17
Ngicte Madecte ngani-damong
Mrk 9:2-13; Luk 9:28-36
Hadeng 6 motome Yesudi Pita nga Yakobos ailu gbaine Yoane mengocebame tiki dalicne monicka felu yengilangkac gaibong. Iwa galu dongenginengti nganiyebongka Yesule socti hefaliyelu angocinebenang aiwec. Aime haic-mesuine yogo wenac-dongeine ingucne aiwec. Nga ngakpi-kpolucine yogo kwalacne ailu angoc fikecaigac, ingucnehac aiwec.+ Hei, inguc aime iwahac Moses nga Elaiya yeke fikelu yeholec mingagec aiboc nganicepaibong.
Aime Pitadi Yesu yanguc edowec, “Sugucne, nongileng yagowa gabeng madickegacte ga ngageengka nalic aime fale habackang banang. Gale monic nga Mosesle monic ailu Elaiyale monic.”
Hei, Pitadi inguc edome iwahac kaguwa monic angocineholecti walu somecebawec. Somecebame kaguwa kwelinacni yowa-malac monic yanguc wackelu miwec, “Yogo nale Madec, kwelenedi yele angac ngagegabac. Na ye ngani-angac aicnogabac. Ngenge yele yowa ngagedaing!”+
Aime mic-tengteng yenge yogo ngagelu hangocebame himongka wafalu haic-mesungineng sangkeibong. Inguc aibong Yesudi yengela lelu yucebalu yanguc edocebawec, “Ngenge fangkening, hangoc mi aining.” Inguc mime yenge dongengineng hilalu ngic monic mi nganiibong, yenge Yesu yeicnac domame nganiibong.
Aime tikiwacni waluhac Yesudi mimacebalu yanguc miwec, “Ngenge wiyac nganigaing, yogolec siduc ngic-ngigac monic mi edocebadaing. Gacgu Ngicte Madec homackacni gboliyelu fangkedaicte, dameng yogowabac midaing.”
10 Inguc mime mic-tengtengfocine yengi yanguc uwacnoibong, “Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge wenucte Elaiyadi molickelu kwesime Mesia lobeina kwesinale micaigaing?”+
11 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Elaiyadi molicke kwesilu wiyac sasawa bame madickedaicte hocne. 12  Na yanguc edocngebabe ngagening, Elaiya ye biyachac kwesime yenge mi ngani-motolu yengileng angac balaibelu aibaba sowacne haicine monic-monic aicnolu gaibong. Ailu yenge Ngicte Madec inguchac doicka lobong doic ngagedaicte.”+ 13 Inguc mime mic-tengteng yenge biyac ngage-motoibong, Yogo Yoane misa-lowacte miwec.+
Madec alengkolec bamadickewec
Mrk 9:14-29; Luk 9:37-42
14 Aime yenge tikiwacni walu habu sugucne yengela hike sulumebong ngic monicti Yesula kwesilu ketadi holecnolu yanguc miwec, 15 “Sugucne, ga madecnele kwelegone sowalena. Ye kwele-sifuc damengngine kwesime doic sugucne ngagelu dameng homacne dacka nga misawa haucaigac. 16 Aime madecne mic-tengtengfocgone yengela bahikebe yengi ye bamadickenogale ngagebong kpungkeme hegilegabiyeng.”
17 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Dameng yagolec ngic-ngigac aling yago, ngenge ngage-ngagesingngineng mikacbenang, ailu ngenge aibabangineng kosa-balasaine. Na dameng dalicne ngage-ngagesing mikac ngic-ngigac ngengeholec hatacmac ganogale takicnugac. Ngenge madec yogo bawelening.” 18 Inguc mime bawelebong Yesudi aleng kpatalacnome ye madec yogo hegilelu hikewec. Hikeme dameng iwahac madec yogo madickewec.
19 Inguc aime mic-tengtengfocine yenge Yesula kwesilu yengilangkac ngiyelu yanguc uwacnoibong, “Nonge wenucte aleng yogo yebiyenangte aibibiyegabeleng?”+
20 Uwacnobong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Foinac, ngenge ngage-ngagesingngineng kpisicnemac fagacte kpungkelu hegilegabiyeng. Ngenge ngage-ngagesingngineng kpisicne mastet hucine* ingucne fangeledecka midec, ngenge kupic yago nalic micnodaingte, ‘Kupic, ga yagowacni fangkelu edi hikec.’ Inguc mibong ye hikedaicte. Ailu ngenge wiyac monicte nalic mi kauc badaingte, yogo noine edocngebagabac.+ 21  [Aleng ingucne yebicebanogale nosing-sawe galu mimilocti sugu yebiyedaingte.]”
Yesudi yeicne homanale hatacmac miwec
Mrk 9:30-32; Luk 9:43-45
22 Yesu nga mic-tengtengfocine yenge yengilangkac Galili prowinswa kpaduckelu gaebongka yedi yanguc edocebawec, “Monicti Ngicte Madec balu ngic yengele molewa lodaicte, yogolec dameng bangkalegac.+ 23  Lome yengi ye balu wehomadaingte. Wehomabong hadeng habackang aiyemewa homackacni hatacmac gboliyelu fangkedaicte.” Inguc mime yenge yogolec kwele-umac sugucne ngageibong.
Ibu-macte takes
24 Aime Yesu nga mic-tengtengfocine yenge Kapeneam taonka hike sulumebong, Wapongte Ibu-mac yogolec takes-baba ngic yengi kwesilu Pita uwacnoibong, “Ngengele wewedu ye Ibu-macte takes locaigac, me?”+
25 Inguc mibong Pitadi miwec, “Oc, locaigac.”
Inguc milu macka felu yowa mi mime Yesudi yanguc uwacnowec, “Saimon, ga wenuc ngagegic, himongne himongne ngictaufocngineng, yenge takes malacni bacaigaing? Yenge yengileng ngic-ngigacfocngineng, yengelacni bacaigaing, me ngic-ngigac gocne himong monic damongkelu gagaing, yengelacni bacaigaing?”
26 Uwacnome miwec, “Yenge ngic-ngigac gocne himong monic baibong, yengelacni bacaigaing.”
Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ilec ailu yengileng ngic-ngigacfocngineng yenge takes mi lolu moc gadaingte. 27  Aime Ibu-mac yogo nale. Ilec ailu Ibu-macte takes mi lonogale ngagegabac. Aime yenge ngage-sowac mi ainingte ngagegabac. Ilec ga lifuc mecina hikelu misa-sic babale hawic monic wickedamec. Wickelu misa-sic molickelu fuluckedamecte, yogolec mic bauckelu moneng monic bafuwadamecte. Bafuwalu moneng yogo balu nokilec wacka takes-baba ngic yeledamec.”
+ 17:2 2Pi 1:16-18 + 17:5 Mige 2:7; Yes 42:1; Mat 3:17; Mrk 1:11; Luk 3:22; Yef 18:15 + 17:10 Mal 4:5 + 17:12 Mat 11:14 + 17:13 Luk 1:17 + 17:19 Mat 10:1 * 17:20 Mastet hucine yogo homong hucine ingucne kpisicnebenang. + 17:20 Mat 21:21; Mrk 11:23; Luk 17:6; 1Kor 13:2 17:21 Hibi esecne Mataio kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 17:21 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Mataiodi mi kwelengkewec mecne. + 17:22 Mat 16:21 + 17:24 Wah 30:13; 38:26