27
Yesu Pailatla bahikeibong
Mrk 15:1; Luk 23:1-2; Yoa 18:28-32
Mac saeme depec-baba ngic micne nga Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng yenge kwele-moniyang ailu Yesu homanale mipangkeibong. Mipangkelu Yesu moleine dodockelu Yudeya himongte gawana Pailat, yela bahikelu yele molewa loibong.
Yudas mucnaguwec
Sale 1:18-19
Aime Yesu homanale mimoctobong, Yudas mudoc ngic ye yogo nganilu miwec, “Na omale aibaba inguc aibac?” Inguc milu kweleine hefaliyeme siliwa moneng 30 lacnoibong, yogo depec-baba ngic micne nga Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng yenge hatacmac yelenale bahikewec. Bahikelu yanguc edocebawec, “Ngagegaing, nani bikic balu kwesac aibe ngic sowacneine mikac, yogo webong homadaicte.”*
Inguc mime yengi yanguc miibong, “Yogo nongele umac miyac, yogo gale umac.”
Yenge inguc milu moneng yogo hegilebong, ye bahikelu Ibu-macka wickeme feme hegile hikelu mucnagulu homawec.+
Aime depec-baba ngic micne yengi siliwa moneng yogo kpaduckelu miibong, “Moneng yagodi sac fuli bawec. Ilec ailu moneng yago Ibu-macte katapawa mi lonoga, yogolec yefe monic mi fagac.” Inguc milu yenge yowa hefelu moneng yogodi kwilic-ngic yengele dongesi fikenale hebec kudi-baba ngic, yengele bole himong monic fuli baibong. Aime himong yogolec wacine Sac-himong molickelu wackeibong. Aime yogo yakumac fagachac. 9-10  Siduc-mimi ngic Yeremiyadi yowa yanguc miwec, yogo noineholec aiwec, “Aibaba yanguc fikenale Sugucnedi edocnuwec, ‘Israel madecfocine yenge ngic yele fuli loibong, “Yogo siliwa moneng 30 yogolecsoc,” inguc miibong. Aime yenge moneng yogo balu yogodi hebec kudi-baba ngic yengele bole himong monic fuli baibong.’ ”+
Yesu homanale mipangkewec
Mrk 15:2-15; Luk 23:3-5,13-25; Yoa 18:33; 19:16
11 Aime yenge Yesu bahikelu gawanale haicka lobong domame yedi yanguc uwacnowec, “Ga Yuda ngic-ngigac yengele ngictau, me?”
Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Yogo hocne gageuc migic.”
12 Aime depec-baba ngic micne nga Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng yengi domalu yele sowacne miibong, yowa yogolec ameine monic mi bafaliyewec.+ 13 Inguc aime Pailatdi yanguc uwacnowec, “Yenge yowawa locgulu yowa homacnebenang migaing, ga yogo mi ngagegic, me?” 14 Mime ye yowa monic mi bafaliyeme gawana ye kwatacke-benangkewec.
15 Aime gawana ye Ewalicebaicnele hombangte damengsoc yanguc ailu gawec. Ngic monic muc-macka ngiyeme, Yuda ngic-habu yengi yele wac wackebong, ye ngic yogo lukecnolu muc-mackacni hegileme wahikecaigac, inguc ailu gawec. 16 Dameng iwa kindololo ngic monic muc-macka ngiyewec, wacine Barabas, yenge aibabaine ngagecnogaing. 17 Aime ngic-ngigac kpaduckeyackelu domaebongka Pailatdi yanguc uwayelewec, “Ma ngic lukengelebele ngagegaing, Barabas, me Yesu, wacine monic Mesia wackecaigaing?” 18 Aime Yuda ngic micne yenge Yesu moc hasowac aicnolu yele molewa lonogale bahikeibong, yogo ngageyelelu inguc miwec.+
19 Aime Pailat ye mimocto-mimoctole damengka mac ngiye-ngiyeina ngiyeemewa ngigacinedi yela yowa yanguc lome hikewec, “Ga ngic dondonne yele yowa monic mi midamec, ga hegiledamec. Na debocka falu gungka nganilu yele ailu kwele-umac sugucne bagabac.”
