15
Oma yowa balaibenoga?
Mrk 7:1-23
Aime Farisaio nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge Yerusalemkocni Yesula kwesilu miibong, “Mic-tengtengfocgone yenge molengineng mi suwelu nosing moc banoc aicaigaing. Aime yenge omale ngesa-ngambofocnonggeng yengele yefe-yowa yogo hegilecaigaing?”
Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Ngenge omale ngengileng yefe-yowangineng balaibelu Wapongte ung-yowa hegilecaigaing? Wapongti yanguc migac,
‘Ga nenggac-mamackecgone alang bayetedamec.’ (Wah 20:12; Yef 5:16)
Aime ‘Monic ye nenggacine me mamacinele sawec-yowa midaictewa, ye webong homadaic.’ (Wah 21:17; Dep 20:9)
Ngengebac yanguc micaigaing, ‘Monicti nenggacine me mamacine edolu yanguc midaicte, “Na wiyac gocne gelenogale ngagelu migabac, yogo biyac Wapongte ibu lacnobele miiba.” ’ Ye inguc milu nenggac-mamackecine alang mi bayetedaicte. Inguc ailu ngenge yefe-yowangineng balaibebong Wapongte yowa yogo someckeyackegac. Kwesac-ngic, ngengele hocne Asudi siduc-mimi ngic Yesaiya edome siduc-yowa noinebenang yanguc kwelengkewec,
‘Ngic-ngigac habu yago yenge micnginengti sugu alang bacnucaigaing. Nga kwelenginengtibac na hegilecnucaigaing. Aime yenge ngic-ngigac weduyelecaigaing, yogo ngicte yefe-yowa sugu edocebalu weduyelecaigaing. Ailu moc afenubong nganibe noine mikac aicaigac.’ ” (Yes 29:13)
10 Aime Yesudi ngic-ngigac habu wacebame kwesibong yanguc edocebawec, “Ngenge hedec kwelu ngage-motoning. 11  Nosing nga wiyac ingucne yogodi ngic kweleina haume wonongkolec nalic mi aidaicte, miyac. Nga wiyac kwelenonggangkocni micka yefe ofecaigac, yogodi hocne ngic kweleine bame wonongkolec aidaicte.”+
12 Aime mic-tengtengfocine yengi yela kwesilu edolu miibong, “Farisaio yenge yowa yogo ngagelu yowa heesicne migaing, ga yogo ngagegic, me?”
13 Inguc edobong yedi Farisaio yengele yanguc miwec, “Honocmeng Mamacnedi woc-wiyac monic mi duwewec, yogo godocine fuluckedaicte. 14  Ilec ngenge hegilecebadaing. Yenge yengung donge-pisic ailu donge-pisic yengele feicne gagaing. Aime donge-pisic monicti donge-pisic agoine mengockeme yekilec momochac longka haudabiyecte.”+
15 Mime Pitadi yanguc uwacnowec, “Yowa nangengngine holelu migic ilec fungine miyengka ngagenang.”
16 Inguc mime Yesudi yanguc milu edowec, “Ngenge ngage-ngage-motocngineng mikac ingucne gagaing, me? 17  Nosing me wiyac monic lobinacni gobe kwelina haulu hamacka haucaigac. Ngenge yogo mi ngage-motogaing, me? 18  Nga ngic kwelewacni ofecaigac, yogodibac ngic bame wonongkolec aicaigac. 19  Kwelewacni ngage-ngage yangucti ofecaigac. Ngage-ngage sowacne, nga ngic-wewe, ailu ngawe-ngigac bahegilec, nga selo-boic aibaba. Ailu hise aibaba, nga kwesac-yowawa loceba-loceba, ailu misulec aibaba. 20  Aibaba yogodi ngic-ngigac basowaleme wonongkolec aicaigaing. Aime ngenge molengineng mi suwelu nosing moc nocaigaing, aibaba yogodi ngic kwelewa wonongkolec nalic mi aidaicte.”
Kenan ngigac monic
Mrk 7:24-30
21 Yesu ye Genesaret himong hegilelu Tair nga Saidon himong, iwa hikewec. 22 Hikeemewa iwacni Kenan yengele alingkacni* ngigac monicti kwesilu Yesu wacke-wasic aicnolu micnowec, “Sugucne, Dawidile fikesaweckacni, ga nale kwelegone sowalena, alengti adune basowalecaigac.”
