10
Yesu mic-tengtengfocine
Mrk 3:13-19; Luk 6:12-16
Yesudi mic-tengtengfocine 12 wacebame weleyackeibong. Welebong ngic-ngigac yengelacni aleng wonongkolec yebicebaningte bole-yowa tapiliineholec yelewec. Ailu huc haicine monic-monic ailu ngic-ngigac tapilingineng waicne sasawa bamadicebaningte bole-yowa tapiliineholec yelewec.+ Ngic 12 yogo yenge Salecebaicne, yengele wacngineng yanguc:
Molic-molic Saimon, ailu wacine monic Pita. Nga
ngic hae-gbaine Endru. Ailu
Yakobos, ye Sebedi madecine, nga
gbaine Yoane. Ailu
Filip nga
Batolomeu. Ailu
Tomas nga
Mataio, ye takes-baba ngic. Ailu
Yakobos, ye Alfaius madecine. Nga
Tadeus ailu
Saimon, ye ngic-habu gocne wacngineng Selot wackeibong.* Ailu
Yudas Iskariot, yedi gacgu Yesu mudockeme badaingte.
Bole-yowa milu yelewec
Mrk 6:7-13; Luk 9:1-5
Yesudi mic-tengtengfocine 12 yogo hocne salecebalu yowa yanguc milu sanangne edocebawec, “Ngenge hikelu Israel yengele alingkacni miyac, yengele himongka ailu Samaria ngic-ngigac yengele taonka mi hikedaing, miyac. Israel habu yengela ngic-ngigac lama sangkeicne, ingucne gagaing, ngenge yengela hikedaing.+ Ngenge hikelu yanguc edocebalu weduyeledaing, ‘Honocmengte ngani-damong yogo biyac bangkalecnubagac.’+ Ailu huckolec ngic-ngigac bamadicebadaing. Ailu ngic-ngigac homaicne bagboliyecebadaing. Ailu ngic-ngigac waic-sanangti bacebaicne yenge bamadicebadaing. Ailu aleng yebicebadaing. Wiyac ameine mikac baibong yogo ameine mikachac yeledaing.
“Ngenge gol moneng nga siliwa ailu moneng sasacnedi baicne, yogo anggbangka mi umengkedaing. 10  Ngenge bole balu gabong bole yogolec ailu nosing nga wiyacngineng ngic-ngigac yengi bafuwadaingte, aibaba yogodi madickedaicte. Ilec ngenge yefe hikenogale, hiye me ngakpi yaeckang me hige-ebec me yasu monic mi balu hikedaing.+
11  “Ailu ngenge taon me mac-aling monicka hikedaingte, iwa ngic madicne monic bafuwabong yeholec ngiyeningte silic ingucne mime ngenge yeholec ngiye-fangkec aidaing. Aibong motome taon hegilelu hikedaing. 12  Ngenge mac yogolec kwelina felu wenac-madic yowa kwele-mogungkolec midaing.+ 13  Inguc mibong golowacfocngineng yenge kwele-mogung ngagelu mengocngebadaingtewa, kwele-mogungti golowacfocngineng yengela fadaicte. Nga golowacfocngineng yenge kwele-mogung mi ngagedaingtewa, kwele-mogung yogo ngengilang hatacmac hefaliyengeledaicte. 14  Nga monicti mi hefolecngebalu yowangineng mi ngagedaictewa, ngenge mac me taon yogo hegilelu higenginangkocni lube webong wame hikedaing. Taonte ngic-ngigac yenge inguc nganilu wowosaele sawang-yowa ngagedaingte.+ 15  Foinac, gacgu wowosae damengka taon yogolec ngic-ngigac yengele umacti Sodom nga Gomora taon, yekele ngic-ngigac yengele umac ewalidaicte, yogo noine edocngebagabac.+
Umac kwesidaicte
Mrk 13:9-13; Luk 21:12-17; 12:2-9
