16
Pasile Yesu uwacnoibong
Mrk 8:11-13; Luk 12:54-56
Farisaio nga Sadyusi yenge Yesula hikelu yeicne tapiliine lokwesacka loningte ngageibong. Inguc ngagelu yedi pasile maa monic honocmengkacni bame fikeme edalicebanale uwacnoibong.
Uwacnobong Yesudi yowangineng bafaliyelu yanguc edocebawec, “Mac aweleme ngenge yanguc micaigaing, ‘Mac-himong sasacne aigacte saeme dameng madicne aidaicte.’ Aime ubiyacte fangkelu micaigaing, ‘Mac-himong sasacne ailu kundung kwegacte mac-gbelong kwesidaicte.’ Ngenge sawawa maaine fikecaigac, yogo madicne hocne wosaecaigaing. Aime dameng yagolecte maa fikecaigac ngenge yogo nganilu sifu mi ngage-motocaigaing. Ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngenge sowacne nga selo-boic aling ingucne ailu, ngenge pasile maa monic nganinogale uwalu gagaing. Aimebac ngenge pasile maa monic mi ngeleicne, miyac. Yonala pasile maa fikewec, ngenge yogo sugu nganidaingte.” Inguc milu hegilecebalu hikewec.+
Farisaio yengele yis
Mrk 8:14-21
Yesu mic-tengtengfocine yengeholec lifuc nebocina hikeibong. Hikenogale bret ngigecebame moc hikeibong. Hike sulumelu Yesudi yanguc edocebawec, “Ngenge Farisaio nga Sadyusi yengele yisle ngani-motolu gadabiyeng.”+
Mime mic-tengtengfocine yenge yengungtihac mingagec ailu yanguc miibong, “Nongileng bret mi balu kwesigabeleng. Ilec ailu inguc migac.”
Inguc mibong ye kwelenginang biyac ngage-motolu yanguc miwec, “Ngic ngenge ngage-ngagesingngineng kpisicnemac, ngenge omale ngengileng bret mi balu kwesigaingte mingagec aigaing? Ngenge ngage-ngage-motocngineng mikac. Bret 5 sugudi ngic 5 taosen andoebame damba edomeng umengkebong wakewec, ngenge yogo ngigecngebagac, me?+ 10  Ailu bret 7 sugudi ngic 4 taosen andoebame damba edomeng umengkebong wakewec, pasi yogo ingucne ngagesidaing.+ 11  Omale ngenge mi ngage-motogaing? Na bretbenangte mi migabac. Ngenge Farisaio nga Sadyusi yengele yis, yogolec ngani-motolu ganingte migabac.” 12 Inguc edocebame yenge bretle yis ilec mi miwec, yogo biyac ngage-motoibong. Yenge Farisaio nga Sadyusi yengele wewedu-yowa, yogolec ngani-motolu ganingte miwec.
Yesule fungine mime yegengkewec
Mrk 8:27-30; Luk 9:18-21
13 Yesu ye Filipai himongka Sesarea taon bangkalelu mic-tengtengfocine yanguc uwayelewec, “Ngic-ngigac yenge Ngicte Madec yele ma micaigaing?”
14 Inguc mime yengi miibong, “Gocne yengi Yoane misa-lowac micaigaing. Nga gocne yengi Wapongte siduc-mimi ngic wacine Elaiya micaigaing. Nga gocne yengibac Yeremiya me Wapongte siduc-mimi ngic monic esecne wackelu micaigaing.”+