20 Aime depec-baba ngic micne nga Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng yenge ngic-ngigac habu kpafengebabong yenge Barabas lukeyelenale miibong. Nga Yesubac wehomanogale miibong.
21 Aime gawanadi yanguc uwayelewec, “Ngic yaeckang domagabiyec, yekelacni ma ngic lukecnobele ngagegaing?”
Inguc mime yenge yogo ngagelu yanguc miibong, “Barabas!”
22 Inguc mibong yanguc uwayelewec, “Inguc aime Yesu, wacine monic Mesia wackecaigaing, yele wenuc aidacte?”
Inguc uwayeleme yenge sasawadi yanguc miibong, “Ga ye malicpongka weng homana!”
23 Inguc mibong Pailatdi hatacmac uwayelewec, “Aime ye oma sowacne aiwec?”
Inguc mime yengi hatacmac dacineholec aukwelu wackelu miibong, “Ye malicpongka weng homana!”
24 Inguc milu domabong Pailat ye nganilu yowa dondonne minogale kpungkewec. Aime yenge sanangnehac wackelu domabong hendolong sugucne fikewec. Fikeme ye misa balu ngic-ngigac habutowa yengele haicka domalu moleine suwelu yanguc miwec, “Ngic yagolec sacte bikic, yogo nala mi fadaicte, yogo ngengela fadaic.”+
25 Inguc mime ngic-ngigac yenge sasawadi yowaine bafaliyelu yanguc miibong, “Yele sacte bikic yogo nonge nga adu-madecfocnonggeng nongela fadaicte.”+
26 Aime Pailat ye Barabas lukecnome yengela hauwec. Aime yengi Yesu socine muc-hududi welubac, malicpongka weningte hudu-baba ngic yengele molewa lolu hegileyelewec.
Aibaba sowacne aicnoibong
Mrk 15:16-20; Yoa 19:2-3
27 Aime gawanale hudu-baba ngicfocine yengi Yesu gawana nga hudu-baba ngic yengele macte oda kwelina baleibong. Lebong hudu-baba ngic sasawadi kpaduckeibong. 28 Kpaduckeyackelu Yesu yeicne ngakpiine hemoctocnolu ngictaule ngakpi dalicne ingucne monic sasacne holecnobong hauwec.+ 29 Haume ngictaule duu ingucne muc-somang monic patiyelu hingoc ingucne hodocina holecnobong hauwec. Haume ngictaule yasu ingucne monic lacnobong mole-foleinedi balu domawec. Inguc ailu haicina ketadi holecnolu midelec aicnolu yanguc miibong, “Ohec, Yuda ngic-ngigac yengele ngictau.” 30 Ailu yenge sofockelu yasu ewalilu yasu yogodihac hodocina weibong.+ 31 Welu misulec aicnobong motome, yengileng ngakpi dalicne hemoctocnolu yeicne ngakpiine hatacmac holecnobong haume malicpongka wenogale mengockelu hikeibong.
Yesu malicpongka weibong
Mrk 15:21-32; Luk 23:26-43; Yoa 19:17-27
32 Bahikelu yefewa ngic monic bafuwaibong, wacine Saimon, ye Sairini taonkacni, yedi Yesule malicpong tengkenale dogbac aicnobong tengkeme hikeibong. 33 Hikegacgu himong bulilicine monic, wacine Goligata wackelu gaibong, yogolec fungine Hodoc-luwe, iwa hike sulumeibong. 34 Hike sulumelu waing misa wiyac monic hobecineholecti lalickeicne, yogo doic tapiliine bawanale gumebong, ye wiyac yogo nongagec ailu hegilewec.+ 35 Aime yenge ye malicpongka webong domame ngakpi-kpolucine loling monic ailu lanac-ganac aiibong.+
36 Inguc ailu damong ngiyeibong. 37 Aime ye domame yowawa loibong, yogolec fungine tafe kpisicna malicpong hodocina loibong, yogo yanguc kwelengkelu loibong, “Yago Yesu, Yuda ngic-ngigac yengele ngictau.”