16  “Ngagegabiyeng, ngenge lamadi kate-hoda yengele hewacka gacaigaing, na silicine yogolecsoc salecngebagabac. Ilec hema yenge ngage-ngage-motocnginengkolec ngabale hangoc hikecaigaing, ngenge yenge ingucnehac gadabiyeng. Ailu tudiling nango yenge sowacnengineng mikac, ngenge yenge ingucnehac gadabiyeng.+ 17  Ngenge ngic yengele ngani-motolu gadabiyeng. Yenge yowawa locngebadaingte. Ailu kpakpaduc macnginang muc-hududi wecngebadaingte.+ 18  Ailu ngic-ngigac yengi nale ailu bacngeba hikelu gawana nga ngictau yengele haicka locngebadaingte. Inguc aibong ngengi yenge nga Israel yengele alingkacni miyac, ngic yogo yenge momoc nale Siduc Madicne mibong yegengkelu hikedaicte. 19  Ailu ngic-ngigac yengele haicka locngebabong yowawa domadaingte, iwa ngenge ‘Oma yowa minoga?’ me ‘Wenuc minoga?’ milu, ngageboc monic mi aidabiyeng. Tili Asudi dameng yogowahac yowa micnginang lodaicte, yogo midaing. 20  Ngenge dameng iwa ngengung-yowa mi midaingte, miyac. Mamacnginengte Asudi yowa micnginang lome yowa yogo midaingte.+
21  “Dameng iwa haedi gbaine ngic micne yengele molewa lome yengi homacka lodaingte. Aime mamac monicti madecinele ingucnehac aidaicte. Aime adu-madec yengi nenggac-mamacfocngineng yowa kwekwe aiyelelu ngic gocne yengele molewa locebabong homacka locebadaingte.+ 22  Aime ngic-ngigac sasawa yenge nale wacte ailu ngenge kweledi wicngebadaingte. Aime monic ye sanangnehac gacgume damengine motodaicte, ye wasecne aidaicte. 23  Ngenge taon monicka gaebongka ngic-ngigac yengi weyebic aingelebong, ngenge taon yogo hegilelu monicka hikedaing. Foinac, ngenge Israel himongka taon sasawa falegac, iwa bolene mi bayackeebongka Ngicte Madec kwesidaicte, yogo noine edocngebagabac.
Ngage-wosaec ainoga
24  “Hibi-mac madec monicti weweduinele feicne mi aidaicte. Nga kwelec kwekwe ngic monic ye sugucneinele feicne mi aidaicte, miyac.+ 25  Hibi-mac madec ye weweduinele silic ingucnehac aidaic. Nga kwelec kwekwe ngic ye sugucneinele silic ingucnehac aidaic, yogodi nalic aidaicte. Aime mac fileine nale wac Belsebul wackeibong. Ilec ailu golowacfocne ngengela wac sowacne ingucne homacnehac wacngebadaingte.+
26  “Wiyac monic ebecineholec fagac, yogo gacgu yegengkedaicte. Nga wiyac sangke-sangke fagac, yogo ngageyackedaingte. Ilec ngenge yengele mi hangocngebadaic.+ 27  Na kundungka yowa edocngebagabac, ngengi yowa yogo angocina domalu midaing. Ailu yowa sangicka hedecnginang mimiine yogo, ngengi mac feina domalu yogo sugucnehac edocebabong ngageyackedaing. 28  Gocne yengi socngineng wehomalu ilucngineng nalic mi wehomadaingte, ngenge yengele mi hangocngebadaic. Wapongti soc nga iluc yeke momochac dac-sanangka wicepadaicte, ngenge yele sugu hangocngebadaic.+ 29  Ngic-ngigac yengi nango hakic yaeckang lobong peni sasacne moniyangti fuli bacaigaing. Aime nango yengelacni monicti himongka waweme ngengele Mamacti yogo biyac ngagedaicte. 30  Nga ngengele hodoc-dowecngineng edomeng, yogo inguchac wafelu ngagegac. 31  Ngengi Wapongte haicka nango gogoc homacne yengele feicne aigaing. Ilec ailu ngenge mi hangocngebadaic.+
32  “Monic ye ngic-ngigac yengele haicka nale mime yegengkedaicte, ‘Na yele aling.’ Aime nani yele inguchac Mamacne honocmengka gagac, yele haicka yanguc mibe yegengkedaicte, ‘Ye nale ngic.’ 33  Nga monic ye ngic-ngigac yengele haicka nale wac bisockedaicte, nani Mamacne honocmengka gagac, yele haicka ngic yele wac inguchac bisockedacte.+
Kwele-mogung bafuwanale mi wawec
Luk 12:51-53; 14:26-27; Mrk 9:41
34  “ ‘Na himongka kwele-mogung bafuwanogale waiba,’ Ngenge nale inguc mi ngagedaing, miyac. Na kwele-mogung bafuwanogale mi waiba, na hudule waiba.
