5
Ngic-ngigac kwele-angackolec
Luk 6:20-23
1-2 Yesu ye ngic-ngigac habutowa nganicebalu kupicka felu ngiyewec. Ngiyeme mic-tengtengfocine yenge yela lebong yedi yowa yanguc milu weduyelewec,
“Ngic-ngigac asule babaficte homalu gacaigaing, yenge kwele-angackolec.
I yangucte, honocmengte ngani-damong yogo yengele hocne.+
Ngic-ngigac kwele-umackolec gacaigaing, yenge kwele-angackolec.
I yangucte, Wapongti yenge hocne basanangebanowagac.+
Nga ngic-ngigac bawacnagulu gacaigaing, yenge kwele-angackolec.
I yangucte, himongtowadi* yengele mole-damoc aidaicte.+
Ngic-ngigac nosing nga misale homacaigaing, silicine ingucnehac yefe dondonne gagale homacaigaing, yenge kwele-angackolec.
I yangucte, Wapongti yenge yogo gumecebame gebecebadaicte.+
Ngic-ngigac agofocngineng yengele kwele-sowac ngagecaigaing, yenge kwele-angackolec.
I yangucte, Wapongti ingucnehac yengele kwele-sowac ngagedaicte.
Ngic-ngigac kwelengineng gbagbacne gacaigaing, yenge kwele-angackolec.
I yangucte, yenge Wapong nganidaingte.
Ngic-ngigac hudu nga ngaba babong mogungkecaigac, yenge kwele-angackolec.
I yangucte, Wapongti yeicne adu-madecfocine wacebadaicte.
10  Ngic-ngigac aibaba dondonne aiyebongka weyebic aiyelecaigaing, yenge kwele-angackolec.
I yangucte, honocmengte ngani-damong yogo yengele.+
11  “Nga ngenge nale alingka gagaingte ailu ngic-ngigac yengi misofoc nga weyebic aingelelu kwesac ailu ngengele ngagelu yowa sowacne haicine monic-monic aingeledaingte. Yenge inguc aingeledaingte, ngenge kwele-angackolec.+ 12  Fulingineng sugucne honocmengka lowec fagac. Ngenge ilec kwele-madic ngagelu beliyedaing. I yangucte, ngic-ngigac yenge esecne Wapongte siduc-mimi ngic weyebic aiyeleibong, ngenge aibaba ingucnehac aingeledaingte.+
Kiwec nga hifa
Mrk 9:50; Luk 14:34-35
13  “Ngenge kiwec nosingka haume angacineholec aicaigac, ngenge himongka ngic-ngigac kiwec ingucnehac aigaing. Aime kiwec yogodi angacine miyac aidaictewa, ngenge wenuc aibong hatacmac angacineholec nalic aidaicte? Kiwec ingucne, yogo boleine mikac aigac. Yogo moc himongka wickebeng ngic yengi higedi edesocebadaingte.
14  “Aime ngenge himongtowa himong yagolec angoc. Taon monic ye kupicka ngiyegac, yogo nalic mi sangkedaicte.+ 15  Nga monicti hifa kwendangkelu pakec bageina nalic mi lome ngiyedaicte. Ye hifa yogo mac ngiye-ngiyeina lome ngiyeme ngic-ngigac mac kwelina ngiyegaing, yenge bacebame angoleyackedaingte.+ 16  Aime ngengele angocti silicine ingucnehac ailu ngic-ngigac bacebame angoledaingte. Angolelu ngengele aibaba madicne nganilu Mamacngineng honocmengka gagac, yele wac bafedaingte.+
Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, nga Wapongte siduc-mimi ngic yengele yowa
17  “Ngenge yanguc mi ngagedaing, na Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, nga Wapongte siduc-mimi ngic yengele yowa wenogale waiba. Ngagegaing, na yowa wenogale mi waiba, miyac. Mic-yowaine yogo noine fikenale waiba.+ 18  Foinac, Wapongte yefe-yowale sisine me kapucine monicti nalic mi miyac aidaicte. Famehac yowa kwelengkeicne fagac, yogo sasawadi noineholec aiyackebong himong nga sawa motodabiyecte, yogo noine edocngebagabac.+ 19  Ilec ailu yanguc aigac. Monic ye ung-yowa iwacni wiyac kpisicne monic baickedaicte, ailu agofocine ingucnehac ainingte weduyeledaicte, ye hocne honocmengte ngani-damongte aling yengelacni ngic waweweinebenang wackenoga. Nga monic ye ung-yowa balaibelu agofocine balaibeningte weduyeledaicte, ye honocmengte ngani-damongka ngic-ngigac yengele feicne wackenoga.+ 20  Na yanguc edocngebabe ngagening, Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio yenge aibaba dondonne aicaigaing. Aime entacka ngengele aibaba dondonnedi yengele mi ewalidaictewa, ngenge honocmengte ngani-damongka nalic mi fedaingte.
