24
Dameng moto-motoine
Mrk 13:1-13; Luk 21:5-19
Yesu ye Wapongte Ibu-mackacni lobina wame mic-tengtengfocine yenge yela weleibong. Welelu Ibu-macte kwelina mac fawec, yogo edalibong yedi yanguc edocebawec, “Wiyac yogo yakumac nganiyackegaing, yogo lobewa yanguc fikedaicte. Aling monic yengi kwesilu yogo sasawa hembalackebong hikeyackedaicte. Foinac, hikeyackeme posa monicti monicte feiwa mi hegilebong ngiyedaicte, yogo noine edocngebagabac.”
Inguc milu+ Yesu ye Oliwa kupicka hikelu ngiyeme mic-tengtengfocine yengilangkac yela hikelu yanguc uwacnoibong, “Ga Ibu-macte yowa migic, yogo ma damengka fikedaicte? Ailu dameng moto-motoina geicne kwesi-kwesile damengka maagone wenuc fikedaicte? Ilec edocnubanong.”
Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc miwec, “Monicti kwesacngebadaickale, ngenge ngani-motolu gadabiyeng. I yangucte, ngic bocyac yengi kwesilu nale wac wackelu midaingte, ‘Na Mesia.’ Inguc milu ngic-ngigac bocyac kwele basifuc aiyeledaingte.+ Ailu hudu sugucnele siducti himong bangkacka, nga himong dalickacni kwesime ngenge yogo ngagelu mi kwatackedaing. Foinac, aibaba ingucne fikedaicte. Aime dameng moto-motoinebac yogowahac biyac mi kwesidaicte. Himong gocne yengi himong monickacni gocne yengeholec hudu wenagulu gadaingte. Ailu ngictau monicte alingti ngictau monicte aling yengeholec ngaba ainagudaingte. Aime nosingte loloc-dameng fikelu hikedaingte. Ailu memeya yenge himongne himongne badaingte. Aime aibaba ingucne, yogo wiyac gbolicne fikenogale aiyemewa, ngigac molickelu gado hicaigac, ingucnehac aidaicte.
“Inguc fikeme ngic-ngigac yengi ngenge ngabafocngineng yengele molewa locngebadaingte. Locngebabong ngaba yengi weyebic aingelelu wehomacngebadaingte. Aime himongne himongne ngic-ngigac sasawa yengi nale wacte ailu kweledi wicngebadaingte.+ 10  Nga ngic-ngigac homacne yenge ngage-sowac ailu hegilecnulu yengungtihac agofocngineng ngaba yengele molewa locebadaingte. Ailu kweledi wicebadaingte. 11  Nga siduc-mimi ngic kwesacine homacnedi fikelu ngic-ngigac homacne kwesacebadaingte.+ 12  Yefe-yowa wewele aibaba yogo suguledaicte. Aime ngic-ngigac homacne yenge kwele-angacka agofocngineng yengele angac ngagelu gagale aibaba yogo miyac aidaicte. 13  Nga monic ye sanangnehac gacgume damengine motodaicte, ye wasecne aidaicte.+ 14  Aime ngic-ngigac yenge ngani-damongte Siduc Madicne yogo himong sasawa iwa hikelu edocebalu weduyelebong, yowa yogodi saweme ngic-ngigac yenge yogo ngageyackebong, dameng motodaicte.+
Wiyac sowacnebenang fikedaicte
Mrk 13:14-23; Luk 21:20-24
15  “Siduc-mimi ngic Danieldi yowa monic esecnebenang miwec, yogo wiyac monic sowacnebenang memenguine aigac, yogodi ngiyelu wiyac gbagbacne basowaleme wonongkolec ailu mac-bala ingucne aidaicte. Wiyac sowacne yogodi Ibu-mac kweline gbagbacne iwa domalu Ibu-mac basowaleme ngenge nganidaingte.” Monic ye yowa yago wafedaicte, ye yogo ngage-motodaic.+ 16  “Aibaba yogo fikeme ngic-ngigac Yudeya himongka gagaing, ngenge hangoc hikelu tikiwa fedaing. 17  Ailu monic ye mac feina ngiyedaictewa, ye haulu wiyac monic banogale mac kwelina mi fedaic. Ye momoc hangoc hikedaic.+ 18  Nga monic ye nosing-bolewa domadaictewa, ye ngakpi dalicne banogale macka mi hefaliyelu hikedaic. Ye momoc hangoc hikedaic. 19  Dameng iwa ngigac gobeholec gagaing nga nenggac kogoc amuc gumecebalu gagaing, mee, yenge medecebadaic. 20  Aime ngenge hikenogale dameng yogo tilo damengka me Sabat damengka mi fikenale milockedaing. 21  Dameng iwa doic sugucnehac silicine monicbenang fikedaicte. Doic ingucne himong molickelu fikeweckacni ofegacgu yanguctihac monic mi fikewec. Ailu lobewa inguchac hatacmac nalic mi fikedaicte.+ 22  Aime entacka hadeng yogodi mi babangkaledaictewa, monicti wasecne nalic mi aidec. Ngic-ngigac bawosaecebaicne, ngengele ailu dameng yogo bame bangkaledaicte.
