8
Ngic waic-sanangkolec
Mrk 1:40-44; Luk 5:12-14
Yesu kupic hegilelu wame ngic-ngigac habutowa sugucnebenangti ye balaibeibong. Balaibelu wabong ngic monic waic-sanangkolecti kwesilu ketadi holecnolu afeelu miwec, “Sugucne, ga ngageng angacgugacka, na nalic bamadicnung gbagbackedacte.”
Inguc mime Yesudi moleine sungkelu ngic bauwalu yanguc edowec, “Madickecte angacnugac.” Inguc mime iwahac socine madickeme hucine miyac aiwec. Aime Yesudi yanguc edolu mimackewec, “Ngagegic, socgona pasi fikegac, yogolec monic mi edodamec. Ga depec-baba ngic yela hikelu socgone gbagbacne aigac, yogo edaliyengka, Mosesdi ibule miwec, yogolec silicina balaibelu lacnodamec! Ga inguc lacnoengka yenge ibugone nganilubac ngage-motodaingte.”+
Hudu-baba ngic micne
Luk 7:1-10
Aime Yesu Kapeneam taonka feme Roma yengele hudu-baba ngic yengele damong monicti kwesilu Yesudi bafickenale dogbac aicnolu yanguc miwec,* “Sugucnene, bole-madecne ye hige-moleine homaicne ailu ye macka doic ngagelu falu gagac.”
Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Na nalic fulu bamadickedacte.”
Inguc mime hudu-baba ngic yengele damongti yowaine bafaliyelu yanguc micnowec, “Sugucnene, na oma ngic madicnele macne kwelina fudamecte. Ga yowadi sugu miyengka bole-madecne madickena. I yangucte, na ngic tapilinginengkolec yengele bagewa gagabac. Aime nale bagewa hudu-baba ngicfocne gagabiyeng. Yengelacni monicte ‘hikec’ mibe ye hikedaicte. Nga yengelacni monicte ‘welec’ mibe ye weledaicte. Nga kwelec kwekwe ngic monicte ‘bole yogo banong’ mibe ye yogo badaicte. Na ngagegabac, ga tapiligoneholec gagic.”
10 Inguc mime Yesu ye yogo ngagelu kwatackewec. Ailu ngic-ngigac balaibeibong, yenge yanguc edocebawec, “Foinac, Israel himongka ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng sanangne yangucne monic mi nganiibawa, ngic yago yela nganigabac, yogo noine edocngebagabac. 11  Ilec yanguc edocngebabe, wenac ofe-ofeinacni nga hau-hauinacni ngic-ngigac homacnedi kwesilu Abraham nga Aisak ailu Yakobo yengeholec honocmengte ngani-damongka yenge momoc ngiyelu noba-nosing nodaingte.+ 12  Aime Wapongti molic-molic yeicne ngani-damongte aling yogo Israel ngic-ngigac yengele miwec, yengebac lobewa kundungte dacka wicebabong haudaingte. Haulu iwa hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.”+
13 Inguc milu hudu-baba ngic yengele damong yanguc edowec, “Ga hikenong, ngagesingkegic, yogo noine fikegeledaicte.” Aime hadeng dameng iwahac bole-madecine yogo hige-moleine homaicne madickewec.
Pita sefengngine
Mrk 1:29-31; Luk 4:38-39
14 Aime Yesu ye Pitale macka felu Pita sefengngine ye soc-dac aicnome fame nganiwec. 15 Nganilu moleina balu oiyame sefengngine hucine miyac aime fangkelu nosingka baficebawec.
Ngic-ngigac homacne bamadicebawec
Mrk 1:32-34; Luk 4:40-41
16 Aweleme iwahac ngic-ngigac alengkolec homacne bacebalu Yesula kwesiibong. Kwesibong, yedi yowa milu aleng yebicebalu huckolec sasawa bamadicebawec. 17  Siduc-mimi ngic Yesaiyadi esecne yanguc miwec,
“Yedi nongileng huc sasawa baickeme madickeibeng.” (Yes 53:4)
Yogowa noine fikewec.