Ngaba nga ngic-wewe aibaba
Luk 12:57-59
21  “Ngampafocnonggeng edocebame ngenge yanguc ngageibong,
‘Ga ngic-ngigac mi wehomacebadamec.’ (Wah 20:13)
Aime ‘monic ye ngic wehomadaicte, ye yowawa domadaicte.’+ 22  Na yanguc sugu edocngebabe, monic ye ngic hae-gbainele aalic ngagecaigac ye momoc yowawa domanowagac. Nga monic ye ngic hae-gbainele yanguc midaicte, ‘Ga ngic acfititicgone mikac,’ ye Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowawa yowawa lonowagaing. Nga monic ye ngic hae-gbainele yanguc midaicte, ‘Ga ngage-ngagegone mikac, ga kapainebenang,’ inguc midaicte ye dac-sanangka wickebong haunowagac.+
23-24  “Ga ilec ailu kwele-madicte ibu Wapongte lonogale milu yanguc aidamec. Alatawa hikelu ngic hae-gbagone gale ngaba aicaigac, yogo ngagesilu ga depecgone alatawa hegileng ngiyedaic. Ailu hikelu agogoneholec yowa miboc madickedaic. Madickeme kwele-moniyang fikemebac kwesi kwele-madicte ibu lodamec.+
25  “Aime ngabagonedi yowawa locgudaickale, ngeke momoc yefewa hikelu yeholec yowa mificnagulu ngaba hegiledabiyec. Ga inguc mi aidamectewa, ngabagonedi ngage-wosaec ngic yela locgume yedi lebe-ngic yengele molewa locgume muc-macka locgudaingte. 26  Foinac, ga muc-macka ngiyecgu ngabagonele tofa sasawa bucbuchac baducnoyackelu wadamecte, yogo noine edocgugabac.
Selo-boic yefe
Mat 19:9; Mrk 10:11-12; Luk 16:18
27  “Aime yowa yanguc biyac edocebaicne ngageibong,
‘Ga selo-boic aibaba mi aidamec.’+ (Wah 20:14)
28  Na yanguc sugu edocngebabe, ngic monicti ngigac monic nganilu ngani-angac aidaicte, ye kweleinedi selo-boic aibaba yogo biyac aigac ingucne aidaicte. 29  Ailu dongegone folewapecti aigeleme bikic bafuwadamectewa, ga dongegone kwofutuckelu wickeengka hikedaic. Gacgu socgone bucbuchac dac-sanangka wickedaickale, socgone tofaine miyac aime gaengka yogodibac madickedaicte.+ 30  Nga mole-folegonedi aigeleme bikic bafuwadamectewa, ga yogo helockelu wickeengka hikedaic. Gacgu socgone bucbuchac dac-sanangka hikedameckale, socgone tofaine miyac aime gaengka yogodibac madickedaicte.+
31  “Esecne yanguc milu gaibong,
‘Ngic monicti ngigacine hegilenale ngagelu, ye hibi kwelengkelu lacnodaic.’+ (Yef 24:1-4)
32  Na yanguc sugu edocngebabe, ngic monic ye ngigacine selo-boic aibaba mi aiyemewa ye moc hegiledaicte, ye selo-boic ngigac ainogale aidaicte. Nga ngicti inguc aime ngigacine ngawe-ngigacte yefe ewalilu gadaicte. Ailu ngic ye ngic monicte ngigac hegileicne badaicte, ye ngawe-ngigacte yefe ewalilu selo-boic aibaba aidaicte.
Mimi sanangne minoga
33  “Aime ngampafocnonggeng inguchac edocebame ngenge yanguc ngageibong, ‘Ga dodofic yowa hefeicne yogo mi baickedamec. Ailu yowagone Sugucnele haicka miyengka sanangkewec, yogo balaibedamec.’+ 34  Na yanguc sugu edocngebabe, ngenge yowangineng sanangkenale wiyac monic wackelu mi mibong sanangkedaic. Honocmeng yogo Wapongte mac ngiye-ngiye. Ilec ailu ngenge honocmeng wackelu yowangineng mi mibong sanangkedaic.+ 35  Nga himong, yogo yele hige ede-ede. Ilec ngenge yowangineng mibong sanangkenale himong mi wackedabiyeng. Ailu ngenge Yerusalem wacka inguchac yowangineng mibong sanangkenale mi wackedabiyeng, yogo Ngictautowa, yele taon.+ 36  Aime ga hodoc-dowecgone kwalac-kwalac moniyang hakic me saec-saec banogalesoc mi aidamecte. Hodocgone wackelu mimipang sanangne mimi, yogo inguchac hegiledamec. 37  Ngenge yowangineng sasawa yanguc sugu midaing, ‘Foinac’ yogo foinac. Nga ‘miyac’ yogo miyac. Yowangineng yago ewalilu taockelu midaingte, yogo Kindololo fileine yelacni weledaicte.
