22
Ngictau madecinele baba-tumang
Luk 14:16-24
Yesudi nangeng yowa monic taockelu holelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damong yogo ngictau monic ingucne, ye madecinele baba-tumang damengka noba-nosing sugucne bamockewec. Ailu ngictau ye kwelec kwekwefocine salecebame yenge ngic-ngigac baba-tumangte ailu molic-molic biyachac wacebawec, yogo yengi kwesiningte kwelec salecebame hikeibong. Hikebong ngic-ngigac yenge takicebame hegileibong.
“Hegilebong ngictau ye kwelec kwekwefocine gocne hatacmac yanguc milu salecebawec, ‘Ngenge biyac hikelu ngic nganicebalu edocebaning, “Ngagegaing, bulumakane ngicne ailu sic helocineholec yogo biyac welobec ailu nosing sugucne bamockegabac. Na wiyac sasawane biyac bamockegabac. Ilec ailu ngenge biyac kwesining.” ’
“Inguc mime hikelu edocebabong, yenge yowa yogo hatacmac hikeme ngagelu takicebame hegilelu lec-welec aiibong. Monic ye boleina hikewec. Nga monic ye moneng-mafa boleina hikewec. Nga ngic-ngigac nebocine yenge ngictaule kwelec kwekwefocine ngaba aiyelelu wehomacebaibong.+ Inguc aibong ngictau ye yogo ngagelu aalickeme hudu-baba ngicfocine salecebame hikelu ngic yogo wehomacebalu taonngineng hifaebong lobewec.
“Ailu kwelec kwekwefocine yanguc edocebawec, ‘Baba-tumangte nosing yogo biyac bamockeicne. Nga ngic wacebaicne yenge aling sowacne ingucnedi nala kwesidaingtesoc mi aigac. Ilec ngenge yefe sosocka hike domalu ngic-ngigac nganicebalu yenge edocebabong baba-tumangte macka kwesidaing.’ 10  Inguc mime kwelec kwekwe ngic yenge yefewa hikelu ngic-ngigac madicne nga sowacne nganicebalu yenge momoc mengocebalu kwesibong baba-tumangte nosing-mac yogo wakeibong.
11  “Aime ngic-ngigac yenge kwesilu ngiyebong ngictaudi nganicebanale welelu ngic monic nganime baba-tumangte ngakpi mi holelu ngiyewec. 12  Ngiyeme ye nganilu yanguc edowec, ‘Agone, ga wenuc baba-tumangte ngakpi mi holelu ofe-ngiyegic?’
“Inguc mime ngic ye yowaine mikac waickelu ngiyeme 13  ngictaudi bole-ngicfocine yengele yanguc miwec, ‘Ngenge hige-moleine dodockelu lobina kundungka wickebong hauna. Iwa haulu hiyalu micine hisalangkelu gadaicte.’+
14  “Ngic-ngigac wacebaicne, yenge homacne. Nga bawosaecebaicne, yengibac efecnemac.”
Takesle uwacnoibong
Mrk 12:13-17; Luk 20:20-26
15 Aime Farisaio yenge hikelu yowa wenuc milu Yesu kwesackebeng yowa gocne lilome banang milu ilec mingagec aiibong.+ 16 Inguc ailu mic-tengtengfocngineng nga Herodele aling yenge Yesula salecebabong hikelu yanguc miibong, “Wewedu, ga yowa noine milu gagic, yogo ngagegabeleng. Ailu Wapongte yefe noina ngic-ngigac edocebalu weduyelelu gagic. Ailu ngic feicne me waicne yengele mi ngagesicaigic. Ga ngic-ngigac aling wiyac sockahac aiyelecaigic. 17 Ilec wenuc ngagegic, ngage-ngage weni yogodi nalic aigac, nongileng ngictau Sisa takes lacnodabelengte, me mi lacnodabelengte, yogolec yefe dondonne wenuc fagac?”
18 Inguc mibong, Yesu ye ngabawa-silic miibong, yogo biyac ngagelu yanguc edocebawec, “Kwesac-ngic, ngenge omale lokwesacka locnugabiyeng? 19  Ngenge takes locaigaing, iwacni moneng monic bafuwalu edalicnubong nganibe.” Inguc mime yenge moneng monic balelu edaliibong. 20 Edalibong ye yogo nganilu yanguc uwayelewec, “Iluc nga hibi yago male?”
21 Uwayeleme miibong, “Yogo Sisale.”
Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ilec ngenge Sisale wiyac, yogo Sisa lacnodaing. Nga Wapongte wiyac, yogo Wapong lacnodaing!”+
