6
Mole-bafic ainagunoga
“Ngenge ngic-ngigac yengi nganicngebalu mitengngebaningte yengele haicka aibaba dondonne mi ailu gadaing, miyac. Ngenge inguc ailubac honocmeng Mamacngineng yelacni aibaba dondonnele fuline monic mi badaingte. Inguc fikedaickale, ngani-motolu gadabiyeng.+ Ngic kwesacine gocne yenge ngic-ngigac waweweine kwele-madicte wiyac yelenogale kpakpaduc macka me yefe sugucna kpeng uctowaineholecti fitobong ngic-ngigac yengi wacngineng bafedaingte. Foinac, ngic ingucne yenge fulingineng bucbuchac biyac baibong, yogo noine edocngebagabac. Ngenge inguc mi aidaing. Ga ngic-ngigac waweweine kwele-madicte wiyac monic yelenogale ngagegic, yogo monicti mi ngagegeledaic. Ilec ailu ga kwele-madicte wiyac yeledamecte, yogo sangke-sangke faemewa Mamacgone wiyac sangke-sangke nganicaigac, yedi hocne fuline geledaicte.
Mimilocte yowa
Luk 11:2-4
“Aime ngic kwesacine yengi milockenogale milu aicaigaing, yenge kpakpaduc macka nga yefe kweyasicina milockelu domabong ngic yengi nganicebalu mitengebaningte aiyelecaigac. Foinac, yenge fulingineng bucbuchac biyac baibong, yogo noine edocngebagabac. Ngenge yenge ingucne mi aidaing.+ Ga milockenogale milu, ibac macgone kweline kpisicna felu nugone holelu Mamacgone mi nganiyengka gagac, ye milockedamec. Inguc aiyengka Mamacgone aibaba sangke-sangke ngani-ngagec aicaigac, yedi fuline geledaicte.
“Ailu ngenge milockenogale milu, ngic-ngigac aling Wapong mi ngagegaing, yengi milockecaigaing, ngenge yenge ingucne mi milockedaing, miyac. Yenge mimiloc dalicne ngage-wosaec mikac moc milockecaigaing. Ailu yowangineng homacne wafecaigaingte ailu ngagebong mimilocngineng noineholec aicaigac.+ Ilec ngenge yenge ingucne mi aidaing. Ngenge mi milockeebongka Mamacngineng ye ngenge oma wiyacte kpungkecaigaing, yogo ye biyac ngagecaigac.+
“Inguc aime ngenge yanguc milu milockedaing.
‘Honocmeng Mamacnonggeng, ga wacgone gbagbacne fadaic.
10  Aime ngani-damonggone welenoledaic.
Honocmengka gale angac nga ngage-ngage balaibebong fagac, silicine ingucnehac himongka nongela fikedaic.+
11  Ga yakumac nosing socnonggeng noledamec.
12  Aime nonge ngic yengele bikic hegilegabeleng, silicine ingucnehac ga nongele bikicte ameine hegilenolenong.+
13  Ga lokwesacka mi locnubadamec.
Ailu Kindololo fileine yelacni baicnubadamec.’*+
14  “Ngenge ngic-ngigac kindololo aingelebong, ngenge yengele bikic hegiledaingtewa, honocmeng Mamacnginengti ngengele bikic inguchac hegiledaicte.+ 15  Nga ngenge ngic yengele bikic mi hegiledaingtewa, ibac honocmeng Mamacnginengti ngengele bikic inguchac mi hegiledaicte.
Nosing-sawe gaga
16  “Aime kwesac-ngic yengi nosing-sawe gacaigaing, dameng iwa ngicti nganicebaningte haic-mesungineng sowalecaigac. Foinac, ngic ingucne yenge fulingineng bucbuchac biyac baibong, yogo noine edocngebagabac. Ngenge yenge ingucne mi aidaing.+ 17  Ga nosing-sawe galu hodocgona heloc hosolu haic-mesugone suweyackedamec. 18  Inguc aiyengka ngic yenge ga nosing-sawe gagic, yogo mi ngage-motobong Mamacgone mi nganiyengka gagac, yedi sugu ngagedaicte. Ailu Mamac aibabagone sangke-sangke nganicaigac, yedi sugu fuline geledaicte.
Honocmengte wiyac madicne
Luk 12:33-34
19  “Himongka une-kwadacdangti wiyacngineng madicne hilockecaigac. Nga hufengti wiyacngineng bacaigac. Ailu hise ngic yengi mac heuckelu wiyacngineng bacaigaing. Ilec ngenge himongka wiyacngineng madicne bakpaduc mi aidaing.+ 20  Ngenge wiyacngineng madicne honocmengka bakpaduc aidaing. Yogowa une-kwadacdangti wiyacngineng mi hilockedaingte. Nga wiyacngineng hufengti mi badaicte. Ailu hise ngic yengi iwa nalic mi heuckelu wiyac badaingte.+ 21  Ga wiyacgone madicne bakpaduc aicaigic, iwa kwele-angacgone ingucnehac fadaicte.
