25
Ngigac-neleweng 10
“Honocmengte ngani-damong yogo ngigac-neleweng 10 ingucne. Yenge hifangineng balu baba-tumangte ngic yeholec yefewa bafuwacnagunogale hikeibong.+ Yengelacni ngigac-neleweng 5 yenge ngage-ngagengineng mikac, nga 5 yenge ngage-ngagenginengkolec. Ngigac-neleweng ngage-ngagengineng mikac yenge hifangineng balu hifale misa monic mi baibong. Nga ngage-ngagenginengkolec, yenge hifangineng balu hifale misangineng kilungka kwebong haume baibong. Aime baba-tumangte ngic yedi biyac mi kwesime, ngigac-neleweng yenge sasawadi dongengineng gungte aime gung faibong.
“Faebongka deboc hewacina wawac monic yanguc fikewec, ‘Ngagegaing, baba-tumangte ngic yogo welegac, ngenge hikelu ye bafuwalu mengockelu kwesining.’
“Inguc fikeme ngigac-neleweng 10 yenge gungkacni gboliye fangkelu hifangineng bamadickeibong. Ailu ngigac-neleweng ngage-ngagengineng mikac yengi ngage-ngageholec yengele miibong, ‘Hifanonggeng pisickenogale aigacte ngengi misa monic kwenolebong hauna.’
“Inguc mibong ngigac-neleweng ngage-ngageholec, yengi bafaliyeyelelu yanguc edocebaibong, ‘Misa yagodi nongilengsoc mi aidaicte. Ilec ngenge misa salecaigaing, yengela hikelu fuli baning.’
10  “Inguc mibong, yenge misa fuli banogale hikeebongka baba-tumangte ngic yogo kwesiwec. Kwesime ngigac-neleweng biyac efeckeicne, yengi yeholec baba-tumangte macka feibong. Felu nu wickebong holeme iwa noba-nosing no-angac ailu ngiyeibong.
11  “Ngiyeebongka lobeina ngigac-neleweng agofocngineng nebocine yenge kwesilu yanguc miibong, ‘Sugucne, Sugucne, nu laliyenoleengka funang.’+
12  “Inguc mibong, yedi yanguc edocebawec, ‘Foinac, na mi ngagecngebagabac.’+
13  “Ngenge nale kwesi-kwesi dameng nga hadeng mi ngagegaing. Ilec ailu ngenge deboc-gboli gadabiyeng.+
Moneng-damong habackang
Luk 19:11-27
14  “Aime Honocmengte ngani-damong yogo ngic monicti himong monicka hikewec, yogo ingucne. Ye hikenale kwelec kwekwefocine wacebalu moneng-mafaine yengele molewa lome damongkebong hikenale ngagewec. 15  Ye moneng damongkedaingte, yogolec tapili nga aibabanginengte silicka yanguc heuckelu yelewec. Ngic monic ye talant moneng 5 nga monic ye talant yaeckang, nga monic ye talant moniyang,* moneng inguc yelelu hikewec.+ 16  Hikeme ngic talant 5 bawec, ye iwahac galu moneng bole balu talant 5 hatacmac taockelu bafuwawec. 17  Aime ngic talant yaeckang bawec, ye inguchac galu talant bole balu yaeckang hatacmac taockelu bafuwawec. 18  Nga ngic talant moniyang bawec, yedibac gacgu sugucneine moneng lacnowec, yogo balu himong falilu longka longkelu sangkewec.
19  “Aime sugucnengineng dameng dalicne gacgu hatacmac hefaliye kwesilu moneng yelewec, yogolec ameine banogale wacebawec. 20  Wacebame ngic talant 5 bawec, ye talant 5 monic momoc taockelu bahikelu miwec, ‘Sugucnene, ga talant 5 neleng damongkeiba. Aime na moneng bole balu 5 hatacmac taockelu bafuwaiba.’
“Inguc mime 21  sugucnedi yanguc edowec, ‘Kwelec kwekwe ngic madicnebenang, ga aibabagone dondonne ailu yowa balaibeing. Aime ga yowa balaibelu wiyac kpisicnemac yogo madicne damongkeingte ailu, wiyac homacnebenang damongebacte locgudacte. Weleengka naholec belic-belicka gadabelecte.’+
22  “Aime ngic talant yaeckang bawec, ye inguchac welelu miwec, ‘Sugucnene, ga talant yaeckang neleing. Aime na moneng bole balu talant yaeckang hatacmac taockelu bafuwaiba.’
“Inguc mime 23  sugucneinedi yanguc edowec, ‘Kwelec kwekwe ngic madicnebenang. Ga aibabagone dondonne ailu yowa ngage-ngagegone madicne. Aime ga yowa balaibelu wiyac kpisicnemac yogo madicne damongkeingte ailu, wiyac homacnebenang damongkecte locgudacte. Weleengka naholec belic-belicka gadabelecte.’
24  “Aime ngic talant moniyang bawec, ye inguchac welelu miwec, ‘Sugucnene, ga ngic dacine, inguc ngagegabac. Ailu bolewa ngic gocne wiyac hole-duwec aibong ga noine kpaduckecaigic. Ailu gocne wasecne wickebong ga sifu noine bacaigic. 25  Ilec ailu gale hangocnume hikelu talantgone himongka longkebe fawec, yogo hatacmac bafaliyegabac.’
