26
Yesu wenogale mingagec aiibong
Mrk 14:1-2; Luk 22:1-2; Yoa 11:45-53
Yesu ye yowa yogo sasawa miyackeme motome mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Hadeng yaeckang faemewa Ewalicebaicnele hombang aime, iwahac ngic yenge Ngicte Madec malicpongka wehomanogale mipangkelu saledaingte.”+
Aime depec-baba ngic micne nga Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng, yengi Ibu-macte damong sugucne wacine Kaifas, yele macka feibong. Felu Yesu sangke-sangke balu webong homanale yowa milu hefelu yanguc miibong, “Ngic-ngigac yengele hewacka ngaba nga hendolong sugucne fikedaickale ailu, ye hombang damengka mi badabeleng.”
Yesu sandadi lowacnowec
Mrk 14:3-9; Yoa 12:1-8
Aime Yesu ye Betani macka gawec, iwa ngic monic esecne waic-sanangkolec, wacine Saimon, yele macka nosing nolu ngiyewec. Nolu ngiyeme ngigac monicti Yesula hikelu, kilung monic alabastros posadi baicne, yogolec kwelina sanda hoine madicne yogo fuline feicnebenang. Yogodi hodocina sotiyewec.+
Sotiyeme mic-tengteng yenge yogo nganilu sanda fuline sugucnedi baicnele ailu, yowa heesicne milu yanguc miibong, “Ye omale wiyac fuline feicne inguc kwondongkegac? Yogo salelu moneng sugucne balu ngic-ngigac waweweine yelebeng madickedec.”
10 Inguc mibong Yesudi yogo ngagelu yanguc edocebawec, “Ngenge omale ngigac yele inguc milu kwele-umac bafuwagaing? Ye aibaba madicnebenang ainelegac. 11  Ngic waweweine yenge damengsoc ngengeholec gadaingte. Nga nani sugu ngengeholec damengsoc mi gadacte.+ 12  Na homabe longnudaingte. Ilec ailu ye nalic nale soc biyac baefecnulu sotingkenelegac. 13  Foinac, ngic-ngigac yenge Siduc Madicne himongsoc ngic-ngigac edocebalu weduyeledaingte, dameng iwa ngigac yagodi aibaba aigac, yogolec siduc inguchac milu ngagebong fadaicte, yogo noine edocngebagabac.”
Yudasdi Yesu banogale mipangkewec
Mrk 14:10-11; Luk 22:3-6
14 Aime mic-tengtengfocine 12 yengelacni monic wacine Yudas Iskariot, yedi depec-baba ngic micne yengela hikelu 15 yanguc uwayelewec, “Na Yesu molenginang lobe ngenge moneng edomeng nelenogale ngagegaing?” Inguc uwayeleme yengi siliwa moneng 30 wafelu lacnoibong.+ 16 Lacnobong, Yudas ye hikelu Yesu dameng monicka mudockelu balu yengele molewa lonale, yogolec donge hilalu wangec gawec.
Wahikeicnele nosing
Mrk 14:12-21; Luk 22:7-14; 22:21-23; Yoa 13:21-30
17 Gacgu bret yis mikacte hombang iwa molickelu ngiyenogale mic-tengteng yenge Yesula hikelu yanguc uwacnoibong, “Nonge mac wenuwa hikelu Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing bamockelu lobelu nonangte ngagegic?”+*
18 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Ngenge taonka hikelu ngic monic biyac bawosaebac, ye nganilu yanguc edodabiyeng. ‘Wewedunonggengti gale yanguc migac, “Damengne bangkalegacte na nga mic-tengtengfocne nonge gaholec Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing nonogale ngagegabac.” ’ ” 19 Aime Yesu ye mic-tengtengfocine yowa edocebawec, yogo balaibelu Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing lobelu bamockeibong.
20 Aime mac deboleme, Yesu ye mic-tengtengfocine 12 yengeholec nosing nolu ngiyelu 21 yanguc edocebawec, “Foinac, ngengelacni monicti ngaba yengele molewa locnudaicte, yogo noine edocngebagabac.”
22 Inguc mime mic-tengteng yenge kwelengineng homacne sowaleme yengelacni moniyang moniyangti yanguc uwacnoibong, “Sugucne, ga yogo nale migic, me?”
23 Uwacnobong yedi yanguc miwec, “Ngic naholec pelewa bret kpomuluckelu ngiyegac, yedi hocne mudocnume bacnudaingte.+ 24  Ngicte Madec ye hegilecngebalu hikedaicte, yogo nale ngagelu biyachac kwelengkeicne fagac. Ngic ye Ngicte Madec mudockeme badaingte, ye ameine baducnodaicte. Mee, ye medeckedaic. Ye nenggacinele gobe kwelinacni mi fikedec, yogodibac madicne aidec.”
