7
Ngenge ngage-wosaec mi aiyeledaing
Luk 6:37-38; 6:41-42
“Ngenge ngic-ngigac yengele aibaba ngage-wosaec mi aiyeledaing. Inguc aidaingtewa, Wapongti inguchac ngengele aibaba ngage-wosaec mi aingeledaicte.+ I yangucte, ngenge ngic-ngigac ngage-wosaec aiyeledaingte, silicine ingucnehac Wapongti ngenge ngage-wosaec aidaicte. Ailu ngenge wiyac umacine wosaelu ngic-ngigac yelecaigaing, aime umacine silicine ingucnehac wosaelu ameine ngeledaicte.+
“Ga wenucte ngic hae-gbagonele dongewa gochakic fagac, yogo nganicaigic. Nga geicne dongewa yoc hewacine fagac, yogobac mi ngani-motogic, me? Aibaba ingucnedi mi madickegac. Ngagegic, gageicne dongewa yoc hewacine faemewa ngic hae-gbagonele yanguc milu gagic, ‘Ga nalic ngageengka dongegona gochakic ngiyegac, yogo baickebe.’ Kwesac-ngic, gageicne dongewa yoc hewacine fagac, yogo baickelubac ngic hae-gbagonele dongewa gochakic ngiyegac, yogo nalic ngani-motolu baickedamecte.
“Ngenge Wapongte wiyac monic gbagbacne yogo ngic-ngigac wonongkolec aibabangineng hoda ingucne mi yeledaing. Inguc yelebong yenge hefaliyelu hicngebadaingte. Ailu kwanangngineng yogo bec yengela mi wickedaing. Inguc aibong yenge inguchac gacgu yogo higenginengti edesockedaingte.
Ngenge milockelu gadabiyeng
Luk 11:9-13
“Ngenge milockening, aime yedi wiyac ngeledaicte. Nga basackening, ailu bafuwadaingte. Nga nuwa holening, aime ye nu laliyedaicte.+ I yangucte, monic ye milockelu gagac, yedi wiyac badaicte. Nga monic ye basackelu gagac, yedi wiyac bafuwadaicte. Ailu nuwa holelu gagac, ye nu laliyecnodaicte.+
“Ngengelacni ngic monicte madecti nosingte mamacine uwacnome ye posa nalic mi lacnodaicte. 10  Me misa-sicte uwacnome hema sowacne nalic mi lacnodaicte. 11  Ngenge ngic aibabangineng sowacneholec gacaigaing. Ailu sifu adu-madecfocngineng kwele-madicte wiyac madicne yelenogale ngage-motogaing. Ilec ngenge yanguc ngagedaing, Honocmeng Mamacnginengte aibabadi ngengele aibaba madicne yogo ewaliyackegac. Ngenge yela wiyac monicte uwacnobong yedi taockelu wiyac madicne ngeledaicte.+
12  “Ngic-ngigac yengi oma aibaba aingelenogale ngagesicaigabiyeng, wiyac ngagesicaigabiyeng, yogo ngengi aiyeledabiyeng. Yogodi hocne Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, nga Wapongte siduc-mimi ngicte yowa fungine aigac.+
Yefe yaeckang
Luk 13:24
13  “Ngenge nu kpisicna felu hikedaing. I yangucte, sowacnele yefe yogo nuine sugucne, ailu yefe yogo sugucne. Aime ngic-ngigac homacnedi yefe yogo balaibe hikecgu kpasoliyelu sowaledaingte. 14  Nga gagale yefe yogolec nuine kpisicne ailu yefe yogo doicineholec. Aime ngic-ngigac efecnemacti iwa hikecgu gaga noine bafuwadaingte.
Siduc-mimi ngic kwesacine
Luk 6:43-44; 13:25-27
15  “Siduc-mimi ngic kwesacine yengi basowalecngebadaingkale, ngenge yengele ngani-motolu gadabiyeng. Yenge socnginengti lama soc nga kwelenginengtibac kate-hoda, ailu yenge kindololo aingelelu basowalecngebaningte kwesidaingte.+ 16  Aime noine fikeme, ngenge yogo nganilu ngagecebadaingte. Ngic-ngigac yogo yenge muc somangineholec iwacni waing noine nalic mi badaingte. Ailu tambong-tambongkacni fik noine nalic mi badaingte, yogo ngagedaing.+ 17  Aime yoc madicne sasawa, yengelacni noine madicne fikedaicte. Nga yoc sowacne iwacni noine sowacne fikedaicte. 18  Aime yoc madicnacni noine sowacne nalic mi fikedaicte. Nga yoc sowacnacni noine madicne nalic mi fikedaicte. 19  Yoc monic noine madicne mi fikedaictewa, yogo welockelu dacka wickedaingte.+ 20  Inguc ailu ngenge siduc-mimi ngic kwesacine yengele aibaba nalic nganilu ngage-motocebadaingte.+
21  “Ngic-ngigac yenge ‘Sugucnene, Sugucnene,’ inguc micaigaing, yengelacni gocnedi honocmengte ngani-damongka nalic mi fedaingte. Mamacne honocmengka gagac, ngic-ngigac yele angac nga ngage-ngage balaibelu gacaigaing, yengi sugu iwa fedaingte.+ 22  Aime dameng iwa ngic-ngigac homacnedi yanguc edocnudaingte, ‘Sugucne, Sugucne, nonge gale wacka siduc-yowa miibeng, ailu aleng yebicebaibeng, ailu pasi damuineholec homacne baibeng. Ilec ga ngagenolec.’ 23  Inguc mibong yangucbenang mibe yegengkeme edocebadacte, ‘Na ngenge mi ngagecngebagabac. Yefe-yowa wewe ngic, ngenge nale haicka baickening.’+
Mac-baba ngic
Luk 6:47-49
24  “Monic ye yowane yago ngagelu balaibecaigac, ye ngic fiticne, ye ngic macine fapacladeng feina bawec, ye ingucne. 25  Ye macinele fungine fapacladeng feina sanangne domame mac-gbelongkolec kweme lumongti kwesilu mac yogo mi kwelu wembalackewec. 26  Aime monic ye yowane yago ngagelu mi balaibedaicte, ye ngic ngage-ngageine mikac ailu ngic macine dingong feina bawec, ye ingucne. 27  Mac kweme lumong nga gbelong sugucnedi kwesilu mac yogo wembalackeme fuwangkelu wawewec.”
28-29  Yesu ye yowa yogo mime motowec. Aime yedi yowa weduyelewec, yogo ngic bolele hibi bacaigaing, yengele silic ingucne bole-yowa tapiliineholec weduyelewec. Ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengi hibiwacni nganilu micaigaing, yenge ingucne mi miwec. Ilec ailu ngic-ngigac habutowa yenge yowa weduyeleme ngagelu kwatackeibong.+
+ 7:1 Rom 2:1; 1Kor 4:5; Yak 4:11-12 + 7:2 Mrk 4:24 + 7:7 Mrk 11:24; Yoa 14:13; 15:7; 16:23-24 + 7:8 1Yoa 3:22; 5:14-15 + 7:11 Yak 1:17 + 7:12 Mat 22:39-40; Luk 6:31; Rom 13:8-10 + 7:15 Mat 24:24; Sale 20:29; 2Pi 2:1 + 7:16 Gal 5:19-22; Yak 3:12 + 7:19 Mat 3:10; Luk 3:9; Yoa 15:6 + 7:20 Mat 12:33 + 7:21 Luk 6:46; Yak 1:22-25 + 7:23 Mige 6:8; 2Tim 2:19 + 7:28-29 Mrk 1:22; Luk 4:32