38 Ailu yenge kindololo ngic yaeckang, monic foleinapec nga monic kanainapec yeholec malicpongka momoc wecepaibong.+ 39 Aime ngic-ngigac iwa lec-welec aiibong, yenge Yesu misulec aicnolu hodocngineng dudalingkelu+ 40 yanguc miibong, “Kwele-sowac aigelegabeleng, gageicne Ibu-mac hembalackelu hadeng habackangte kwelina hatacmac banogale miing. Ailu Wapongte madec gagickabac gageuctihac baficnagulu malicpongkacni fotockelu wanong!”+
41 Aime depec-baba ngic micnefocngineng, nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic ailu Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng, yengi inguchac misulec aicnoibong. 42 Ailu yanguc micnoibong, “Ye ngic-ngigac gocne baficebacaigac. Nga yeicnebac nalic mi baficnagudaicte. Ye Israel nongileng ngictau gadecka, yakumac malicpongkacni wana. Inguc aime ngagesingkedabelengte! 43 Ye yanguc milu Wapong ngagepangkecaigac, ‘Na Wapongte madec,’ inguc micaigac. Ilec Wapongti yele angackecaigackabac yakuc malicpongkacni bamoctona.”+ 44 Aime kindololo ngic yeholec momoc wecepaibong, yeki yowa silicine ingucnehac yowa kwekwe aicnoiboc.
Yesu homawec
Mrk 15:33-41; Luk 23:44-49; Yoa 19:28-30
45 Aime wenac hewac-hewac 12 kilok aiyemewa, mac kundung kweme kundungti himong someckelu falu game 3 kilok mac awelewec. 46 Aime 3 kilok aiyemewa Yesudi malac sugucnehac aukwelu yanguc miwec,
“Eli, Eli lema sabaktani.” Ilec fungine yanguc, Wapongne Wapongne, ga omale hegilecnugic? (Mige 22:1)
47 Aime ngic-ngigac domaibong, yengelacni gocnedi yowa yogo ngagelu yanguc miibong, “Ye Wapongte siduc-mimi ngic wacine Elaiya wacke-wasic aicnogac.”
48 Inguc wackeme monicti ngagelu dacineholec gasacke hikelu spans monic balu waing hobecineholecka kpomuluckelu kpingka lolu Yesule micka lome fewec.+ 49 Aime gocnedibac misulec ailu yanguc miibong, “Ngenge yogo hegilebong, Elaiya foinac kwesilu bafickeme nganinang.”
50 Aime Yesu ye hatacmac malac sugucnehac wackeme asuine ofeme homawec.
51 Hei, iwahac Ibu-macte kpoluc sugucne§ yogo hewacka yefe wilengkacni fouckelu wame yaeckang aiiboc. Ailu memeya sugucne bame fegengka posa sugucne sugucne siyeckeibong.+ 52 Aime dongesi fayackewec, yogo angkeme ngic-ngigac gbagbacne esecne homaibong, yengelacni homacnedi sockolec gboliyelu fangkeibong. 53 (Fangkelu wangec ailu gabong, Yesu ye dongesiwacni gboliyelu fangkeme, yenge yele lobewa dongesi hegilelu taon gbagbacne, iwa hikelu ngic-ngigac homacne fikeyeleibong.)
54 Aime hudu-baba ngic yengele damong nga hudu-baba ngicfocine Yesule damong domaibong, yenge memeya nga wiyac fikewec, yogo nganilu damuebawec. Damuebame weleckelu yanguc miibong, “Foinac, ngic yago ye Wapongte madec hocne.”
55 Aime ngigac homacnedi Galili prowinswacni Yesu kwelec kwecnoningte balaibelu kwesiibong. Ailu Yesu weibong, yenge iwa kwesi dadalisuc domalu wiyac ngani-ngagec aiibong.+ 56 Yengelacni ngigac gocne wacngineng yanguc, Maria wacine monic Magadalen. Ailu Maria monic, ye Yakobos nga Yosefe yekele nenggacnginec. Ailu Sebedi madeckecine yekele nenggacnginec, yenge ngigac habu yengeholec domaibong.
