20
Waing bole-babale ngic
“Honocmengte ngani-damong yogo ngic monic mac-himongngineholec, silicine yogolecsoc. Ye 6 kilok ubiyacte hikelu waing bolewa bole baningte ngic bacebawec. Bacebame bole-ngic yenge hadeng moniyangte moneng moniyang baningte mingagec ailu kwele-moniyang aiibong. Aime salecebame bolewa hikeibong.
“Aime 9 kilok aiyemewa waing bolele fileinedi ngic gocne maket sobengka moc domabong nganicebalu yanguc edocebawec, ‘Ngenge inguchac nale waing bolewa hikelu bole babong, bolele moneng yogolec silicina ngeledacte.’ Inguc mime yenge waing bolewa hikeibong.
“Aime ye 12 kilok nga 3 kilok aiyemewa aibaba ihac aiwec. Aime 5 kilok aime ye hatacmac hikelu ngic gocne inguchac moc domabong bafuwacebalu yanguc edocebawec, ‘Ngenge omale moc domabong mac awelenogale aigac?’
“Inguc mime yanguc miibong, ‘Monicti bole-yowa monic mi nolegac.’
“Inguc mibong yanguc edocebawec, ‘Ngenge inguchac hikelu nale waing bolewa bole badaing.’
“Mac aweleme bole fileinedi bole-damong yanguc edowec, ‘Ga bole-madec wacebaengka welebong bolele fuli yelenong. Ailu ngic lobe kwesigaing, yenge molickelu yeledamec, hikegacgu molic-molic kwesigaing yengela motodaicte.’+
“Inguc mime bole-damongti ngic 5 kilok aiyemewa kwesiibong, yenge molickelu hadeng moniyangte moneng moniyang, inguc yelewec. 10  Yeleme ngic molickelu kwesiibong yengi yanguc ngageibong, ‘Ye moneng sugucnehac felu noledaicte,’ inguc ngageibong. Aime bole-damongti molic-molic ngic moneng yelewec, silicine ingucnehac ngic lobe kwesiibong, yogo yelewec. 11  Yeleme yenge moneng yogo silicine nganilu ngagebong nalic mi aime, waing bole fileine 12  yanguc edoibong, ‘Ngic yago yenge lobebenang kwesilu mac aweleme bole bagaing. Nga nongibac ubiyactebenang kwesilu doic-bole umacineholec wenacka domalu balu gabeng mac awelegac. Aime ga yengeholec momochac moneng silicine moniyang nolegic.’
13  “Inguc mibong yedi yengelacni monic yanguc edowec, ‘Agone, na sowacne monic mi bafuwagabac. Ngagegic, nokilec molickelu moneng moniyang yogolecsoc mipangkelu kwele-moniyang aigabelec. 14  Ga ilec monenggone balu hikenong. Aime na angacnedi bole-madec lobe kwesigaing, yenge fuli sockahac yelenogale ngagegabac. 15  Aime na aibaba madicne aibe, yogolec hasowac aigic, me? Naneicne monengti inguc me inguc ainogale ngagelu, yogo nalic aidacte.’
16  “Silicine ingucnehac lobe yengi molic-molic aidaingte. Nga molic-molic yengi lobeine aidaingte.”+
Yesudi homanogale edocebame alecine habackang aiwec
Mrk 10:32-34; Luk 18:31-33
17  Yesu nga mic-tengtengfocine 12 yenge Yerusalem fenogale hikelu yefewa yengilangkac mengoceba-lelu yanguc edocebawec, 18  “Ngagegaing, nongileng Yerusalem hikegabeleng. Hikelu fenoga iwa ngic yengi Ngicte Madec balu depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yengele molewa lodaingte. Lobong yengi ye homanale mimoctodaingte.+ 19  Mimoctobong ye Israel yengele alingkacni miyac, yengele molewa lodaingte. Lobong yengi ye yowa kwekwe aicnolu muc-hududi welu malicpongka webong homadaicte. Aime hadeng habackang aiyemewa homackacni hatacmac gboliyelu fangkedaicte.”