15 Inguc mibong yanguc miwec, “Aime ngenge ngengung nale ma micaigaing?”
16 Uwayeleme Saimon Pitadi miwec, “Ga Mesia, Wapong gagaineholec yele Madec.”+
17 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Saimon, Yonale madec, yowa yogo ngic mimiwacni mi migic. Ilec ga kwele-angackolec gadamec. Mamacne honocmengka gagac, yedi hocne yogo bayegengkelu edocguwecte migic.+ 18  Aime na inguchac edocgube ngagenong, ga Pita. Aime posa yagolec feiwa* na habune locebabe basuguledaicte. Aime yogo sanangnehac domame Wangec-mac yogolec tapiliinedi nalic mi bawadaicte.+
19  “Na honocmengte ngani-damongte tapili yogo ki ingucne gelebe gagi himongka wiyac sasawa hefedamecte, yogo honocmengka inguchac hefeicne fadaicte. Nga ga wiyac himongka lukedamecte, yogo honocmengka inguchac lukedaicte.”+ 20 Inguc milu mic-tengtengfocine yenge Yesu ye yeicne Mesia, yogolec ngic monic mi edocebaningte mimacebawec.
Homackacni gboliyelu fangkedaicte
Mrk 8:31-9:1; Luk 9:22-27
21 Dameng iwa molickelu Yesudi mic-tengtengfocine yanguc edocebawec,“Na Yerusalem hikebe Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng nga depec-baba ngic micne ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengi doicka locnulu wehomacnudaingte. Aime hadeng habackang aiyemewa hatacmac gboliyelu fangkedacte.” Aibaba inguc fikenale miwec.
22 Inguc edocebame Pitadi Yesu mecina mengocke lelu yekilackac domalu mikpatalac aicnolu miwec, “Sugucne, miyac! Wapongti baficgume wiyac yogo gala nalic mi fikedaicte.”
23 Inguc mime Yesudi hefaliyelu Pita yanguc edowec, “Satang, ga lobena wele-hikec. Ga okac ingucne kwopocnuengka wawecnunale ngagelu migic. Ga wiyac ngagesigic, yogo Wapongtacni miyac, yogo ngic ngage-ngage aigac.”
Yesu balaibenogale yefe
24 Inguc milu mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Monic ye na balaibecnunogale ngagegacka, ye yeicne soc-kweleinele angac bawalu umacte malicpongine bafangke tengkelu balaibecnudaic.+ 25  Monic ye yeicne gagaine sebilenale ngagelu boleine badaicte, ye gagaine yogo sangkecnodaicte. Nga monic ye nale ailu gagaine hegiledaicte, yebac gagaine bafuwadaicte.+ 26  Ilec monicti himongtowa yagolec wiyac sasawa bafuwanale ailu gagaine wickeme sangkedaicte, wiyac yogo yengi ngic yogo nalic bafickedaingte, me? Yogo miyac! Me monicti gagaine hatacmac bafuwanale wenuc lacnome bafuwacnodaicte? Yefe monic mi fagac.+ 27  Aime Ngicte Madecti Mamactacni tapili nga hibi-angocineholecti angelofocine yengeholec kwesilu ngic-ngigac sasawa aibabangineng aicaigaing, yogolec silicina ameine baduyeledaicte.+ 28  Foinac, ngic-ngigac yago domagaing, ngengelacni gocne mi homaebongkahac, Ngicte Madec ye ngani-damongineholec kwesime dongenginengti nganidaingte, yogo noine edocngebagabac.”
+ 16:4 Mat 12:39; Luk 11:29 + 16:6 Luk 12:1 + 16:9 Mat 14:17-21 + 16:10 Mat 15:34-38 + 16:14 Mat 14:1-2; Mrk 6:14-15; Luk 9:7-8 + 16:16 Yoa 6:69 + 16:17 Gal 1:15-16 * 16:18 Pita wac yogo Grik yowawa fungine yogo posa kpisicne monic. Yesu ye yeicnele ngagelu “posa yagolec” inguc miwec. “Posa yagolec” yogo Grik yowawa fungine yogo posa lapane sugucne. + 16:18 Yoa 1:42; Efs 2:20 + 16:19 Mat 18:18; Yoa 20:23 + 16:24 Mat 10:38; Luk 14:27 + 16:25 Mat 10:39; Luk 17:33; Yoa 12:25 + 16:26 Mat 4:8-9 + 16:27 Mat 25:31; Mige 62:12; Ynn 24:12; Rom 2:6; Miye 22:12