26  “Inguc mime sugucneinedi yowaine ameine yanguc bafaliyecnowec, ‘Ga kwelec kwekwe ngic sowacne ailu oyongngine. Na bolewa hole-duwec mi ailu noine kpaduckecaigabac. Ailu wasecne mi wickelu sifu noine bacaigabac, ga yogo biyac ngagegic. 27  Ga inguc ngagelu talantne bengka loengka ngiyedec. Ngiyeme na hefaliyelu talantne yogo nebocineholec badaba.
28  “ ‘Ilec ngenge yelacni talant ewalilu ngic talant 10 balu gagac, ye lacnoning. 29  Monic ye wiyac gocne balu gagac, ye hatacmac lacnobong homacne aidaicte. Nga monic ye wiyac mi balu gagac, yelacni wiyac kpisicne balu gagac, yogo ewalidaicte.+ 30  Kwelec kwekwe ngic boleine sowacne yogo, ngenge ye balu lobina kundungka wickebong haudaicte. Ye iwa haulu yengeholec iwa galu hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.’+
Wowosae dameng
31  “Gacgu Ngicte Madec ye tapili nga hibi-angocineholecti angelo sasawa yengeholec kwesidaingte, dameng iwa ye ngictaule ngiye-ngiyewa wacine feicneholecti iwa felu ngiyedaicte.+ 32  Ailu ye himongne himongne ngic-ngigac sasawa mime kwesilu yele haicka kpaduckedaingte. Kpaduckebong damongti lama nga noning baucebacaigac, ye dameng iwa ingucnehac baucebadaicte.+ 33  Lama yenge folewapec locebadaicte, nga noningtibac kanawapec locebadaicte.
34  “Inguc ailu ngictaudi ngic-ngigac folewapec yanguc edocebadaicte, ‘Ngic-ngigac Mamacnele mimi-madicineholec, ngenge yawa welening. Ngenge yele mole-damoc nga mac-himongngineng baning, yogo biyachac himong molickelu fikeweckacni ofegac, iwa ngengele ngagelu loicne. 35  Na nosingte homabe ngenge nosing neleibong. Nga misale aineleme misa nelebong noiba. Ailu kwilic kwesilu gabe, ngengi ngani-damong aineleibong.+ 36  Na ngakpi-kpolucte basackelu kpungkelu gabe, ngengi ngakpi-kpoluc neleibong. Ailu huc fabe ngengi kwesilu damongnuibong. Ailu muc-macka ngiyebe ngengi yugucnulu nganicnuibong.’
37  “Inguc mime ngic-ngigac dondonne yengi yowa bafaliyelu yanguc edodaingte, ‘Sugucne, ga ma damengka nosingte homalu gaengka nganicgulu gumecguibeng, me ma damengka misale aigeleme gumecguibeng? 38  Me ma damengka kwilic kwesilu gaengka ngani-damong aigeleibeng, me ngakpi-kpolucte basackelu kpungkeengka geleibeng? 39  Me ma damengka hucka me muc-macka ngiyeengka yugucgulu nganicguibeng?’
40  “Inguc mibong ngictaudi yanguc edocebadaicte, ‘Foinac, ngenge gbafocne kpisicne yengelacni moniyang sugu kwele-madicka aicnoibong, yogo na hocne aineleibong, yogo noine edocngebagabac.’+
41  “Inguc milu kanawapec domadaingte, yenge yowa yanguc edocebadaicte, ‘Ngic-ngigac ngenge Wapongte aalicte bagewa gagaing, ngenge hegilecnulu dac-sanang moto-motoine mikac, iwa hikelu gadabiyeng. Yogo Aleng Sugucnengineng ye nga angelofocine, yengele ailu dac-sanang lowec yogo lobelu fagac.+ 42  Na nosingte homabe ngenge nosing monic mi neleibong. Nga misale aineleme ngenge misa monic mi nelebong noiba. 43  Ailu na kwilic kwesilu gabe ngenge ngani-damong monic mi aineleibong. Ailu ngakpi-kpoluc mikac gabe monic mi neleibong. Na huc aineleme nga muc-macka ngiyebe ngenge mi yugucnulu nganicnuibong.’
44  “Inguc edocebame yengi yanguc midaingte, ‘Sugucne, ga ma damengka nosing misagone mikac me ngakpi-kpoluc mikac me kwilic kwesilu gaengka nonge nganicgulu kpaoma aiibeng? Me mac wenuwa huc-macka me muc-macka ngiyeengka nganicgulu kpaoma aigeleibeng?’
45  “Inguc mibong yedi yanguc edocebadaicte, ‘Foinac, ngenge gbafocne kpisicne yengelacni moniyang sugu kwele-madicka mi aicnoibong, yogo na aineleibong ingucne aigac, yogo noine edocngebagabac.’
46  “Aime yenge bikicte ameine baningte doic dameng moto-motoine mikac iwa hikedaingte. Aime aling dondonne yenge gaga-sanangka fedaingte.”+
+ 25:1 Miye 19:7; Luk 12:35 + 25:11 Luk 13:25-27 + 25:12 Mat 7:23 + 25:13 Mat 24:42 * 25:15 Grik yowawa moneng yogo wacine talant. Moneng moniyang yogo hifa 15te bole-fuli. + 25:15 Rom 12:6 + 25:21 Mat 24:45-47; Luk 16:10 + 25:29 Mat 13:12; Mrk 4:25; Luk 8:18 + 25:30 Mat 8:12; Luk 13:28 + 25:31 Mat 16:27; 19:28 + 25:32 Esek 34:17; Miye 20:11-13 + 25:35 Yes 58:7 + 25:40 Ynn 19:17; Mat 10:42; Mrk 9:41 + 25:41 Mat 7:23 + 25:46 Dan 12:2; Yoa 5:29