23
Farisaio nga Sadyusi
Mrk 12:38-39; Luk 11:43; 11:46; 20:45-46
Yesudi ngic-ngigac habutowa nga mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio yenge Mosesle mac balu ngiyecaigaing. Ilec yengi yowa edocngebagaing, ngenge yogo sasawa ngagelu balaibedaing. Aime yenge aibaba aicaigaing yogo, ngenge silic ingucnehac mi aidaing. Yenge yowa edocngebacaigaing, yogo yengileng mi balaibecaigaing.+ Yenge yefe-yowale mimi umacnebenang yogo dodockelu ngic ngengele elecka lobong umaledaicte. Aime yengilengbac mimi yogo baefewelu baficngebanogale molenginengti bafangkeningte mi aiyelecaigac.
“Yenge ngicti aibabangineng sasawa nganicebaningte Wapongte yowa gocne kwelengkelu katapa gogocnginang lobong haume meinginang me molenginang bayegengkelu hefecaigaing. Ailu ngakpingineng dalicne dalimungineholec, aibaba yogo sugucnebenang ailu gaibong.*+ Yenge noba-nosing nonole damengka nga kpakpaduc mac iwa molic-molic ngiye-ngiyewa ngiyenogale aiyelecaigac. Ailu sobeng sugucna ngic-ngigac yengi ‘O Sugucne, wenac-madic,’ nga ‘Wewedu,’ inguc milu wacebaningte homacnebenang aiyelecaigac.
“Aime ngenge wewedungineng moniyangti sugu gagac. Ailu ngenge sasawa ngic hae-gba aigaing. Ilec ngengele ngagelu monicti ‘Wewedu,’ inguc mi wacngebadaic. Mamacngineng moniyangti sugu honocmengka gagacte ailu, ngenge himongka ngic monicte ‘Mamacnonggeng,’ inguc mi midaing. 10  Aime sugucnenonggeng Mesia moniyangti sugu gagacte ailu monicti ‘Sugucnene,’ inguc mi wacngebadaic. 11  Aime sugucnenonggeng gagac, ye ngengele mole-bafic gadaicte.+ 12  Monic ye yeicne ngageme feicne aicaigac, ye wacine bawadaicte. Nga monic ye yeicne ngageme wawaine aicaigac, ye wacine bafedaicte.+
Aibaba sowacnele edocebawec
Mrk 12:40; Luk 11:39-52; 20:47
13  “Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, mee, ngenge medecngebadaic. Ngenge honocmengte ngani-damongte nu yogo habu yengele haicka holecaigaing. Ngenge iwa fenogale lilocaigaing. Aime habu yengi fenogale aiyebongkabac, aka inguchac holeyelecaigaing. Ngenge kwesac-aibabangineng ingucne bagagaing. 14  [Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, mee, ngenge medecngebadaic. Ngenge ngigac-hosec yengele macngineng ewalicebabong moc gagaing. Ailu ngic-ngigac yengi ngage-madickengeleningte ngenge mimiloc dalicnehac milockecaigaing. Ngenge kwesac-aibaba ingucne aicaigabiyengte ameine sugucnehac ngeledaicte.]
15  “Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, mee, ngenge medecngebadaic. Ngenge ngic moniyang sugu mic-heloc yowa aicnoningte himongne himongne nga kiwec falockelu hikecaigaing. Aime ye ngengela wele taockeme baefewebong, ye ngengileng ingucne dac-sanangte adu-madec ailu ngenge ewalicngebalu haudaicte. Ngenge kwesac-aibabangineng ingucne bagagaing.