Yesu balaibenoga
Luk 9:57-60
18 Ngic-ngigac habutowadi Yesu hewalingkelu domabong ye yogo nganicebalu mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Nongileng lifuc nebocina hikenang.” 19 Inguc miyemewa Wapongte yefe-yowale wewedu ngic monicti kwesilu yanguc edowec, “Wewedu, ga iwa me iwa hikedamectesoc na balaibecgulu gaholec hikenogale ngagegabac.”
20 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Kate-hoda yenge himong kwelina mac fafanginengkolec. Nga sawawa nango yenge selengnginengkolec. Nga Ngicte Madec yebac mac fafaine mikac, inguc gacaigac.”+
21 Mime mic-tengtengfocine yengelacni monicti yanguc miwec, “Sugucne, ngageneleengka hikelu mamacne homame longkelubac ga balaibecgudacte.”+
22 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ga homaicne hegilecebaengka yenge yengungtihac longnaguning. Nga ga wele na balaibecnuc.”
Gbelongti yowa ngagewec
Mrk 4:36-41; Luk 8:22-25
23 Yesu gombawa feme mic-tengtengfocine yenge momoc gombawa felu hikeibong. 24 Hei, gbelong tapiliineholec weme dibongti gomba kwelina haunogale aiwec. Aime dameng iwa Yesu ye gung fawec.+ 25 Fame mic-tengtengfocine yenge Yesula lelu yeuckelu yanguc miibong, “Sugucne, nonge haulu homadabelengkale ailu, baficnubac!”
26 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngenge ngage-ngagesingngineng kpisicnemac fagac, ngenge hangoc mi aining.” Inguc milu gbelong nga lifuc ngelengkelu kpatalayetelu edocepame, gbelong miyac aime lifuc ye kalong kwelu moc fawec.+
27 Fame ngic yenge kwatackelu uwanaguibong, “Ye oma ngic, aime gbelong nga misa lifuc yeke yele yowa ngagegabiyec?”
Ngic yaeckang yekele aleng
Mrk 5:1-17; Luk 8:26-37
28 Aime yenge lifuc nebocina Gadara ngic-ngigac yengele himongka hike sulumebong ngic yaeckang alengngineckolec dongesiwacni kwesiiboc. Yeke odolecaigaic. Ilec ailu ngic-ngigac yenge inguc yefe mi hikelu gaibong. 29 Hei, yeke iwa domalu aukwelu yanguc miiboc, “Wapongte Madec, nokela wenuc ainogale ngagegic? Damengnonggeng mi weleemewa ga doicka mi locnupadamec.”+
30 Aime ediyec neboc bec-habu sugucne monic yenge sulukwelu gaibong. Gaebongka 31  aleng yengi yanguc milu Yesu dogbac aicnolu miibong, “Ga yebicnubanogale milu, bec-habu yengela salecnubang hikedabeleng.”
32 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngenge baickelu iwa hikening.” Hei, yenge baickelu bec-habu yengela hauibong. Haubong bec yenge sasawadi fegengkacni gasackelu lifucka haulu misa nolu homayackeibong. 33 Homabong bec-damong yenge yogo nganilu hangoc hike taonka galu pasi fikewec, yogolec siduc sasawa milu edocebaibong. Ailu ngic alengkolec yekela pasi fikewec, yogolec siduc momochac edocebaibong. 34 Edocebabong taon yogolec ngic-ngigac sasawadi Yesu nganinogale hike nganilu, ye yengele mac-himongngineng yogo hegilelu hikenale dogbac aicnolu edoibong.
+ 8:4 Dep 14:1-32; Mat 9:30; Luk 17:14 * 8:5 Hudu-baba ngic micne yogo, yele bagewa hudu-baba ngic 100 ingucne gaibong. Yenge Roma himongkacni kwesiibong. + 8:11 Luk 13:29 + 8:12 Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28 + 8:20 2Kor 8:9 + 8:21 1Ngt 19:20 + 8:24 Mige 4:8 + 8:26 Mat 14:31; Mige 89:9 + 8:29 Mrk 1:24; Luk 4:41