18
Madi sugucne aigac?
Mrk 9:33-37; Luk 9:46-48
Dameng iwa mic-tengteng yenge Yesula kwesilu uwacnoibong, “Honocmengte ngani-damong, yogolec alingka madi feicne gagac?”+
Inguc uwacnobong Yesudi madec hakic monic wackewec. Wackeme weleme ye hewacnginang lome domame yanguc miwec, “Foinac, ngenge kwelengineng mi bafaliyedaingte ailu adu-madec yago yenge ingucne mi aidaingtewa, honocmengte ngani-damongka nalic mi fedaingte, yogo noine edocngebagabac.+ Ilec ailu monic ye bawacnagulu madec yangucne yele silic gadaicte, ye honocmengte ngani-damongka sugucne gadaicte. Nga monic ye madec yangucne nale wacka hefolegac, ye na hefolecnugac.”+
Lokwesacti ngage-ngage basowalecaigac
Mrk 9:33-37; Luk 9:46-48
“Entacka gocne yengi ngic monic balu balinga sugucne ubeina ubeecnolu kiwec gbolongna wickebong haudaictewa, yele umacine efeckedaicte. Aime adu-madec kpisicne monicti na ngagesingnulu game, ngic yogodi adu-madec ingucne aicnome bikic bafuwadaictewa, Wapongti ye ameine baducnodaicte, yogo umactowaineholec. Mee, ngenge medecngebadaic. Himongtowa himong yagolec ngic-ngigac, okac ingucne kwopocngebame bikicka wawecaigaing. Ngic monic ye agoine aicnome ngage-ngagesingine wagac, mee ye medeckedaic. Ga higegone me molegone monicti aigeleme bikic bafuwadamectewa, ga yogo helockelu wickeengka hikedaic. Ga hige-molegone sasawa bucbuchac gacgu dac-sanang moto-motoine mikac, iwa wicgubong haudameckale, hige-sowac me hige-mole-sofong galu gaga-sanangka feengka madickedaicte.+ Me ga dongegone monicti sowacne aigeleme bikic bafuwadamectewa, ga dongegone baickelu wickeengka hikedaic. Ga dongegone yaeckanghac ngiyeboc dac-sanangka wicgubong haudameckale, dongegone nebocinedi sugu ngiyeme galu gaga-sanangka feengka madickedaicte.
10  “Ngenge adu-madec kpisicne, yengelacni monic kweledi mi wickedaing. Na yanguc edocngebabe ngagening, angelo yenge honocmengka galu adu-madec nganicebacaigaing, yenge damengsoc Mamacne honocmengka gagac, yele haicka gacaigaing.+ 11  [Aime Ngicte Madec ye ngic-ngigac sangkeicne, yenge bikickacni kpaducebalu bacebanale wawec.]”*+
Lama sangkeicnele nangeng yowa
Luk 15:3-7
12  “Ngic monic ye lamafocine 100 bacebalu game, iwacni monic sangkeme ye wenuc aidaicte? Ye lamafocine 99 kupicka hegilecebame domabong hikelu sangkeicne, yogo hocne basackedaicte. 13  Basackegacgu bafuwalu beliyedaicte. Foinac, 99 sasawadi mi sangkeibong, yengele efecnemac beliyedaicte. Nga monic sangkeicne, yelebac beliyebenangkedaicte, yogo noine edocngebagabac. 14  Aime Mamacngineng honocmengka gagac, ye ingucnehac adu-madec kpisicne ingucne, yengelacni monicti mi sangkenale ngagelu gagac.”
Sowacne bamadickenoga
15  “Ngic hae-gbagone monicti gala bikic bafuwadaictewa, ga hikelu yeholec ngekilackac ngiyelu sowacne hewacnginac fagac, yogo mifuwacnodamec. Aime ye yowagone ngagedaictewa, hatacmac gale ago aidaicte.+ 16  Nga ye yowagone mi ngagedaictewa, ga ngic moniyang me yaeckang bacepaengka hatac kwesilu ngengilangkac umac yogo mibong madickenale mingagec aidabiyeng. Inguc ailu ngic yaeckang me habackangti yowa sasawa mibong sanangkedaicte.+
17  “Aime ye yowangineng mi ngagedaictewa, ngenge hikelu Yesule habu edocebadaing. Edocebabong ye habu yengele yowa inguchac hegiledaictewa, ibac ngagedaing, ngic yogo ye Wapong mi ngagegac ailu takes-baba ngic, yenge ingucne aidaic.
