9
Ngic hige-moleine homaicne
Mrk 2:1-12; Luk 5:17-26
Yesu ye gombawa felu lifuc falockelu yeicnac taonka hikewec.+ Hikeme yenge ngic monic hige-moleine homaicne dembengka lolu tengkelu kwesiibong. Kwesibong Yesudi ngage-ngagesingngineng nganilu ngic-puling yanguc edowec, “Madecne, ga kwelegone madickena, bikicgone yogo biyac hegilegelegabac.”
Inguc mime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic gocne yengungtihac yanguc ngagesiibong, “Ngic yago ye Wapong fecnogac!”
Inguc ngagebong Yesudi ngage-ngagengineng nganilu yanguc miwec, “Ngenge omale kwelenginang ngage-ngage sowacne ngagesigaing?+ Weni yogodi efecne aigac? Yele yanguc minoga, ‘Bikicgone biyac hegilegelegabac’ me yanguc minoga, ‘Ga fangkelu hikec.’ Ngicte Madec ye himongka bikic hegilenale bole-yowa tapiliineholec facnogac, ngengi yogo ngageningte ailu yanguc mibe.” Ye inguc milu ngic-puling yanguc edowec,“Na edocgugabac, ga fangkelu dembenggone balu macgona hikec.”+ Inguc mime ngic ye fangkelu macina hikewec. Hikeme ngic-ngigac habutowa domaibong, yenge yogo nganilu kwatackelu milu medecebawec. Wapongti bikic hegile-hegilele bole-yowa tapiliineholec ingucne ngic-ngigac yeleme, yenge yogo nganilu Wapong wacine bafeibong.
Yesudi Mataio wackewec
Mrk 2:13-17; Luk 5:27-32
Yesu ye iwacni falocke hikelu takes-baba ngic* monic, wacine Mataio, ye takes-baba macka ngiyeme nganilu yanguc edowec, “Ga wele na balaibecnuc!” Inguc mime ye fangkelu balaibelu hikewec.
10 Aime Yesu ye Mataiole macka felu nosing nolu ngiyeemewa takes-baba ngic nga bikic-baba ngic bocyacti kwesilu Yesu nga mic-tengtengfocine yengeholec ngiyelu nosing momoc noibong. 11 Nolu ngiyebong Farisaio yenge yogo nganilu Yesu mic-tengtengfocine yanguc uwayeleibong, “Wewedungineng ye omale takes-baba nga bikic-baba yengeholec nosing nogac?”+
12 Inguc mibong Yesudi ngagelu yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac hucngineng mikac gagaing, yenge dotale mi aiyelecaigac. Nga hucnginengkolec, yengibac dotale aiyelecaigac. 13  Ngenge hikelu yowa yanguc fagac, yogolec ngage-ngage baning,
‘Na depec bacaigaing, yogolec mi ainelegac. Ngic-ngigac kwele-sowac aiyelecaigaing, yogolec ainelegac.’ (Hos 6:6)
I yangucte, na ngic-ngigac dondonne wacebabe nala weleningte mi waiba, miyac. Nabac bikic-baba ngic wacebabe nala weleningte waiba.”+
Nosing-sawe gaga
Mrk 2:18-22; Luk 5:33-39
14 Dameng iwa Yoanele mic-tengtengfocine yengi kwesilu uwacnoibong, “Nonge nga Farisaio, dameng homacne nosing-sawe gacaigabeleng. Nga gale mic-tengtengfocgone yenge omale nosing-sawe mi gacaigaing?”+
15 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Baba-tumangte ngicti agofocine yengeholec ngiyeme yenge kwele-sowackolec nalic gadaingte, me? Yogo miyac. Gacgu dameng monicka ngic yengi baba-tumangte ngic agofocine yengelacni baickedaingte, dameng yogowabac nosing-sawe gadaingte.
16  “Monicti ngakpi esecna kpoluc sindacine gbolicne monic lolu mi gbododaicte, miyac. Ye gbolicne inguc lodaictewa, gbolicnedi esecne fuluckeme sulackelu yefine suguledaicte. 17  Ailu monicti waing gbolicne bokong sic socine esecnedi baicne, iwa nalic mi kweme haudaicte, miyac. Waing gbolicnedi siwinelu bokong esecne kwouckeme yeke momochac sowaledabiyecte. Ilec ailu waing gbolicne yogodi bokong gbolicna socne kweme haudaicte. Ilec waing gbolicne kwebong bokong gbolicne monicka sic socinedi baicne iwa haume yeke momoc nalic ngiyedabiyecte.”
Adu monic bagboliyewec ailu ngigac monic bamadickewec
Mrk 5:22-43; Luk 8:41-56
18 Yesu ye yowa yogo edocebalu ngiyeme damong monicti yela kwesilu ketadi holecnolu afeelu miwec, “Na adune yakumac homagac. Gagi welelu molegone feina loengka gboliyena.” 19 Inguc mime Yesu ye fangkelu yeholec hikeme mic-tengtengfocine inguchac fangkelu ye balaibelu hikeibong.