23 Mime Yesudi yele yowa ameine monic mi bafaliyecnome mic-tengtengfocine yengi kwesilu kpafengkelu yanguc miibong, “Ngigac ye lobenonggang homacnehac wackegacte saleengka hikena.”
24 Inguc micnobong yedi yowa yanguc bafaliyewec, “Na Israel ngic-ngigac yengelacni lama sangkeicne gagaing, yengele ailu salecnume waiba.”+
25 Aime ngigac yogo kwesilu Yesu ketadi holecnolu afeelu miwec, “Sugucne, ga baficnunong.”
26 Inguc mime yanguc edowec, “Adu-madec yengele nosing ewalicebalu hoda yengela wickedabelengte, yogo mi madickedaicte.”
27 Inguc mime ngigac yedi sanangnehac miwec, “Sugucnene, yogo nalic migic. Aime hoda yengebac filefocngineng yengi nosing nobong kapucine tebo bageina wacaigac, yogo nocaigaing.”
28 Inguc mime Yesudi bafaliyelu ngigac yogo yanguc edowec, “Ngigac, ngage-ngagesinggone yogo feicnebenang. Ngage-ngagegona ngagesigic, yogo hocne fikegelena.” Inguc mime dameng iwahac aduine madickewec.
Ngic-ngigac homacne bamadicebawec
29 Aime Yesu ye mac-himong yogo hegilelu, Galili lifuc mecina hikelu kupicka felu iwa ngiyewec. 30 Ngiyeme ngic-ngigac habutowa sugucnebenangti kwesiibong. Kwesilu huckolec ngic-ngigac, yenge hige-sowac nga pulingine, ailu donge-pisic nga yowangineng mikac, ailu ngic-ngigac homacne yela ingucnehac bacebalu kwesiibong. Kwesilu Yesule emewa locebabong yedi bamadicebawec. 31 Bamadicebame ngic-ngigac yowangineng mikac, yenge yowa miibong. Nga pulingine yenge madickeibong. Ailu hige-sowac yenge lec-welec aiibong. Nga donge-pisic yenge donge hilaibong. Inguc aibong ngic-ngigac yenge yogo nganilu kwatackelu Israel yengele Wapong wacine bafeibong.+
Ngic 4 taosen nosing gumecebaibong
Mrk 8:1-10
32 Aime Yesudi mic-tengtengfocine wacebame welebong yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac habutowa yago yenge nosingngineng mikac hadeng habackang biyac naholec gaebongka yengele kwelene sowalegac. Yenge yefe hikegacgu nosingte homalu donge lolic aiyeledaickale, nalic mi salecebadacte.”+
33 Inguc mime mic-tengtengfocine yengi bafaliyelu yanguc edoibong, “Nongileng mac yago himong kisiwa misaine mikacka gagabeleng. Ilec nosing wenuwacni baebengka ngic-ngigac habutowa sugucne yago yelebeng nobong gebecebadaicte?”
34 Inguc mibong Yesudi yanguc uwayelewec, “Ngenge bret edomeng balu gagaing?”
Uwayeleme miibong, “Bret 7 nga misa-sic gogoc kpisicne gocne.”
35 Mibong Yesudi ngic-ngigac habu himongka walu ngiyeningte edocebawec. 36 Edocebame walu ngiyebong ye bret nga misa-sic balu Wapong kwele-madic micnolu bauckewec. Ailu mic-tengtengfocine yeleme yengi botoc balu ngic-ngigac habu yelebong noibong. 37 Yenge yogo nobong gebecebame, nosing tofaine ngiyewec, yogo balu kpaduckebong damba 7 aiwec. 38 Aime nosing noibong, ngic yogo yengele dzalengineng 4 taosen. Nga ngigac adu-madec noibong yengele dzalengineng yogo mi wafeibong. 39 Aime Yesu ye ngic-ngigac habutowa salecebame hikebong ye gombawa felu Magadan himongka hikewec.
+ 15:11 Mat 12:34 + 15:14 Luk 6:39; Rom 2:19 * 15:22 Kenan aling yenge Israel yengele alingkacni miyac. + 15:24 Mat 10:6 15:26 Adu-madec yenge Israel ngic-ngigac ingucne, nga Israel ngic-ngigac yenge Israel alingkacni miyac yengele hoda ingucne wacebaibong. + 15:31 Mrk 7:37 + 15:32 Mat 14:14