Socnonggengte angoc
Luk 11:34-36
22  “Donge yogo socte hifa aigac. Aime dongegonedi madicne fadaictewa, socgone sasawa bame angoleyackedaicte. 23  Aime ga donge-heloc me donge-sowac me dongegonedi sowaledaictewa, socgone sasawa kundung kwedaicte. Ailu angoc gala fagac, yogodi kundung kweme kundung sugucnebenang fikegeledaicte.
Wapong me moneng-mafa
Luk 16:13
24  “Monicti ngic sugucne yaeckang yekele kwelec nalic mi kwelu gadaicte, miyac. Ye monicte angac ngagelu monic lobe holecnodaicte, me monicta wetackelu monic hegiledaicte. Ngenge Wapong nga moneng-mafa yekele kwelec momochac nalic mi kwedaingte.
Ngageboc nga mimedec
Luk 12:22-31
25  “Ilec ailu yanguc edocngebabe, ngenge noba-nosingte milu gaganginengte mi medecngebadaic, ‘Nonge oma nosing misa nolu ganoga?’ Me socnginengte ngagelu, ‘Oma ngakpi-kpoluc holelu ganoga?’ Ngagegaing, gagadi nosing ewaligac, ailu socti ngakpi-kpoluc ewaligac.+ 26  Ngenge sawawa nango nganicebaning. Yenge hole-duwenoc me luwangka nosing monic mi locaigaingte Mamacngineng honocmengka gagac, yedi nosing moc yelecaigac. Ailu ngenge wosaelu ngagedaing, ngengi Wapongte haicka nango yengele feicne aigaing.+ 27  Aime ngengelacni monicti mimedec ailu game yogodi gaga-damengngine kpisicnemac hatacmac nalic mi bame daliwedaicte, miyac.
28  “Aime ngenge omale medecngebame yanguc micaigaing, ‘Nongileng ngakpi-kpoluc wenuwacni balu ganoga?’ Ngenge daling mac-sobengka moc siyeckecaigaing nganicebaning. Yenge muc mi yumulu boletowa mi balu sifu sugulecaigaing. 29  Aime ngictau Solomon ye esecne ngakpiine hibine madicne madicne holelu gawec, yele hibi-angoctowadi daling yengele hibi keleng angacine mi ewaliwec, yogo noine edocngebagabac.+ 30  Aime daling aliine kpanggewa moc siyeckecaigaing, yogo yakucte sugu fikegaing. Nga saemebac helockelu dacka wickedaingte. Aime Wapongti dalingbenang ingucne ngakpi holeyeledaictewa, ye ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng kpisicnemac fagac, ngenge inguchac ngakpi-kpolucngineng taockelu ngeledaicte.
31  “Ilec ailu ngenge yogo milu mi medecngebadaic, ‘Nongileng nosing misa wenuwacni nodabelengte me ngakpi-kpoluc wenuwacni holenoga?’ 32  Ngic-ngigac aling Wapong mi ngagegaing, yenge socte wiyac sasawadi baningte ngage-ngagengineng iwa lobong fadaicte. Aime Honocmeng Mamacnginengti ngenge socte wiyac kpungkecaigaing, yogo biyac ngagedaicte.+ 33  Ilec ngenge molic-molicbenang Wapongte ngani-damong nga yele pasi dondonne bafuwanogale bole sugucnehac badabiyeng. Ngenge inguc aibong yedi socte wiyac yogo hocne ingucnehac taockelu ngeledaicte.+ 34  Inguc ailu ngenge saemele milu mi medecngebadaic. Saeme yogo yeuctihac damongkedaicte. Deboc hadengsoc ye yeuctihac umacinele silicina umacine badaicte, yogodibac andoine aidaicte.”
+ 6:1 Mat 23:5 + 6:5 Mat 23:5; Luk 18:10-14 + 6:7 1Ngt 18:26-29 + 6:8 Mat 6:32 + 6:10 Luk 22:42 + 6:12 Mat 18:21-35 * 6:13 Hibi esecne Mataiodi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne yowa yanguc fagac, “Ailu ngani-damonggone, nga tapiligone, ailu wac feicne gala fafeginowagac. Yogo foinac.” + 6:13 Luk 22:40; Yak 1:13; Yoa 17:15; 2Tes 3:3; 2Tim 4:18 + 6:14 Mrk 11:25-26 + 6:16 Yes 58:5-9 + 6:19 Yak 5:1-3 + 6:20 Mat 19:21; Luk 18:22 + 6:25 Filp 4:6; 1Tim 6:6-8; 1Pi 5:7 + 6:26 Mat 10:29-31; Luk 12:6-7 + 6:29 1Ngt 10:4-7; 2Ngsi 9:3-6 + 6:32 Mat 6:8 + 6:33 1Ngt 3:13-14; Mige 37:4,25; Rom 14:17