Honocmengte ngiye-ngiye
Mrk 10:35-45
20 Aime Sebedi madeckecine yeke nenggacnginecti bacepame Yesula kwesiibong. Kwesilu nenggacnginecti Yesu ketadi holecnolu miwec, “Na wiyac monicte nalic uwageledacte, me?”
21 Inguc mime, Yesudi miwec, “Ga oma wiyacte aigelegac?”
Mime yanguc miwec, “Madeckecne yago yeke ngani-damonggona monicti folegona nga monicti kanagona ngiyedabiyecte. Yogolec milocgugabacte aihomayetedamec.”+
22 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ngenge wiyac uwagaing, yogolec fungine mi ngage-motogaing. Aime na doicte kwenoc kap iwa nonogale aigabac, ngeke yogo momoc nonicte migabiyec, me?”
Mime yeki miiboc, “Oc, nalic nodabelecte.”+
23 Yeke inguc miboc Yesudi yanguc edocepawec, “Na doicte kwenoc kap iwa nodacte, ngeke ihac nodabiyecte. Aimebac madi folena me kanana ngiyedaicte, yogolec noinebac nani nalic mi mimoctodacte. Mamacnedi mac ngiye-ngiye yogo ngic weni yogo yekele biyachac bamockewec, yeki sugu iwa ngiyedabiyecte.”
Micnedi kwelec ganoga
24 Aime mic-tengtengfocine 10 yenge yowa yogo ngagelu, ngic hae-gba yekele kwele-dac ngageyeteibong. 25 Ngagebong Yesudi mic-tengtengfocine 12 wacebame lebong yanguc edocebawec, “Israel yengele alingkacni miyac, yengele micnefocngineng yenge ngic-ngigac yengele ngagebong wawaine aicaigac. Ailu yengileng ngagebong feicne aigac. Aime sugucnefocngineng yenge tapili fayelegacte ngic-ngigacfocngineng yenge yowangineng balaibecaigaing, ngenge yogo ngagegaing.+ 26-28  Aime aibaba ingucne ngengele hewacka monic mi fikedaic, miyac. Ngic-ngigac yengi Ngicte Madec bafickeningte mi wawec, miyac. Yebac yenge baficebalu ngic-ngigac homacne yengele ailu gagaine hegilelu fuli bacebanale wawec. Ingucnehac ngengelacni monicti feicne ganogale ngagelu, ye ngengele hewacka mole-baficngineng gadaic. Aime ngengele hewackacni monicti molic-molic ainogale aicnome, ye sasawa ngengele kwelec kwekwe gadaic.”+
Donge-pisic bamadicepawec
Mrk 10:46-52; Luk 18:35-43
29 Yesu nga mic-tengtengfocine yenge Yeriko taon hegilelu hikebong, ngic-ngigac habu sugucnebenangti balaibecebaibong. 30 Hei, yefe mecina ngic donge-pisic yaeckangti ngiyeiboc. Ngiyeboc ngic-ngigac yengi miibong, “Yesu kwesilu hikegac.”
Inguc mibong yeke yogo ngagelu aukwelu yanguc miiboc, “Sugucne, Dawidile fikesaweckacni, ga nokele kwelegone sowalena.”
31 Inguc wackeboc ngic-ngigac habutowa yengi yeke waickelu ngiyenicte kpatalayeteibong. Aime yeke hatacmac sanangnehac wackeiboc, “Sugucne, Dawidile fikesaweckacni, ga nokele kwelegone sowalena.”
32 Wackeboc Yesudi domalu wacepalu yanguc miwec, “Ngeke nani oma wiyac aingetebele ngagegabiyec?”
33 Mime yeki yanguc miiboc, “Sugucne, noke dongenonggec hilanacte ngagegabelec.”
34 Inguc miboc Yesu ye kweleine sowaleme moledi dongenginec bauwame yeke iwahac dongenginec hilalu ye balaibeiboc.
+ 20:8 Dep 19:13; Yef 24:15 + 20:16 Mat 19:30; Mrk 10:31; Luk 13:30 + 20:18 Mat 16:21; 17:22-23 + 20:21 Mat 19:28; Luk 22:30 + 20:22 Mat 26:39; Yoa 18:11 + 20:25 Luk 22:25-26 + 20:26-28 Mat 23:11; Mrk 9:35; Luk 22:27; Filp 2:7