3
Yoane boleine fungkewec
Mrk 1:2-8; Luk 3:1-18; Yoa 1:19-28
Dameng iwa Yoane misa-lowacti Yudeya himong kisiwa misaine mikacka hikelu ngic-ngigac Wapongte yowa edocebalu weduyelelu miwec, “Honocmengte ngani-damongti* biyac bangkalegacte ngenge kwelengineng hefaliyena.”+ Aime Wapongte siduc-mimi ngic Yesaiyadi Yoanele yanguc kwelengkewec,
“Himong kisiwa misaine mikacka wawac monic yanguc fikegac, ‘Ngenge Sugucnele yefe wesackelu hole-wenengkening.’ ” (Yes 40:3)
Aime ye ngakpiine kamel dowecinedi baicne, yogo holelu umbikaine monic sic socinedi baicne, yogodi hewacina hefelu gawec. Ailu ye ipowa nga hasengte begec misaine nolu gawec.
Aime Yerusalem ngic-ngigac nga Yudeya himongkacni ailu Yodan misa emeina himong falewecka, iwacni yenge sasawadi macnono yela hikeibong. Hikelu bikicngineng mifickebong yedi Yodan misawa domalu misa lowayelewec. Aime Farisaio nga Sadyusi yenge homacnedi misa lowanogale hikebong Yoanedi nganicebalu yanguc edocebawec, “Hema gbolifocine, madi ung-yowa yanguc edocngebawec, ngenge Wapongti aalicine badungelenale aidaicte, yogolec hangoc hikedaingte?+ Ilec ngenge kwele-hefaliyecte silicka pasi noine bafuwadabiyeng. Ailu gageicnele yanguc mi ngagedamec, ‘Abraham ye ngambone aigacte wasecne aidacte.’ Wapong ye posa yago nalic mime Abraham ngambofocine fikedaingte, yogo noine edocngebagabac.+
10 “Naka yoc fungina biyac loicne fagac. Aime yoc gocne noine madicne mi aicaigaing, yogo sasawa weyackelu dacka wickedaingte.+ 11 Na kwele-hefaliyecte misa lowangelegabac. Nga ngic nale lobewa kwesidaicte, yedibac Tili Asu nga dac lowangeledaicte. Ailu yele tapilidi nale tapili ewaligac. Na waweweine ingucnedi yele hige-ebec hemoctocnobe nalic mi madickedaicte.+ 12 Ye moleina yafole fok balu welelu wit yafoineholec baic-baicte sobengka fame yogo filalu yafoine baickedaicte. Baickelu noine bakpaduc ailu nosing-macina lolu, yafoine pelengkelu dac pisic-pisicine mikac, iwa wickeme lobedaicte.”
Yoanedi Yesu misa lowacnowec
Mrk 1:9-11; Luk 3:21-22
13 Dameng iwa Yesu ye Galili prowinswacni Yodan misawa hikelu Yoanedi misa lowacnonale edowec. 14 Edome Yoane ye yogo ngageme nalic mi aime yanguc miwec, “Gagi na nalic lowaneleengka madickedaicte. Aime ga nala kwesilu nani lowagelebele migic.”
15 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ga yowa yogo hegileng, pasi dondonne sasawa noine fikenale yakumac edocgugabac, inguc aiyengka madickedaicte.” Inguc mime nalic milu yowaine balaibewec.
16 Aime Yesu ye misa lowalu misawacni ofeemewa honocmeng angkewec. Angkeme Wapongte Asudi tudiling nangole silic ingucne ailu yela wame nganiwec.+ 17 Hei, honocmengkacni mic-yowa monic yanguc fikeme ngagewec, “Yogo nale madec, kwelenedi yele angac ngagegabac, na ye ngani-angac aicnogabac.”+
* 3:2 Israel ngic-ngigac yenge Wapongte wac alang bacnolu mi wackeibong. Ilec ailu Mataiodi Wapongte ngagelu “Honocmeng” kwelengkewec. Ilec “Wapongte ngani-damong” nga “Honocmengte ngani-damong” yekele fungine yogo wiyac moniyang aigabiyec. + 3:2 Mat 4:17; Mrk 1:15 3:4 Ngakpiine nga umbikaine yogo Elaiyale ngakpi nga umbika ingucne. Siducine 2 Ngictau 1:8 yogowa fagac. + 3:7 Mat 12:34; 23:33 3:9 Abraham ngambofocine sasawadi gaga-sanang badaingte inguc ngagesiibong. + 3:9 Yoa 8:33,39; Rom 4:12 + 3:10 Mat 7:19; Luk 13:6-9 + 3:11 Yoa 1:26-27,33; Sale 1:5 + 3:16 Yoa 1:32 + 3:17 Mige 2:7; Yes 42:1; Mat 12:18; 17:5; Luk 9:35