21
Donggi feina ngiyewec
Mrk 11:1-11; Luk 19:28-40; Yoa 12:12-19
Yesu nga mic-tengtengfocine yenge hikecgu Yerusalem bangkalelu Betfage mac-himongka Oliwa kupic ngiyewec, iwa hike sulumeibong. Ailu Yesudi mic-tengtengkecine yaeckang yanguc milu salecepawec, “Ngeke dondonne hikelu mac-aling yefe molic-molicka ngiyegac, iwa donggi monic biyachac witickeicne nganidabiyecte. Ye madecineholec witickeicne domagac. Ngeke hikelu donggi yogo bafuwalu mucine lukelu nala balu kwesinic. Aime ngeke inguc aiyebocka monicti nganicngepalu uwangetedaictewa, ngeke yanguc edodabiyec, ‘Sugucnedi donggi yekeholec bole banogale migac.’ Inguc miboc ye donggi nenggac-madec hegilecepame ngekeholec kwesidabiyecte.”
Siduc-mimi ngicti yowa monic yanguc miwec, yogo noine ainale inguc fikewec, yedi yowa yanguc miwec,
“Ga Sion adu-madecfocine yanguc edocebac, ‘Nganining, ngictaungineng welegac. Ye donggiwa welegac, ye donggi madecinele feiwa ngiyegac ailu ye wacine mikac ingucne welegac.’ ” (Sek 9:9)
Aime mic-tengteng yeke hikelu Yesudi edocepawec, yogo hocne aiiboc. Inguc ailu donggi madecineholec bacepalu kwesi ngakpinginec dalicne hemoctolu donggi nenggac-madec yekele feinginac lumackeiboc. Lumackeboc Yesu ye yogolec feiwa ngiyewec. Ngiyeme ngic-ngigac habutowa domaibong, yenge ngakpingineng dalicne hemoctolu yefewa lumackeibong. Nga gocne yenge yoc mangngine hekengngineholec welockelu yefewa lumackeibong. Aime ngic-ngigac habutowadi molickelu hikeibong nga lobeina balaibeibong, yengi aukwelu yanguc miibong,
“ ‘Asec, Dawidile fikesaweckacni, Ngic Sugucnele wacka welegac, ye mimi-madicineholec.’ (Mige 118:26)
Sawawa wilini wacine feicne mitengkegaing, asec.”
10 Yesu ye Yerusalem feme taonka ngic-ngigac sasawa yenge kwatackelu lec-welec ailu yanguc miibong, “Yogo madi?”
11 Inguc mibong ngic-ngigac habutowa yengi edocebalu yanguc miibong, “Yogo Yesu, siduc-mimi ngic hocne ye Galili prowins iwa Nasaret taon fagac iwacni.”
Lanac-ganac ailu gabong yebicebawec
Mrk 11:15-19; Luk 19:45-48; Yoa 2:13-22
12 Aime Yesu ye Wapongte Ibu-macte oda kwelina fewec. Felu ngic wiyac salelu gaibong, yenge yogowacni yebicebawec. Ye ngic monengngineng lanac-ganac aiibong, yengele tebo bafaliyewec. Ailu tudiling nango saleibong, yengele mac ngiye-ngiye bafaliyelu 13 yanguc edocebawec, “Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Nale Ibu-mac yagodi mimilocte mac, wacine inguc wackenoga.’ (Yes 56:7)
Aime ngengibac yogo bafaliyebong,
‘Hise-baba ngic yengele sangke-sangke mac aigac.’ ” (Yer 7:11)
14 Aime Ibu-macte oda sugucne kwelina ngic donge-pisic ailu hige-sowac yenge yela kwesibong yedi bamadicebawec. 15 Ye pasi tapiliineholec inguc bawec aime adu-madec yenge Ibu-mac kwelina wackelu yanguc miibong, “Asec, Dawidile fikesaweckacni.”
Inguc wackebong depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge yogo nganilu aalic ngagelu 16 Yesula lelu yanguc miibong, “Yenge yowa migaing, yogo ngagegic, me?”