Kwele-angacka damongngebanogale aibaba
Luk 6:29-30
38  “Ngenge yowa monic yanguc biyac ngageibong,
‘Monicti monicte donge hucine basowaleme, yele donge ingucnehac basowalenoga. Nga monicti monicte sofi hedume, yele sofi ingucnehac hedunoga.’ (Wah 21:24; Dep 24:20; Yef 19:21)
39  Na yanguc sugu edocngebabe, ngic-ngigac sowacne aingelebong ngenge ameine monic mi baduyeledaing. Monicti munggunggone folewapec wedaictewa, ga munggunggone kanawapec ingucnehac sungkecnodamec. 40  Nga monicti ngakpigone kwelina banogale yowa lodaictewa, ga ngakpigone feina ingucnehac hegilecnodamec. 41  Nga monicti yoinggulu aigeleme mafaine tengkeengka yefe kilomitaine moniyangtesoc yeholec hikenogale edocgudaictewa, ga kilomitaine yaeckangtesoc yeholec hikedamec. 42  Ailu monicti wiyac monic lacnocte uwageleme, ga yogo lacnodamec. Nga monicti galacni wiyac monic tofa ainogale milu uwageleme, ga wiyacgone yogo mi sebiledamec.
Ngabafocgone kwele-angac ngageyeledamec
Luk 6:27-28; 6:32-36
43  “Yowa monic yanguc fagac, ngenge yogo esecne biyachac ngageibong,
‘Ngic-ngigac gale emewa gagaing, yengele kwelegonedi ago aiyelelu angac ngageyelelu gadamec.’ (Dep 19:18)
Ailu ‘ga ngabagone kweledi wickedamec.’ Ngage-ngage ingucne mi ngagedaing. 44  Na yanguc sugu edocngebabe, ngenge ngabafocngineng kweledi angac ngageyeledabiyeng. Ailu ngic-ngigac weyebic aingelecaigaing, yengele milockedaing.+ 45  Ngenge inguc ailu Mamacngineng honocmengka gagac, yele adu-madecfocine aidaingte. Ye wenacine bole-yowa lacnome yogodi ngic madicne nga sowacne yengele ailu ofecaigac. Ailu ye ngic dondonne nga ngic aibaba dondonne mi aicaigaing, yenge momochac mac yelecaigac. 46  Ailu ngic-ngigac yengi ngenge kweledi angac ngagengelebong, ngengi yenge ingucnehac kweledi angac ngageyeledabiyengtewa, aibaba yogolec fuline nalic mi badaingte. Takes-baba ngic yenge yogo ingucnehac aicaigaing. 47  Ngenge ngic hae-gbafocngineng yenge aneng-baneng aiyeledaingte, yogodi aibaba feicne miyac. Ngic-ngigac aling Wapong mi ngagegaing, yenge inguchac yogo aicaigaing. 48  Ilec ailu ngenge ngabafocngineng kweledi angac ngageyeledaing. Honocmeng Mamacngineng ye dondonne gagacte ailu ngenge yele silic ingucnehac dondonne gadabiyeng.”+
+ 5:3 Yes 57:15 + 5:4 Yes 61:2-3; Miye 7:17 * 5:5 Hibi Esecne iwa Wapongti Abraham himong mipangkelu lacnodaicte. Yesule damengka Israel ngic-ngigac yenge gaga madicne himongka damongkeningte wangec gaibong. + 5:5 Mige 37:11 + 5:6 Yes 55:1-2 + 5:10 1Pi 3:14 + 5:11 1Pi 4:14 + 5:12 2Ngsi 36:16; Sale 7:52 + 5:14 Yoa 8:12; 9:5 + 5:15 Mrk 4:21; Luk 8:16; 11:33 + 5:16 Efs 5:8-9; 1Pi 2:12 + 5:17 Rom 3:31 + 5:18 Luk 16:17; 21:33 + 5:19 Yak 2:10 + 5:21 Yef 5:17 + 5:22 1Yoa 3:15 + 5:23-24 Mrk 11:25 + 5:27 Yef 5:18 + 5:29 Mat 18:9; Mrk 9:47 + 5:30 Mat 18:8; Mrk 9:43 + 5:31 Mrk 10:4 5:32 Wapongte haicka ngigac ye ngaweineholec gagachac. Ilec ailu ngic monicti yele ngigac badaictewa ye selo-boic aibaba aidaicte. + 5:33 Wah 20:7; Dep 19:12; Him 30:2; Yef 23:21 + 5:34 Yes 66:1; Yak 5:12; Mat 23:22 + 5:35 Mige 48:2; Yes 66:1 + 5:44 Wah 23:4-5; Luk 23:34; Sale 7:60; Rom 12:14,20 5:46 Takes yogo gamang yengi fuli gocne taockebong bacaigaing. Dameng iwa Roma yengi Israel damongebalu takes balu gaibong. Takes-baba ngic yenge Roma gamangte takes-bole babong Israel ngic-ngigac yenge takicebawec. + 5:48 Dep 19:2; Yef 18:13