25 Inguc mime Yudas ye Yesu mudockenale ngagewec, yedi inguchac yanguc uwacnowec, “Wewedu, ga yogo nale migic, me?”
Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Gageuc hocne mificnagugic.”
Debocka tiwa noibong
Mrk 14:22-26; Luk 22:15-20; 1Kor 11:23-25
26 Aime yenge nolu ngiyeebongka, Yesudi bret monic balu Wapong kwele-madic micnolu bret yogo bauckelu mic-tengtengfocine yanguc milu yelewec, “Ngenge yago balu noning, yogo soc-biucne.”
27 Inguc milu kap monic balu Wapong kwele-madic micnolu milockelu yanguc milu yelewec, “Yago sacne, ngenge sasawadi balu noning. 28  Nale sac yogodi dodofic gbolicne, yogo ngic-ngigac bocyac yengele bikic miyac aime madickeningte ailu sotingkeicne.+ 29  Na edocngebabe ngagening, waing noinele misaine hatacmac mi nolu gaebewa, Mamacnele ngani-damongka nongileng momoc yefe gbolicnele alingka felu nodabelengte.”
30 Aime yenge Wapongte gee holeibong. Holelu taon hegilelu Oliwa kupicka feibong.+
Umacte yowa edocebawec
Mrk 14:27-31; Luk 22:31-34; Yoa 13:36-38
31 Yefewa hikelu Yesudi yanguc edocebawec, “Deboc yagowa ngenge sasawadi na hegilecnudaingte. Aibaba yogolec yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Na damongngineng webe lama habu yenge singsalolong kwedaingte.’ (Sek 13:7)+
32  Aime na homackacni gboliye fangkelubac molickengelelu Galili prowinswa hikedacte.”+
33 Inguc mime Pitadi yanguc edowec, “Gocne yenge sasawadi gale inguc milu hegilecgudaingte. Nga nani sugubac nalic mi hegilecgudacte.”
34 Inguc mime yanguc edowec, “Foinac, deboc yagowa kokolec ngicne mi hiyaemewa, gagi bisocnung alecine habackang aidaicte, yogo noine edocgugabac.”+
35 Inguc mime yedi miwec, “Na gaholec homadactewa, ga nalic mi bisocgudacte.” Inguc mime mic-tengtengfocine yenge sasawadi inguchac miibong.
Getsemane bolewa
Mrk 14:32-42; Luk 22:39-46
36 Aime Yesu ye mic-tengtengfocine yengeholec hikecgu bole himong monic wacine Getsemane, iwa hikeibong. Hike sulumelu yedi mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Ngenge yawa ngiyeebongka na edi lelu milockedacte.” 37 Inguc milu Pita nga Sebedi madeckecine yaeckang bacebame leibong. Lelu Yesu ye kweleine umalebenangkeme kwele-sowac ngagelu 38 yanguc edocebawec, “Kwele-ilucnedi umale-benangkeme homanogale ainelegac. Ilec ailu ngenge naholec yagowa deboc-gboli galu nganidaing.”+
39 Inguc milu lelu himongka wafalu haic-mesuine helulucke ngiyelu yanguc milockewec, “Mamacne, ga ngageng nalic aigacka, ga doicte kap yago baickenong. Ailu nale angacti mi sanangkedaic, miyac. Gale angac nga ngage-ngage yogodi sanangkedaic.”
40 Ye inguc milockeme motome hefaliyelu mic-tengtengfocine yengela welelu nganicebame yenge gung faibong. Fabong Pita yeuckelu yanguc edowec, “Ngenge nalic naholec deboc-gboli kpisicnemac ngiyedabongka, me? 41  Ngenge lokwesacka felu wawedaingkale, deboc-gboli galu milockening! Asunginengti efeckegac. Nga socnginengtibac umalegac.”
42 Ailu ye hatacmac lelu yanguc milockewec, “Mamacne, yefe monic mi fagacte kap yago nobele miingte, nalic yogo nobe gale ngage-ngage sanangkedaic.”
43 Inguc milockelu wele nganicebame yenge hatacmac gung faibong. I yangucte, yenge dongenginengti gungte aime gung faibong. Faebongka nganicebalu 44 hatacmac hegilecebalu lelu milockeme alecine habackang aime yowa molickelu miwec, ingucnehac milu milockewec.