Inguc mibong yedi yanguc miwec, “Ngagegabac, ailu ngenge yowa yogo hocne wafe-ngagec mi aicaigaing, me? Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Ga adu-madec kpisicne nga kogoc amuckacni gagaing bole-yowa yeleng yengi gale wac sugucne mitengkedaingte.’ ” (Mige 8:2)
17 Inguc milu yenge hegilecebalu taon hegilelu Betani himongka hikelu debocka iwa gawec.
Fik yoc yowa edowec
Mrk 11:12-14; 11:20-24
18 Aime Yesu ye ubiyacte Yerusalem taonka hikenale hefaliye hikelu nosingte homalu 19 yefe mecina donge hilalu fik yoc monic nganiwec. Nganilu ngageme noineholec ingucne aime fungina lelu nganime hekengngine sugu aime, yoc yogo yanguc edowec, “Yoc, ga noine hatacmac mi aidamec.” Inguc mime fik yoc iwahac homanale ululuwewec.
20 Ululuweme mic-tengtengfocine yengi yogo nganilu kwatackelu uwacnoibong, “Fik yoc yogo wenuc ailu biyacbenang ululuwegac?”
21 Inguc milu uwacnobong Yesudi yanguc edocebawec, “Foinac, ngenge ngage-ngagesingnginengkolec galu ngageboc mi aidaingtewa, yocka pasi bagabac, pasi yogo nalic badaingte, yogo noine edocngebagabac. Ailu yogo sugu miyac, ngenge kupic yagolec inguchac yanguc nalic midaingte, ‘Kupic, ga baickelu geuctihac kiwecka haunong.’ Ngenge inguc edobong, kupic ye inguc hocne aidaicte.+ 22  Ailu ngenge wiyac monicte ngagesingkelu mimilocnginang lolu uwadaingte, ngenge yogo sasawa badaingte.”+
Yesule bole-hibi
Mrk 11:27-33; Luk 20:1-8
23 Yesu ye inguc milu taonka hikelu Ibu-macka felu wewedu bole bawec. Bame depec-baba ngic micnefocngineng nga Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng, yengi yela kwesilu yanguc uwacnoibong, “Ga oma tapiliwa bole yogo bagamec? Ailu madi bole-yowa tapiliineholec yogo gelewec?”
24 Inguc uwacnobong yedi yowangineng bafaliyelu yanguc edocebawec, “Na yowa monic uwangelebe ameine edocnudaingtewa, na bole-yowa tapiliineholecte fungine ingucnehac edocngebadacte. 25  Yoanedi misa-lowac bole balu gawec, bole-yowa tapiliineholec yogo wenuwacni, yogo honocmengkacni me ngickacni?”
Inguc mime yenge yengilangkac mingagec ailu yanguc miibong, “Nongileng wenuc midabelengte? ‘Yogo honocmengkacni’ inguc midabelengtewa, ye yanguc uwanoledaicte, ‘Inguc ngagelubac ngenge omale ye mi ngagesingkeibong?’ 26 Me ‘ngickacni,’ inguc midabelengtewa, ngic-ngigac sasawa yenge Yoane ye Wapongte siduc-mimi ngic noine, inguc ngagegaing, yogo minogale yengele hangocnubadaic.”+
27 Ilec yengi bafaliyelu Yesu yanguc edoibong, “Yogo mi ngagegabeleng.”
Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Inguc migaingte, na inguchac male bole-yowa tapiliineholec bole balu gagabac, yogo nalic mi edocngebadacte.”
Madec yaeckangte nangeng yowa
28 Milu taockelu depec-baba ngic micnefocngineng nga Yuda ngic-ngigac micnefocngineng yowa yanguc milu edocebawec, “Ngagegaing, ngic monic ye madeckecine yekeholec gaibong. Aime ye molic-molic madecinela hikelu yanguc edowec, ‘Madecne, ga yakumac waing bolewa hikelu bole badamec.’
29  “Inguc edome madecinedi bafaliyelu yanguc miwec, ‘Na takicnugac,’ inguc miwec. Ailu hatacmac kweleine hefaliyeme bolewa hikewec.
30  “Aime mamac ye hikelu madecine kpisicne ye inguchac edome madecine kpisicnedi miwec, ‘Mamac, na nalic hikedacte.’ Inguc milu gacgu kpaoma ailu bolewa monic mi hikewec.
31  “Ilec ngenge wenuc ngagegaing, madec yekelacni madi mamacinele angac balaibelu boleine bawec?”
Micnenginengti inguc uwayeleme miibong, “Molic-molic madecine yedi.”
Mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Foinac, takes-baba ngic nga yefe-ngigac yengi molickengelelu Wapongte ngani-damongka fedaingte. 32  Yoane ye yefe dondonne balaibelu ngengela kwesime ngengi ye mi ngagesingkeibong. Aime takes-baba ngic nga yefe-ngigac yengi ye ngagesingkeibong. Ngengebac yogo nganiibong. Ailu sifu kwelengineng mi hefaliyeibong, ailu mi ngagesingkeibong.”+
Waing bolele damong sowacne
Mrk 12:1-12; Luk 20:9-19
33  “Na nangeng yowa monic holelu mibe ngagening. Ngic monic mac-himongngineholec ye waing bole gbolicne monic duwelu oda hefewec. Hefelu waing hesoc-hesocte long faliwec. Falilu damong yengele donge hila-hilale mac-dale monic bawec. Inguc bame motome waing bole damongkeningte ngic gocne bafuwacebalu yengeholec yowa milu hefewec. Ailu yeicnebac himong dalicka hikewec.+ 34  Hikelu gacgume waing noine babale dameng weleme, ye kwelec kwekwefocine salecebame bole-damong yengelacni yeicne noine banogale hikeibong.
35  “Hikebong bole-damong yengi waing fileinele kwelec kwekwefocine bacebalu monic dobo welu monic wehomaibong. Nga monic posadi holeibong. 36  Inguc aibong bole fileinedi kwelec kwekwe gocne homacne hatacmac salecebame hikebong, bole-damong yengi aibaba ingucnehac aiyeleibong. 37  Aime yogolec lobeinabac, bole fileinedi yanguc ngagelu yeicne madecine salewec, ‘Yenge madecnebenangbac alang bacnodaingte.’
38  “Inguc milu saleme hikeme bole-damong yengi madecine nganilu mingagec ailu yanguc miibong, ‘Yedi gacgu bole yago bame yeicne aidaicte. Ilec ngenge kwesibong wehomalu yele himong nga mole-damoc sasawa baebengka nongileng aidaic.’+ 39  Inguc milu bole fileinele madecbenang yogo fuluckelu wickebong waing bole lobina haume balu wehomaibong.+
40  “Aime bole fileine ye hatacmac kwesilu bole-damong yengele wenuc aiyeledaicte?”
41 Inguc mime depec-baba ngic micnefocngineng nga Yuda ngic-ngigac micnefocngineng, yengi miibong, “Bole fileine ye kwesilu damong sowacne basowalecebalu wehomacebadaicte. Ailu waing bole yogo bole-damong gocne yengele molewa lodaicte. Lome yengi bole yogo damongkelu noine baba damengka fileine nebocine lacnodaingte.”
42 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Mac-baba ngic yenge posa monic sowacne milu wickeibong. Aime posa yogodi macte posa-bosing sanangne ailu domadaicte. Sugucne yeuctihac pasi yogo bame ngicti ngani-angac aidabelengte.’ (Mige 118:22-23)
Ngenge hibi yogo wafe-ngagec mi aicaigaing, me?+
43  “Ilec ailu yanguc edocngebabe, Wapongti ngani-damong ngengelacni baickelu aling monic yeledaicte. Aime yenge ngani-damongte bole balu noine bafuwadaingte. 44  Aime monic ye posa yogolec feiwa wawedaicte, ye socine lokeyackedaicte. Nga posa yogodi monicte feiwa wawedaicte, yogo fasosockeme kapuc kwedaicte.”
45 Aime Yesu ye nangeng yowa miwec, yogo depec-baba ngic micne nga Farisaio yengele miwec, yogo biyac ngage-motoibong. 46 Ailu yenge ye banogale yefe basackeibong. Aime ngic-ngigac yengi ye Wapongte siduc-mimi ngic miibongte hangocebame aibibiyelu hegileibong.
+ 21:21 Mat 17:20; Luk 17:6; 1Kor 13:2; Yoa 14:12 + 21:22 Mat 7:7-11; 18:19 + 21:26 Mat 14:5 + 21:32 Luk 3:12; 7:29-30 + 21:33 Yes 5:1-2 + 21:38 Mat 27:18 + 21:39 Hib 13:12 + 21:42 Rom 9:33; 1Pi 2:6-8