Mesia kwesacine
23  “Dameng iwa yowa yanguc fikedaicte, ‘Nganining, Mesia yawa fikegac,’ me ‘Ye ediwa fikegac.’ Ngic-ngigac inguc mibong ngenge mi ngagesingkedaing.+ 24  I yangucte, ngic fikelu kwesac ailu midaingte, ‘Na Mesia.’ Yenge nga siduc-mimi ngic kwesacine yenge fikelu ngic-ngigac kwele basifuc aiyeledaingte. Ailu ngic-ngigac kwesacebalu pasile maa sugucne nga pasi mi ngani-nganiine badaingte. Ailu yenge yefe monic bafuwadaingtewa, ngic-ngigac bawosaecebaicne inguchac kwesacka bacebadaingte, aime yefe ingucne monic mi fagac.+ 25  Ngagegaing, na aibaba yogo mi fikeemewa yogo biyac edocngebagabac.
26  “Ngic-ngigac gocne yengi yanguc midaingte, ‘Nganining, ye himong kisiwa misaine mikacka gagac.’ Inguc mibong ngenge iwa mi hikedaing. Me yanguc midaingte, ‘Ye mac kweline kpisicne yawa ngiyegac.’ Inguc mibong ngenge yogo mi ngagesingkedaing.+ 27  Pilatacti wenac ofe-ofeinacni bame wenac hau-hauina angolecaigac. Aime Ngicte Madec ye kwesidaicte, dameng iwa silicine ingucnehac fikedaicte.+ 28  Aoc-aoc nango yenge sic kpeleckeicne fagaing, yenge iwa tumanecaigaing. Ngicte Madec kwesinogale aidaicte, dameng iwa wiyac ingucne hocne nganidaingte.+
Ngicte Madec hatacmac kwesidaicte
Mrk 13:24-27; Luk 21:25-28
29  “Aime doic dameng motome,
‘Wenac-dongeine kundung kweme tamacne angocine mi angoledaicte. Aime asocmeng yenge sawawacni motolu wabong sawawa wiyac sasawa yengele tapili yogo teng-teng kwedaingte.’ (Yes 13:10; 34:4)+
30  “Dameng iwa Ngicte Madecte kwesi-kwesi damengte maa sawa hewacka fikeme himong fengnginang fengnginangsoc ngic-ngigac sasawa yenge yogo nganilu hisonggong aidaingte. Inguc aibong Ngicte Madec ye honocmengte kaguwa kwelina tapili nga hibi-angoctowaineholecti kwesime nganidaingte.+ 31  Aime kpeng ucine sugucne hiyaemewa, ye angelofocine salecebame yengi hikedaingte. Hikelu honocmeng nga himong mecine neboc nga neboc motogac, iwa hikelu yeuctihac ngic-ngigac bawosaecebawec, yenge kpaducebadaingte.+
Fik yoc nganilu ngage-ngage banoga
Mrk 13:28-31; Luk 21:29-33
32  “Fik yocte fungine nganilu ngenge yogo ngage-motodaing. Mangngina gidecine ofeme hekengngine foseme ngic ngenge yanguc ngagecaigaing, wenac dameng aigac. 33  Aime ngenge wiyac sasawa migabac, yogo fikeme nganilu inguchac yanguc ngagedaing, Ngicte Madec damengngine biyac bangkale kwesilu nu lobina domagac.