45 Milockelu mic-tengteng yengela hefaliye welelu yanguc edocebawec, “Ngenge gung falu gagainghac, me? Ngagegaing, dameng bangkalegac, ngic yenge Ngicte Madec mudockelu bikic-baba yengele molewa lodaingte. 46  Ngagegaing, mudoc ngic welegacte ailu ngenge fangkebong yengela hikenang.”+
Yesu baibong
Mrk 14:43-50; Luk 22:47-53; Yoa 18:3-12
47-48 Yudas, ye mudoc ngic, yedi molickelu aibaba ainogale depec-baba ngic micne nga Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng yengeholec yowa hefelu miwec. Milu maaine yanguc biyac edocebawec, “Na ngic muduckedacte, ngenge ye hocne hobalu badabiyeng.” Aime yengi ngic-habu yogo salecebabong hudu-babale fitec nga gbalucnginengkolec hikeibong.
Yesu ye inguc milu domaemewa, mic-tengtengfocine 12 yengelacni monic wacine Yudas, ye kwesime ngic-habutowa sugucne mengocebalu molickeyeleme kwesiibong. 49 Kwesilu ye iwahac Yesula lewec. Lelu “Ohec, wewedu” milu muduckewec.
50 Inguc aicnome Yesudi yanguc edowec, “Agone, ga kwesilu bole banogale ngagegic, yogo banong.”
Mime yenge welelu Yesu moleine neboc nga neboc sanangnehac baibong. 51 Hei, ngic Yesuholec gaibong, yengelacni monicti hudu-babale fitec balu fuluckelu kwelec kwekwe ngic monic hedecine neboc wekwackeme wawec. Ngic yogo ye depec-baba ngic yengele damong sugucne, yele kwelec kwekwe ngic.+
52 Wekwackeme wame Yesudi yanguc edowec, “Monic ye fitecti hudu badaicte, ye ameine homalu badaicte, gacgu yogo fikedaickale, hudu-babale fitecgone macina hatacmac loengka hauna.+ 53  Nale babaficte yefe monic mi fagac, yogo ngagelu inguc aidabong. Aime na Mamacne yakumachac sanangne edodaba, ye angelo habutowa, 72 taosen inguc, nalic salecebame walu baficnudabong. 54  Aime baficnudaingtewa ingucne, Wapongte hibiwa aibaba yago fikenale kwelengkeicne fagac, yogo noine mi fikedaicte.”
55 Inguc milu ngic-habu yanguc edocebawec, “Na hadengsoc ngengeholec galu Ibu-macka yowa edocngebalu wedungeleiba. Aime ngenge dameng yogowabac mi bacnuibong. Aime yakumacbac kindololo ngic bacebacaigaing, ngenge silicine ingucnehac hudu-babale fitec, nga gbaluc balu bacnuningte kwesigaing.+ 56  Aimebac siduc-mimi ngic yengi Wapongte hibiwa yowa kwelengkeibong fagac, yogo sasawa noine fikeyackedaic. I yangucte, ngenge kindololo ngic ingucne bacnugaing.”
Inguc mime mic-tengtengfocine sasawadi Yesu hegilelu hangoc hikeibong.
Yesu tutumangka bahikeibong
Mrk 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Yoa 18:13-14,19-24
57 Aime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng yenge depec-baba ngic yengele damong sugucne Kaifas, yele macka biyac kpaduckelu ngiyeibong. Ngiyebong iwa Yesu mengockelu hikeibong. 58 Aime Pita ye lobenginang dadalisuchac Yesu balaibelu hikewec. Hike sulumelu, Yesule yowa mimoctodaingte, yogo ngagenale depec-baba ngic yengele damong sugucne yele macte oda kwelina felu mac-damong yengeholec ngiyewec.
59 Aime depec-baba ngic micne, nga Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowale memba sasawa yenge yowa mingagec ailu hefeibong. Ailu Yesudi pasi sowacne wenuc aiwec, yogolec yowa milu hefeibong. Ailu yowa noine mikac aime wehomanogale ngagebong kpungkewec. 60 Inguc aibong ngic homacnedi kwesilu kwesackelu kpokpolic yowa gocne mibong, yogodi Yesu homacka lololesoc mi aime basackelu gaibong. Gacgu ngic yaeckang yeki fikelu kpolickelu yanguc miiboc, 61 “Yesudi yanguc miwec, ‘Na Wapongte Ibu-mac hembalackelu hadeng habackang aiyemewa hatacmac badacte, na tapiline yogolecsoc fagac.’ ”+
62 Inguc miboc depec-baba ngic yengele damong sugucnedi fangkelu Yesu yanguc uwacnowec, “Ga yowa migaic, yogolec nebocine monic mi bafaliyedamecte, me?” 63 Inguc mime Yesu ye waickelu domawec.