16  “Yefe baba ngic yenge donge-pisic aigaing, ngenge yenge ingucne. Mee, ngenge medecngebadaic. Ngenge yowangineng mibong sanangkenale yanguc micaigaing, ‘Monicti Wapongte Ibu-mac wackecaigac, yogo yowa kpisicne micaigaing. Nga monicti Ibu-mac kwelina wiyac goldi baicne ngiyegac, yogo wackecaigac. Ilec ye yowaine nalic mi hegiledaicte.’+ 17  Ibu-macka wiyac goldi baicne ngiyegacte gbagbacne aidaicte, yogo wiyac feicne. Nga wiyac goldi baicne yeicnac yogo wiyac omane. Ngenge donge-pisic aime ngage-ngagengineng mi ileckeicne. 18  Ailu ngenge yowangineng mibong sanangkenale yanguc micaigaing, ‘Monic ye alata wackecaigac, yogo yowa kpisicne. Nga monicti ibu alata feina biyac loicne, yogo wackecaigac, ibac yowaine yogo nalic mi hegiledaicte.’ 19  Alatawa ibu ngiyegacte gbagbacne aidaicte hocne, yogodi wiyac feicne nga ibu yeicnac yogo wiyac omane. Ngenge donge-pisic aling.
20  “Monic ye alata wackelu yowaine mime sanangkedaicte, ye alata nga ibu alata feina fayackegac, yogo momochac wackeme yowainedi bayackedaicte. 21  Nga monic ye Ibu-mac wackelu yowaine mime sanangkedaicte, ibac Ibu-mac yeicne ailu Wapong iwa gagac, ye momochac wackeme yowainedi bayackedaicte. 22  Aime monic ye honocmeng wackelu yowaine mime sanangkedaicte, ye Wapongte mac ngiye-ngiye nga Wapong yeicne iwa ngiyegac, ye momochac wackeme yowainedi bayackedaicte.+
23  “Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, mee, ngenge medecngebadaic. Ngenge kwesac-aibabangineng ingucne aicaigaing. Ngenge yefe-yowa feicne hegilelu yefe-yowa kpisicne sugu balaibecaigaing. Ngenge lomboc nga gime ailu mendangngineng sasawa yogowacni 10kacni moniyang botoc balu Wapong lacnocaigaing, yogo yefe-yowa kpisicne aicaigaing. Ailu aibaba dondonne nga kwele-sowac ailu ngage-ngagesingngineng bucbuchac balu gaga, yogobac kpaoma ailu hegilegaing. Ngenge aibabangineng madicne yogo nalic balaibegabiyeng. Ailu tofaine migabac, yogo inguchac mi hegiledaing.+ 24  Ngenge ngic-ngigac yefe edalicebaningte bole yogo bacaigaing, ngenge donge-pisic ingucne aicaigaing. Aime hulungnginang gisic hakic kpisicne, yogobac nganilu baickecaigaing. Nga kamelbac hulungka fame mi nganilu gbokecaigaing.+
25  “Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, mee, ngenge medecngebadaic. Ngenge kwesac-aibabangineng yangucne balu gagaing. Ngenge pele nga kapngineng lobine sugu suwecaigaing. Ailu ngengileng kwelengineng kwelina ngani-angac nga bonec nono homacne fagac, yogo ngengung mi damongkecaigaing.+ 26  Ga pele nga kap kweline suweengkabac lobeine ingucnehac kwalackedaicte. Farisaio, ngenge donge-pisic.
27  “Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge kwesac-ngic! Mee, ngenge medecngebadaic. Ngenge yanguc ngagegaing, dongesi yogo homaicne wonongkolec aime luwedi wakeicne fagac, yogo hibineholec ainale ngenge dongesi penti lowacnocaigaing. Aime ngenge kwelenginang nga socnginang silicngineng ingucne ailu gagaing.+ 28  Ngenge socnginengti ngic-ngigac haicka dondonne ingucne aigac. Nga kwelenginang, ibac kwesacti wakeyackeicne ailu kwesac-aibabangineng ingucne balu gagaingte ngenge yefe-yowa wecaigaing.+
Ameine banoga
29  “Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, mee, ngenge medecngebadaic. Ngenge soc-baba ailu kwesac-aibabangineng bagagaing. Ngenge Wapongte siduc-mimi ngic yengele dongesiwa simeng bayelelu ngic dondonne yengele simeng hibineholec ainale hatacmac hole-gboliyelu bamadickecaigaing. 30  Bamadickelu yanguc micaigaing, ‘Nonge ngambofocnonggeng yengele damengka gadabeng midec, Wapongte siduc-mimi ngic nalic mi wehomacebadabeng. Ailu sacngineng wanale aibaba ingucne yengeholec mi aidabeng.’ 31  Ngenge ingucne bagalu funginengineng mibong yegengkegac, ‘Ngic Wapongte siduc-mimi ngic wehomacebaibong, nongileng ngic yogo yengele madecfocngineng.’+ 32  Ngenge inguc milu ngambofocngineng yengele bikic basugulelu gagaing.