20-21 Hikeebongka ngigac monic lobenginang balaibecebalu hikewec. Hei, ye sac-dale aicnome gaemewa hifa 12 biyachac aiwec. Inguc aiwecte ailu kwesilu yanguc ngagewec, “Na Yesule ngakpi sugu oiyalu madickedacte.” Inguc ngagelu ngakpi daleinele muc susucine oiyawec.+
22 Oiyame Yesu ye hefaliye nganilu yanguc edowec, “Ngigac, ga kwelegone madickena. Ngage-ngagesinggonedi bamadicgugac.” Inguc miyemewa ngigac ye iwahac madickewec.
23 Aime Yesu ye gacgu ngic micne yele macka hike feme hisonggong gee holebong ngic-ngigac habutowa hendolongngineng ngagelu 24 yanguc edocebawec, “Ngenge yagowacni baickening. Adu ye mi homagac, ye gung fagac.” Inguc mime yenge gouwecnoibong. 25 Gouwecnolu baickelu wabong, Yesu ye adu fawec, iwa felu adu moleina bame gboliyelu fangkewec. 26 Aime siduc yogodi himong yogo saweyackewec.
Ngic yaeckang dongenginec pisickeicne
27 Yesu ye mac yogo hegilelu hikeemewabac ngic donge-pisic yaeckangti Yesu balaibelu aukwelu wackelu yanguc miiboc, “Dawidile fikesaweckacni, ga nokele kwelegone sowalena!”+
28 Ye macka feme donge-pisic yaeckang yeke yela leboc yedi yanguc uwayetewec, “Na bamadicngepanogale aigabac, ngeke yogo ngagesingnugabiyec, me?”
Inguc mime yeki miiboc, “Oc, Sugucne, noke ngagesinggugabelec.”
29 Inguc miboc dongenginec bauwalu yanguc miwec, “Ngage-ngagesingnginecte noine fikengetena.” 30 Inguc mime dongenginec hilaiboc. Aime wiyac fikeyetewec, yogo ngic monic mi edonicte mimacepawec.+ 31 Aime yeke hikelu siducine yogo miboc suguleme macsoc ngageyackeibong.
Ngic yowaine mikac
32 Aime yeke hikeebocka ngic-ngigac yenge ngic monic yowaine mikac ailu alengkolec Yesula balu kwesiibong. 33 Kwesibong Yesudi aleng yebiyeme ngic yowaine mikac gawec, ye yowa miwec. Mime ngic-ngigac habutowadi yogo ngagelu kwatackelu yanguc miibong, “Israel himongka pasi ingucne esecne monic mi fikeme nganiibeng.”+
34 Inguc mibong Farisaio yengi miibong, “Ye aleng yengele micnele tapiliwa bole balu ngic-ngigac yengelacni aleng yebicebacaigac.”+
Lama-damongngine mikac
35 Yesu ye taon nga mac-aling sasawa lolickelu kpakpaduc macnginang felu wewedu bole balu ngani-damongte Siduc Madicne edocebalu weduyelelu gawec. Ailu ye ngic-ngigac huc haicine monic monicti bacebame tapilingineng waicne yenge sasawa bamadicebayackewec.+ 36 Aime ngic-ngigac habutowa yenge mimedec nga tapili-wawa ailu lama yengi damong mikac gacaigaing, yogo ingucne gaibong. Ilec ailu Yesudi nganicebalu kweleine sowaleme+ 37 mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac yenge nosing noine ingucne homacnedi houwelu fagaing. Aime bole-ngicti sugu efecnemac gagaing.+ 38  Ilec ailu ngenge Sugucne nosing fileine milockelu yanguc edodabiyeng, ‘Ga bole-ngic salecebang yengi hikelu nosing noine bakpaduc aidabiyeng.’ ”
+ 9:1 Mat 4:13 + 9:4 Mat 12:25; Luk 9:47; Yoa 2:25 + 9:6 Yoa 17:2 * 9:9 Takesle funginele siduc Mataio 5:46 iwa fagac. + 9:11 Luk 15:2 + 9:13 Mat 12:7 + 9:14 Luk 18:12 9:17 Bokong sic socinedi baicne esecne, ye umec sucine ingucne nosing hatac lobebeng sulumedaicte. Yowa yanguc yegengkegac, Ngic-ngigac yenge Yesule yowa gbolicne balaibenogale yefe-yowa esecneholec hatac atang mi bacepadabiyeng. + 9:20-21 Mat 14:36 9:27 2 Samuel 7:12-16 Wapongti Dawidiholec yowa yanguc milu hefewec. Ngic monic gale alingkacnidi dameng moto-motoine mikac gale mac ngiye-ngiyewa ngiyedaicte. Yogolec yenge Yesu Dawidile ngambo miibong. + 9:27 Mat 20:29-34 + 9:30 Mat 8:4 + 9:33 Mrk 2:12 + 9:34 Mat 12:24; Mrk 3:22; Luk 11:15 + 9:35 Mat 4:23; Mrk 1:39 + 9:36 Mat 14:14; Him 27:17; 1Ngt 22:17; Sek 10:2; Mrk 6:34 + 9:37 Luk 10:2