Domame depec-baba ngic yengele damong sugucnedi hatac edowec, “Wapong gaga fileine, yele haicka uwagelebe ga yowa noine minong. Ga Mesia, Wapongte madec me miyac, yogo edocnubac.”+
64 Inguc mime yedi bafaliyelu yanguc edowec, “I hocne gageuc migic. Aime yanguc edocngebabe, yakumac nga galu fenowagaing iwa,
Ngenge Ngicte Madec ye Tapilitowa fileine, yele foleinapec ngiyelu honocmengte kaguwa kwelina kwesime nganidaingte.”+ (Mige 110:1; Dan 7:13-14)
65 Inguc mime depec-baba ngic yengele damong sugucne ye ngageme Wapong fecnowecte aalickeme ngakpi daleine basulackelu yanguc miwec, “Ngenge yowaine sowacne ngagegaing. Ye Wapong fecnogacte, monicti sowacneine nganiwec, nongileng ngic ingucne hatac mi basackedabelengte.+ 66 Ngenge yowa yogo ngagelu wenuc migaing?”
Mime yengi bafaliyelu yanguc miibong, “Ye homadaicte hocne.”+
67 Inguc milu yenge Yesu haic-mesuina sofockelu moledi wepatangkeibong. Aime gocne yengi moledi kingkpung holelu+ 68 yanguc miibong, “Ga Mesia aigicka, madi wecgugac, yogolec siduc-yowa minong!”
Yesu bisockewec
Mrk 14:66-72; Luk 22:56-62; Yoa 18:15-18,25-27
69 Inguc ailu gabong Pita ye oda kwelina mac-sobengka ngiyewec. Ngiyeme kwelec-adu monicti yela lelu miwec, “Ga Galili ngic hocne Yesuholec gaing.”
70 Mime ye ngic-ngigac sasawa ngiyeibong, yengele haicka bisockelu miwec, “Ga yowa migic, yogo mi ngage-motogabac.”
71 Inguc milu odale nuwa leemewa kwelec-adu monicti nganilu ngic-ngigac iwa domaibong, yenge yanguc edocebawec, “Ngic yogo ye Yesu Nasaret-hocni, yeholec hocne gaing.”
72 Edocebame Pita ye Wapongte wacka hatacmac bisockelu yanguc miwec, “Na ngic yogo mi ngagegabac.”
73 Inguc milu domaemewa ngic yenge Pitala lelu miibong, “Nonge malacgone ngagegabeleng, ga foinac yengele alingkacni.”
74 Edobong ye yeuctihac sanangkelu yowa yanguc miwec, “Na ngic yogo mi ngagegabac. Na yowa kwesacngebagabacka Wapongte aalicte bagewa gadac.”
Inguc mime iwahac kokolec ngicne hiyawec. 75 Aime Yesudi yowa biyachac edowec, yogo ngagesiwec, “Kokolec ngicne mi hiyaemewa, gagi biyac na bisocnung alecine habackang aidaicte.” Pita ye yowa yogo ngagesilu oda lobina haulu kwele-sowac sugucne ngagelu hii sugucnehac hiyawec.+
+ 26:2 Wah 12:1-27; Mat 20:18 + 26:7 Luk 7:37-38 + 26:11 Yef 15:11 + 26:15 Sek 11:12; Yoa 11:57 + 26:17 Wah 12; Yef 16:1-8 * 26:17 Dameng iwa yis mi fawec. Yenge flawa esecne misaineholecti hoineholec biyac aiicne, yogo flawa gbolicneholec lalickebong flawa sugulecaigac. Yogodi yis ingucne ailu gawec. + 26:23 Mige 41:9 + 26:28 Wah 24:8; Yer 31:31-34; Sek 9:11; 1Kor 10:16 + 26:30 Luk 22:39; Yoa 18:1 + 26:31 Yoa 16:32 + 26:32 Mat 28:7,16 + 26:34 Mat 26:69-75 + 26:38 Yoa 12:27 + 26:46 Yoa 14:31 26:49 Yuda ngic-ngigac yenge yefewa agongineng bafuwalu munggungka muducnagucaigaing, yogo Yuda ngic-ngigac yengele aibaba. + 26:51 Yoa 18:26 + 26:52 Fike 9:6; Miye 13:10 + 26:55 Luk 19:47; 21:37 + 26:61 Yoa 2:19-21 + 26:63 Yes 53:7; Mat 27:12 + 26:64 Mat 24:30 + 26:65 Mat 9:3; Yoa 10:33 + 26:66 Dep 24:16; Yoa 19:7 + 26:67 Yes 50:6; 53:5 + 26:75 Mat 26:34