33  “Ngenge ngengung hema ailu hemale gbolifocine, ngenge yowawa ameine mimoctolu dac-sanangka haudaingkale, wenuc aidaingte?+ 34  Ngagegaing, nani Wapongte siduc-mimi ngic nga ngage-ngage ngic ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic salecebabe kwesidaingte. Aime ngenge galu yengelacni gocne wehomacebadaingte. Nga gocne malicpongka wecebadaingte. Ailu gocne kpakpaduc macnginang muc-hududi wecebalu ngaba aiyelelu taon monickacni welu yebicebabong monicka hikedaingte. 35  Ngenge inguc bagacgu ngic dondonne wecebayackebong sacngineng himongka wayackewec, yogolec ameine bucbuchac ngengela fadaicte. Yogo Abel wehomaibong, yele sackacni molickelu ofegacgu Berekiale madec Sekariya, yele sacka ofegac. Ngenge ye Wapongte Ibu-mac nga alata hewacnginac wehomaibong. 36  Foinac, aibaba sasawa ilec ameine, yogo ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngengela fikedaicte, yogo noine edocngebagabac.
Yerusalemte yowa
Luk 13:34-35; 19:41-44
37  “O, Yerusalem, Yerusalem, ga siduc-mimi ngic wehomacebayackeing. Nga ngic gala salecebaicne, yenge posadi holecebaing. Kokolec nenggacinedi adu-madecfocine kwegecine bageina ekongebacaigac, na dameng homacne adu-madecfocgone ingucnehac kpaducebanogale ngageiba. Aime ngengibac yogolec takicngebawec. 38  Ngagegaing, ngengileng mac fale yogo ngic mikac ailu mac kisi kwedaicte.+ 39  Na yanguc edocngebabe ngagening, yanguctihac molickelu ngenge hatacmac mi nganicnudaingte. Aime gafecgu yanguc midaingte,
‘Sugucnele wacka ngic welegac, ye mimi-madicineholec.’ (Mige 118:26)
Inguc midaingte, dameng iwa ngenge hatacmac nganicnudaingte.”
+ 23:3 Mal 2:7-8 * 23:5 Yuda ngic-ngigac yenge katapa gogoc kpisicne sic socinedi baicne iwa Wapongte hibiwacni alingngine kwelengkeicne iwa emungkelu mesunginang me meinginang bakatackelu gaibong. Aibaba yogolec fungine Yefe-yowa 6:1-10 iwa kwelengkeicne fagac. Aime dalimunginele aibaba yogolec fungine Himong kisiwa 15:38-41, iwa kwelengkeicne fagac. + 23:5 Mat 6:1; Wah 13:9 + 23:11 Mat 20:26; Mrk 9:35; Luk 22:26 + 23:12 Yop 22:29; Ynn 29:23; Luk 14:11; 18:14 23:14 Hibi esecne Mataio kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 23:14 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Mataiodi mi kwelengkewec mecne. + 23:16 Mat 15:14 + 23:22 Yes 66:1; Mat 5:34 + 23:23 Dep 27:30; Mika 6:8 + 23:24 Dep 11:1-2,4,20 + 23:25 Mrk 7:4 + 23:27 Sale 23:3 + 23:28 Luk 16:15 + 23:31 Sale 7:52 + 23:33 Mat 3:7; 12:34; Luk 3:7 23:35 Kein ye molickelu gbaine Abel wehomawec, siducine Fike-fike 4:1-10 iwa fagac. Ngictau Yowasi, yedi siduc-mimi ngic Sekariya wehomawec, siducine 2 Ngictaule siduc 24:17-27 iwa fagac. Yuda yengele Wapongte hibi moto-motoina 2 Ngictaule siduc fagac. Yogolec Yesudi yanguc miwec, “Abel yele sackacni molickelu ofegacgu Berekiale madec Sekariya, yele sacka ofegac.” + 23:38 1Ngt 9:7-8; Yer 22:5