18  “Foinac, ngenge himongka wiyac sasawa hefedaingte, yogo honocmengka inguchac hefeicne fadaicte. Nga ngenge himongka wiyac lukeyackedaingte, yogo honocmengka inguchac lukedaingte, yogo noine edocngebagabac.+ 19-20  I yangucte, himong yagowa ngic-ngigac yaeckang me habackangti nale wacka kpaduckelu ngiyedaingtewa, na hewacnginang gadacte. Ilec ngengelacni yaeckangti kwele-moniyang ailu wiyac monicte me monicte uwadabiyectewa, Mamacne honocmengka gagac, ye ngageyetelu wiyac yogo yetedaicte, yogo noine edocngebagabac.”+
Sowacne hegilenoga
21 Aime Pitadi Yesula welelu yanguc uwacnowec, “Sugucne, ngic hae-gbanedi nala bikic bafuwadaictewa, dameng edomeng sowacneine hegilecnobele ngagegic? Alecine 7 andoine aigac, me?”
22 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Alecine 7 miyac, alecine 70 domalu fegac, yogolec migabac.+
23  “Aime honocmengte ngani-damong yogo ngictau monic ngic homacne yengele sugucnengineng, ye ingucne gawec. Aime yedi kwelec kwekwe ngic yengi yela monengngineng ameine baduningte damengngineng lowec. 24  Lome kwesibong amengineng wowosae bole bawec. Molickelu ngic monic ye talant moneng sugucne ameine 10 taosen, yogolecsoc facnowec, ngic yogo yela baweleibong. 25  Aime ye ameine yogo badunale ngageme kpungkeme, sugucnedi mime ngic yeicne nga ngigac adu-madecfocine yenge ngic monicta salecebame ngic yedi fuli bacebadaicte. Ailu wiyacine sasawa momoc saleyackelu, yogodi moneng balu ameine yogo badume miyac ainale miwec.
26  “Inguc mime kwelec kwekwe ngic ye yogo ngagelu sugucneinele haicka ketadi holecnolu miwec, ‘Sugucnene, ga nale kwelegone sowaleme wangecne gaengka amegone badugeledacte.’ 27  Inguc mime sugucnedi yele kweleine sowaleme ameine hegilewec. Ye umacine baickelu saleme hikewec.
28  “Aime kwelec kwekwe ngic ye lobina hauwec. Haulubac kwelec kwekwe ngic agoine monic yela tofa moneng 100 facnowec, ye bafuwawec. Bafuwalu ye hobalu ubeine bauckenale balu miwec, ‘Nale tofa gala fagac, yogo ameine biyac badunelec.’
29  “Inguc mime kwelec kwekwe ngic agoinedi yogo ngagelu yele haicka ketadi holecnolu dogbac aicnolu yanguc miwec, ‘Folo mi ainelec. Ga nale kwelegone sowaleme wangec gaengka tofagone yogo ameine lobewa badugeledacte.’
30  “Inguc mime agoinedi yele yowale takickeme tofainele ameine yogo baduyackelubac wanale balu muc-macka lome ngiyewec. 31  Ngiyeme kwelec kwekwe ngic agofocngineng gocne yenge aibaba yogo nganilu kwelengineng homacne sowaleme ngagebong nalic mi aiwec. Aime yenge hikelu aibaba fikewec, yogo sasawa sugucnengineng edoibong.
32  “Edobong sugucnenginengti kwelec kwekwe ngic yogo micnome weleme edolu miwec, ‘Ga kwelec kwekwe ngic sowacnebenang. Ga nani dogbac aigelebe ketadi holeneleengka tofagone sasawa hegileiba. 33  Ailu na gale kwelene sowaleme tofagone hegileiba, ga ingucnehac kwelec kwekwe ngic agogonele kwelegone inguchac sowaleme tofagonele ameine hegiledengtesoc.’ 34  Inguc milu sugucneinedi aalic ngagelu ngaba aicnolu muc-mac damong yengele molewa lowec. Lome kwelec kwekwe ngic yogo ye tofaine yogo sasawa ameine baduyackelubac wanale micnowec.+
35  “Aime ngenge sasawadi ngic hae-gbafocngineng yengele sowacne kwelenginengtibenang mi hegiledaingtewa, Mamacne honocmengka gagac, yedi silicine ingucnehac ngenge aingeledaicte.”+
+ 18:1 Luk 22:24 + 18:3 Mat 19:14; Mrk 10:15; Luk 18:17 + 18:5 Mat 10:40; Luk 10:16; Yoa 13:20 + 18:8 Mat 5:29-30 + 18:10 Hib 1:14 * 18:11 Hibi esecne Mataio kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 18:11 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi yogo kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Mataiodi mi kwelengkewec mecne. + 18:11 Luk 19:10 + 18:15 Luk 17:3; Gal 6:1 + 18:16 Yef 19:15; Yoa 8:17 + 18:18 Mat 16:19; Yoa 20:23 + 18:19-20 Mrk 11:24; Yoa 15:7 + 18:22 Luk 17:4 18:24 Grik yowawa moneng yogo wacine talant. Talant moneng moniyang yogo hifa 15te bole-fuli. 18:28 Denarius yogo Roma yengele moneng monicte wacine. Yesule damengka denarius moniyang yogo hadeng moniyangte fuli ailu gawec. + 18:34 Mat 5:25-26 + 18:35 Mat 6:15; Mrk 11:25; Efs 4:32; Kol 3:13