35  ‘Madec ye mamackolec ngaba ainagudabiyecte. Nga adu ye nenggacineholec ngaba ainagudabiyecte. Nga ngigac ye yengauineholec ngaba ainagudabiyecte, inguc fikenale waiba. 36  Monic ye macinabenang ngic-ngigac alingfocine gagaing, yengi hocne ngaba aicnodaingte.’ (Mika 7:6)
37  “Monic ye nenggac-mamackecine kweledi angac ngageyetelu nale angac efecnemac ngagecaigac, ye nale alingka gagalesoc mi aidaicte. Nga monic ye madecine me aduine kweledi angac ngageyetelu nale angac efecnemac ngagecaigac, ye nale alingka gagalesoc mi aidaicte. 38  Monic ye malicpongine tengkelu na mi balaibecnudaicte, ye nale alingka gagalesoc mi aidaicte.+ 39  Monic ye yeuctihac gagaine bafuwalu sebiledaicte, ye gagaine sangkecnodaicte. Nga monic ye nale ailu gagaine hegiledaicte, yebac gagaine bafuwadaicte.
40  “Monicti hefolecngebagac, ye na inguchac hefolecnugac. Ailu na hefolecnugac, ye Wapong na salecnuwec, ye inguchac hefolegac.+ 41  Nga monic ye Wapongte siduc-mimi ngic monic nganilu ngic yogo ye Wapongte siduc-mimi ngic gagac, inguc ngagelu ye sebiledaicte, ye Wapongte siduc-mimi ngicte fuli ingucnehac badaicte. Ailu monicti ngic ye dondonne gagacte ailu ngic yogo sebiledaicte, ye ngic-ngigac dondonne yengele fuli ingucnehac badaicte. 42  Foinac, monicti madec kpisicne monic nganilu nale mic-tengteng aigac inguc ngagelu misa mogung lacnome nodaictewa, ye gacgu wiyac yogolec fuline badaicte, yogo noine edocngebagabac.”
+ 10:1 Mrk 6:7; Luk 9:1 * 10:4 Dameng iwa Roma ngic-ngigac yengi Israel ngic-ngigac damongebaibong. Israel ngic-ngigac yengele habu nebocine wacine Selot yengungtihac damongnaguningte ailu gaibong. + 10:6 Yer 50:6 + 10:7 Mat 3:2; 4:17; Luk 10:9,11 + 10:10 Luk 10:4,7; 1Kor 9:14 + 10:12 Luk 10:5-6 + 10:14 Luk 10:10-12; Sale 13:51 + 10:15 Mat 11:24; Yud 7 + 10:16 Luk 10:3; Rom 16:19 + 10:17 Mrk 13:9-11; Luk 21:12-15 + 10:20 Luk 12:11-12 + 10:21 Mika 7:6; Mat 10:35; Mrk 13:12; Luk 21:16 + 10:24 Luk 6:40; Yoa 13:16; 15:20 + 10:25 Mat 9:34; 12:24; Mrk 3:22; Luk 11:15 + 10:26 Mrk 4:22; Luk 8:17 + 10:28 Yak 4:12 + 10:31 Mat 6:26 + 10:33 Mrk 8:38; Luk 9:26; 2Tim 2:12 10:38 Roma gamang yenge kindololo ngic mimoctocebabong yengileng malicpong tengkelu hikebong malicpongka wehomacebacaigaing. Ilec ailu “malicpong tengkenogale” yowa yogo bole doicineholec inguc ngagelu micaigaing. + 10:38 Mat 16:24-25; Mrk 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Yoa 12:25 + 10:40 Mrk 9:37; Luk 10:16; Yoa 13:20