22 Inguc edocebame yenge kwatackelu hegilelu hikeibong.
Homackacni gboliyelu fangke-fangke
Mrk 12:18-27; Luk 20:27-40
23  Sadyusi aling yenge homackacni gboliyelu fangke-fangkele yefe yogo monic mi fagac, inguc micaigaing. Yengelacni ngic gocnedi hadeng iwahac Yesula kwesilu yanguc uwacnoibong,+ 24 “Wewedu, Mosesdi yanguc miwec,
‘Ngic monicti ngigac badaicte ailu ye gboliine mikac gacgu homame gbainedi haeinele hosec badaicte. Inguc balu gboli kwefickeme haele wac-bingec bafangkelu gadaicte.’ (Yef 25:5-6)
25 Dameng monicka hae-gba 7 yenge nongeholec gaibong. Aime haengineng molic-molicti ngigac monic balu gboli mikac moc gacgu homame, gbainedi yele hosec hatac bawec. 26 Balu ye ingucnehac homame, gbaine yogo nga yele bagewa gbafocine 5 gaibong, yengela aibaba ingucnehac fikeme yenge sasawadi homayackeibong. 27 Homayackebong ngigac ye inguchac gacgu homawec. 28 Homame ngic 7 yenge ngigac yogohac baibongte ailu, gacgu homackacni gboliyelu fangkedaingte, dameng iwa ngigac yogo ye male ngigacbenang aidaicte?”
29 Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngenge yowa Wapongte hibiwa fagac, nga Wapongte tapili, yogo mi ngage-motogaing. Ilec ailu yowa mibong lilogac. 30  Homackacni gboliyelu fangke-fangke damengka ngic-ngigac yenge mi banagudaingte. Aime mamac monicti ‘Na adune ngic lacnodacte,’ yogo nalic mi midaicte. Honocmengte angelo yenge ngawe-ngigac mi banagucaigaing, yenge ingucnehac ngawe-ngigac mi banagudaingte. 31  Aime homackacni gboliyelu fangke-fangkele milu Wapongti yanguc biyachac Wapongte yefe-yowawa edowec,
32  ‘Na Abraham nga Aisak ailu Yakobo, yengele Wapong gagabachac.’ (Wah 3:6)
Ngenge yowa yogo wafe-ngagec mi aicaigaing, me? Ailu ye ngic homaicne yengele Wapong miyac. Ye ngic gbolicne gagaing, yengele Wapong.”+
33 Aime ngic-ngigac habutowa yenge yowa weduyelewec, yogolec kwatackeibong.
Wapongte ung-yowa
Mrk 12:28-31; Luk 10:25-28
34 Aime Farisaio yenge yowa yanguc ngageibong, “Yesudi Sadyusi yengele yowa bafaliyeme yowangineng mikac aime moc domaibong.”
Yenge yowa yogo ngagelu kpaduckelu domaibong. 35 Domabong yengele hewackacni Wapongte yefe-yowale ngage-ngage ngic monicti Yesu lokwesacka lolu yanguc uwacnowec, 36 “Wewedu, yefe-yowale kwelina ung-yowa weni yogodi noinebenang aigac?”
37 Inguc uwacnome yanguc edowec,
“ ‘Ga kwelegone nga ilucgone ailu ngage-ngagegone bucbuchac Sugucne Waponggonele angac ngagelu gadamec.’ (Yef 6:4-5)
38  Yogodi ung-yowale molic-molic yowa nga yowa sugucne aigac. 39  Aime monic yanguc fagac,
‘Gageicne aigelecaigac, silicine ingucnehac ngic-ngigac gale emewa gagaing, yengele kwelegonedi ago aiyelelu angac ngageyelelu gadamec.’+ (Dep 19:18)
40  Yefe-yowale hibi nga siduc-mimi ngicte hibi sasawa yengele fungine, ung-yowa yaeckang yago yeki aigaic.”+
Yesudi Mesiale uwayelewec
Mrk 12:35-37; Luk 20:41-44
41 Aime Farisaio yenge kpaduckelu ngiyeebongka Yesudi yanguc uwayelewec, 42  “Ngenge Mesiale fungine wenuc ngagegaing, ye male fikesaweckacni?”
Uwayeleme bafaliyelu yanguc edoibong, “Ye Dawidile fikesaweckacni.”+
43 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Inguc aime Tili Asudi wenucte Dawidile micka yowa lome Mesiale miwec, ‘Nale Sugucne,’ milu yanguc miwec,
44  ‘Sugucnedi nale Sugucne* edowec, “Ga folenapec ngiyeengka ngabafocgone higegonele bagewa locebabe gadaingte.” ’ (Mige 110:1)
Inguc miwec.+ 45  Ailu Dawidi yeuctihac Mesia ‘Nale Sugucne’ wackewec. Aime Mesia ye wenucka Dawidile fikesaweckacni aigac? Ye Dawidile Sugucne.” 46 Inguc mime yenge Yesule yowa ameine bafaliyenogale aibibiyeibong. Aime gaibong, dameng iwa hatacmac uwacnoningte hangocebame hegileibong.
+ 22:6 Mat 21:35 + 22:13 Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28 + 22:15 Mrk 3:6 + 22:21 Rom 13:7 + 22:23 Sale 23:8 + 22:32 Mat 8:11 + 22:39 Mat 7:12 + 22:40 Rom 13:10; Gal 5:14 + 22:42 Yoa 7:42 * 22:44 Miti Geewa Hibru yowawa Sugucnele wac yaeckangti fagaic. Molic-molic Hibru yowawa wacine yogo “Yawe” fagac. Nga yogolec lobeina, “Sugucne” inguc fagac. Mataio iwa Grik yowawa Sugucnele wac moniyang sugu bafaliyeicne fagac. “Nale Sugucne” yogo Mesia. + 22:44 Mat 26:64