10; Sek 9:2-4 + 11:23 Yes 14:13-15; Fike 19:24-28 * 11:24 Korasin nga Besaida ailu Kapeneam taon, yenge Israel ngic-ngigac yengele mac. Tair nga Saidon ailu Sodom taon, yenge Israel yengele alingkacni miyac. + 11:24 Mat 10:15; Luk 10:12 + 11:25 1Kor 1:26-29 + 11:27 Mat 28:18; Yoa 3:35; 17:2; Filp 2:9; Yoa 1:18; 10:15 + 11:28 Yer 31:25 + 11:30 1Yoa 5:3