2
Yesu fikeme ngage-ngage ngic yengi ibu locnoibong
Yesu ye Betelehem taonka fikewec, Yudeya himongka, dameng iwa Herodedi ngictau gawec. Gacgume ngage-ngage ngic gocne himong wenac ofe-ofeinacni Yerusalem kwesiibong. Kwesilu yanguc miibong, “Yuda ngic-ngigac ngengele ngictau fikeyec, ye wenuwa fagac? Nonge wenac ofe-ofeina ngiyelu yele asocmeng ofeme nganilu ye ketadi holecnolu afeenangte kwesigabeleng.”+
Inguc mibong ngictau Herodedi yowa yogo ngagelu kwele-umac bawec. Aime ngic-ngigac Yerusalem gaibong, yenge inguchac aiibong. Aime yedi Yuda ngic-ngigac yengele depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngicfocngineng sasawa kpaducebalu mi-uwac aiyelewec, “Mesia wenuwa fikenale miicne?”
Uwayeleme miibong, “Yogo Betelehem Yudeya himongka. Ilec ailu Wapongte siduc-mimi ngicti yanguc biyachac kwelengkewec fagac,
‘Yuda himongka Betelehem habu-macka micne monic fikelu Israel ngic-ngigacfocine lama ingucne damongebadaicte. Ilec ailu mac yogo Yuda ngic-ngigac yengele taon gocne, yengele wamicne miyac, Betelehem ye wac-bingecineholec.’ ” (Mika 5:2)
Inguc edobong Herodedi wenac ofe-ofeinacni ngage-ngage ngic yenge sangke-sangke hefolecebalu asocmeng ma damengka fikewec, yogolec dameng dondonne ngagenale mi-uwac aiyeleme edoibong. Edobong yedi yanguc milu salecebawec, “Ngenge Betelehem taonka hikelu kogoc wenuwa fagac, yogo basackegacgu bafuwalu kwesi edocnubong nanidihac hikelu ketadi holecnolu afeedacte.”
9-10 Ngictau ye inguc mime yenge yogo ngagelu yefewa hikeibong. Hei, asocmeng wenac ofe-ofeina nganiibong, yogohac hatacmac fikeme nganilu beliyebenangkeibong. Aime asocmengti molickeyeleme hikegacgu kogoc fawec, mac yogolec feina holelu ngiyewec. 11 Ngiyeme yenge macka felu kogoc nga nenggacine Maria nganicepaibong. Nganicepalu ketadi holecnolu ngosockelu afeeibong. Ailu hiyenginangkocni kwele-madicte wiyac, yogo gol nga hasoc hole-holele nepa hoine madicne ailu tokic hoine madicne wacine mira, yogo lacnoibong.+ 12 Ailu Herodela yefe mi hefaliye hikeningte Wapongti gungka aka-yowa milu edocebawec. Edocebame yenge yefe monic balaibelu himongnginang hefaliye hikeibong.
Herodele hangoc Yesu balu Isip hikeiboc
13 Hefaliyelu hikebong Sugucnele angelo monicti Yosefe gungka fikecnolu yanguc edowec, “Ga fangkelu kogoc nenggacineholec bacepang hangoc Isip himongka hikelu gadaing. Herode ye kogoc yogo bafuwalu wehomanale migacte ngenge hike gaebongka nani gacgu edocngebabe hatacmac kwesidaing.” 14 Inguc mime Yosefe ye deboc iwahac fangkelu kogoc nenggacineholec bacepame Isip himongka hikeibong. 15 Hikelu iwa gacgubong Herode homawec. Aime esecne Sugucnedi yeicne siduc-mimi ngic yele micka lolu yanguc miwec,
“Isip himongkacni madecne wackebe kwesiwec.” (Hos 11:1)
Dameng iwa yowa yogo noine fikewec.
Madec wecebayackewec
16 Aime ngage-ngage ngic yenge Herode kwesackelu yele yowa hegileibong, ye inguc ngagelu aalic sugucne ngagewec. Ngagelu Betelehem nga mac-himong yogolec emewa faibong, iwa hudu-baba ngic salecebawec. Salecebame yengi hikelu ngic-ngigac mac iwacni yengele madecfocngineng hifangineng yaeckang ailu kogoc gbolicne fikeibong, yenge sasawa wecebabong homayackeibong. Yogo ngage-ngage ngic yengelacni dameng ngagewecte, yogo aiyelewec. 17 Inguc aime siduc-mimi ngic Yeremiyadi yowa yanguc miwec, yogolec noine fikewec.
18 “Rama habu-macka hisonggong nga kwele-sowac sugucne fikegac. Yogo Resel* kogocfocine homagaing, yengele hiyagac. Ye kogocfocine monic mi gagaing. Ilec bakolockeningte mi aicnogac.” (Yer 31:15)
Israel himongka hefaliye hikeibong
19 Aime Yosefe ye Isip himongka ngiyeemewa Herode homawec. Hei, Sugucnele angelo monicti gungka fikecnolu yanguc edowec, 20 “Madec yogo wehomanogale miibong, ngic yogo yenge biyac homaibong. Ilec ga fangkelu madec nenggacineholec bacepaengka ngenge Israel himongka hatacmac hikening.”
21 Inguc mime Yosefe ye efeckelu fangke madec nenggacineholec bacepame Isip himong hegilelu Israel himongka hefaliye hikeibong. 22 Hikelu ngageme, “Akelaosdi mamacine Herodele mac balu Yudeya himong, yogolec ngictau aiwec.” Yosefe ye yowa-siduc yogo ngagelu iwa ganogale hangockewec. Ailu ye gungka sawang-yowa ngagewecte Galili prowins iwa hikeibong. 23 Hikelu taon monic wacine Nasaret, iwa gaibong. Aime esecne Wapongte siduc-mimi ngic yengi yowa yanguc miibong, “Ye Nasaret ngic, inguc midaingte.” Yogo noine fikenale inguc aiwec.+
+ 2:2 Him 24:17 + 2:11 Mige 72:10-15; Yes 60:6 * 2:18 Resel ye Yakobole ngigac. Ye Israel yengele ngambo. Dameng iwa Israel ngigac yenge Resel ingucne hiyaibong. + 2:23 Luk 2:39; Yes 11:1; 53:2; Yoa 1:45