34  “Foinac, ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngenge mi homaebongkahac, wiyac sasawa yogo fikedaicte, yogo noine edocngebagabac.+ 35  Fikeme himong nga sawa yeke gacgu miyac aidabiyecte. Nga nale yowabac mi miyac aidaicte.+
Damengne mi ngagegaing
Mrk 13:32-37; Luk 17:26-30,34-36
36  “Aibaba yogo ma damengka ailu hadeng edomengka fikedaicte, yogo monicti nalic mi ngagedaicte. Honocmengte angelo yenge yogo mi ngagedaingte. Ailu Madec ye inguchac mi ngagedaicte. Mamacti sugu dameng yogo ngagegac.+
37  “Noale damengka aibaba fikewec, Ngicte Madec ye kwesime aibaba silicine ingucnehac fikedaicte.+ 38  Mac tunggbaung mi weleemewa ngic-ngigac yenge nosing misa noibong. Ailu ngic yenge ngigac bacebaibong. Nga mamac yenge yanguc miibong, ‘Na adune ngic lacnodacte.’ Inguc ailu gaebongka Noa ye wagewa fewec. 39  Feme yenge mi ngagelu gaebongka mac kweme tunggbaungti kwesilu bacebayackewec. Ngicte Madecte kwesi-kwesi damengka aibaba ingucnehac aidaingte.+ 40  Dameng iwa ngic yaeckang yeke nosing-bolewa gaebocka, yekelacni monic balu monic hegileme bolewa gadaicte. 41  Nga ngigac yaeckang yeke flawa masingka lalickelu gaebocka, yekelacni monic balu monic hegileme domadaicte.
Deboc-gboli ganoga
42  “Sugucnengineng ma hadengka kwesidaicte, ngenge yogo mi ngagegaing. Ilec ailu ngenge deboc-gboli gadabiyeng.+ 43  Hise-baba ngic ye mac heuckelu fecaigac. Aime mac fileine monic ye hise ngic ma damengka kwesidaicte, yogo ngagedaictewa, ye deboc-gboli nalic galu macine damongkelu hise ngic yogo aka holecnodaicte.+ 44  Ilec ngenge inguchac efeckelu gadabiyeng. Ngicte Madecte dameng yogo ngenge mi ngageebongka kwesidaicte.
Kwelec kwekwe madicne
Luk 12:42-46
45  “Kwelec kwekwe monicti ngage-ngage-motockolec galu sugucneinele yowa balaibecaigac. Aime sugucneinedi ye kwelec kwekwe ngic agofocine yengele damong ailu nosing damengka botoc balu yelenale micnodaicte. 46  Ye bole yogo bayackeme sugucneine kwesilu nganime nalic aidaictewa, sugucneine ye kweleine angackedaicte. 47  Foinac, na yanguc edocngebabe, ye sugucneinedi wiyacine sasawa damongkenale micnodaicte. Ilec ailu ngenge silicine yogolecsoc gadabiyeng.+
48  “Nga kwelec kwekwe ngic sowacne, yebac yeuctihac yanguc ngagesidaicte, ‘Na sugucnene dameng dalicne gacguhac kwesidaicte.’ 49  Inguc milu kwelec kwekwe ngic ye agofocine wecebalu ngic gocne yengeholec nosing nga misa sanangne nodaicte. 50  Inguc ailu kwelec kwekwe ngic ye sugucneinele hadeng yogo mi ngageemewa sugucneine kwesidaicte. 51  Kwesilu kwelec kwekwe ngic yogo weloc-kwalockelu ngic kwesacine yengeholec lodaicte. Aime yenge iwa hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.”
+ 24:3 Luk 19:44 + 24:5 Mat 24:23-24; 1Yoa 2:18 + 24:9 Mat 10:22 + 24:11 Mat 24:5,24; 1Yoa 4:1 + 24:13 Mat 10:22 + 24:14 Mat 28:19 + 24:15 Dan 9:27; 11:31; 12:11-13 + 24:17 Luk 17:31 + 24:21 Dan 12:1 + 24:23 Mat 24:5 + 24:24 Yef 13:1-3; 2Tim 2:8-9; Miye 13:13-14 + 24:26 Luk 17:23-24 + 24:27 Mat 24:37-39 + 24:28 Luk 17:37 + 24:29 Esek 32:7; Yol 2:10,31; 2Pi 3:10; Miye 6:12-13 + 24:30 Sek 12:10; Miye 1:7; Dan 7:13 + 24:31 1Kor 15:52; 1Tim 4:16 + 24:34 Mat 16:28 + 24:35 Mat 5:18 + 24:36 Sale 1:7; 1Tim 5:1-2 + 24:37 Fike 6:5-8 + 24:39 Fike 7:21-23 + 24:42 Mat 25:13 + 24:43 Luk 12:39-40; Miye 16:15 + 24:47 Mat 25:21,23