Yesu longkeibong
Mrk 15:42-47; Luk 23:50-55; Yoa 19:38-42
57 Aime Arimatea taonkacni ngic monic monengtowaineholec gawec, wacine Yosefe, ye Yesule mic-tengteng gawec. Ye mac aweleme 58 Pailatla hikelu Yesule kponggbong banogale uwacnowec. Uwacnome Pailatdi kponggbong lacnonale micnowec.+ 59 Lome Yosefe ye Yesule kponggbong yogo balu kpoluc gbagbacne monic madicnebenang, yogodi wabungkelu bahikewec. 60 Bahikelu yeicne dongesi gbolicne monic posa henebe gufuicna fawec, iwa Yesule kponggbong lolu posatowa monic kpalundungkeme dongesi yefine yogodi hedickeme domame hikewec.+ 61 Aime Maria Magadalen nga Maria agoine, yeki dongesi yefine yegena iwahaic nganilu ngiyeiboc.
Dongesi damongkeibong
62 Saeme Sabat aime depec-baba ngic micne nga Farisaio yenge kpaduckelu Pailatla hikelu 63 yanguc miibong, “Sugucnenonggeng, kwesac-ngic yogodi gbolicne gawecka, yowa monic miwec, nonge yogo ngagesigabeleng. Yogo edocgubeng ngagenong, ‘Na homalu fabe hadeng habackang aiyemewa, Wapongti homackacni hatacmac bagboliyecnume fangkedacte.’+ 64 Gacgu mic-tengtengfocine yengi kwesilu kponggbongine hise bahikelu, yanguc midaingkale, ‘Ye homackacni gboliyelu fangkeyec.’ Ilec ga dongesi damongkeningte edocebaengka yenge hikelu hadeng habackang damongkedabiyeng. Esecne kwesac monic aiwec, yogo faemewa lobeina kwesac hatacmac aime suguledaickale, yogolec edocgugabeleng.”
65 Inguc mibong Pailatdi yanguc edocebawec, “Nalic, na hudu-baba ngic milu edocebabe ngenge momoc hikedaing. Yenge dongesi damongkeningte tapili balu gagaing, yogolec silicina damongkedabiyengte.” 66 Inguc mime yenge hikelu dongesi nuine posadi baicne yogo mi baickeningte feina aka lobong fawec. Ailu hudu-baba ngic yengi damong domaningte edocebaibong.
* 27:4 Yefe-yowa 27:25 iwa yanguc migac, ngic monicti moneng bame, monic webong homame sacine hetingkedaicte, ye Wapongte aalicte bagewa gadaicte. + 27:5 Sale 1:18-19; Mat 26:14-15 27:9-10 Mataiodi Yeremiya 32:6-9 nga Sekariya 11:12-13 kpatulecepalu migac. + 27:9-10 Sek 11:12-13 + 27:12 Yes 53:7 + 27:18 Yoa 11:47-48; 12:19 + 27:24 Yef 21:6-9 + 27:25 Sale 5:28 + 27:28 Luk 23:11 + 27:30 Yes 50:6 + 27:34 Mige 69:21 + 27:35 Mige 22:18 + 27:38 Yes 53:12 + 27:39 Mige 22:7; 109:25 + 27:40 Mat 26:61; Yoa 2:19 + 27:43 Mige 22:8 27:48 Spans yogo materes ingucne misawa kpomuluckecaigaing. + 27:48 Mige 69:21 § 27:51 Kpoluc yogo mac gbagbacne, nga mac gbagbacnebenang, yekele hewacka loicne. + 27:51 Wah 26:31-33; Hib 10:19-20 + 27:55 Luk 8:2-3 + 27:58 Yef 21:22-23 + 27:60 Yes 53:9 + 27:63 Mat 12:40; 16:21; Mrk 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Yoa 2:19-21