Mataiodi
Yesule Siduc Madicne Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Mataio ye Yuda ngic monic, yele wac monic yogo Liwai. Ye Roma yengele gamangte bole balu takes-baba ngic aiwec. Dameng iwa Yuda ngic-ngigac yenge Roma yengi damongebaningte takicebame gaibong. Ilec ailu takes-baba ngic yengele momoc takicebawec. Mataio ye takes-baba bole bagacgume Yesudi wackeme yele mic-tengteng aiwec.
Yesu ye homame hifa 30 ngama ingucne motome, Mataiodi Yuda ngic-ngigac yengela hibi yago kwelengkeyelewec. Yesu ye Mesia, yogo mime yegengkenale Wapongte Hibi Esecna yowa fagac, yogo balu kwelengkewec. Ailu Yesu ye Yuda ngic-ngigac yengele ngictau, yogo yegengkenale kwelengkewec.
Dameng iwa ngic yeicne siduc kwelengkelu “na” mi lolu gawec. Ye yeicne siduc kwelengkelu “ye” lolu gawec. Mataio ye aibaba yogo bafaliyelu siducine kwelina kwelengkelu “ye” lowec fagac.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1—2:23 Yesu fikewecte siduc
3:1–12 Yoane misa-lowacti bole bawec
3:13—4:11 Yesu misa lowame Aleng Sugucnenginengti lokwesacka lowec
4:12—18:35 Yesudi Galili iwa lolickelu siduc mime yegengkewec
19:1—20:34 Yesu ye Galili hegilelu Yerusalem hikenogale hikelu gawec
21:1—27:66 Sonda monic moto-motoina Yesu homawec
28:1–20 Yesu ye homackacni gboliye fangkelu ngic-ngigac yengela fikeme nganiibong
1
Yesule ngesa-ngambofocine
Luk 3:23-38
Yesu Kristolacni fikesawec ailu fike-ofeibong, yogolec yanguc kwelengkeibong. Yesu ye Dawidile fikesaweckacni, Dawidi ye Abrahamte fikesaweckacni.+
Abraham ye Aisakle mamac,
Aisak ye Yakobole mamac nga
Yakobolacni Yuda nga ngic hae-gbafocine.
Yudale madeckecine Peres nga Sera fikeiboc, yekele nenggacnginec Tama.
Aime Peres ye Hesorongte mamac nga
Hesorong ye Ramte mamac.+
Ramti Aminadapte mamac,
Aminadapti Nasongte mamac nga
Nasonti Salmonte mamac.
Salmon ye Boasle mamac nga nenggacine Rahap.
Boas ye Obedele mamac nga nenggacine, yogo Ruti.
Aime Obede ye Yesile mamac.+
Yesidi ngictau Dawidile mamac.
Dawidi ye esecne gacgu Uriale ngigac* bawec. Balu madecine Solomon bafuwawec.
Solomon ye Rehoboamte mamac,
Rehoboam ye Abiyale mamac nga
Abiya ye Asale mamac.
Asa ye Yehosafatte mamac,
Yehosafat ye Yehoramte mamac nga
Yehoram ye Usiale mamac.
Usia ye Yotamte mamac,
Yotam ye Ahasile mamac nga
Ahasi ye Hesekiale mamac.
10 Hesekia ye Manasele mamac,
Manase ye Amonte mamac nga
Amon ye Yosiale mamac.
11 Yosia yelacni Yekonia nga gbafocine fikeibong. Babilon yengi Israel ngic-ngigac witicebalu bacebalu Babilon taonka hikeibong, dameng iwa yenge fikeibong.+
12 Babilon hikebong lobeina
Yekonia yelacni Sialtiel fikewec.
Nga Sialtiel ye Serubabelle mamac.
13 Serubabel ye Abiutte mamac,
Abiut ye Eliakimte mamac nga
Eliakim ye Asorle mamac.
14 Asor ye Sadokte mamac,
Sadok ye Akimte mamac nga
Akim ye Eliutte mamac.
15 Eliut ye Eleasale mamac,
Eleasa ye Matante mamac nga
Matan ye Yakobole mamac.
16 Yakobo ye Yosefele mamac. Aime Yosefe ye Mariale ngawe aiwec. Nga Maria yelacni Yesu madec fikeme ye Mesia wackeibong.
17 Aime yengele fikesawecngineng Abrahamtacni fike-ofecgubong Dawidi fikeme alecine 14 aiwec. Nga Dawidilacni fikesawecngineng fike-ofecgubong alecine 14 aiyemewa Babilon bacebalu hikeibong. Aime iwacni gaofebong alecine 14 aiyemewa Mesia fikewec.
Yesu fikewec
Luk 2:1-7
18 Yago Yesu Kristole fike-fikele siduc. Maria ye Yesule nenggac. Ye ngic monic, wacine Yosefe, yeholec bingecka gaiboc. Nga Maria ye Yosefeholec monic fa-fangkec mi aiyebocka Tili Asulacni madec gobeewec.+ 19 Aime ngaweine Yosefedi inguc ngagelu ngic dondonne gawecte ngic-ngigac yengele haicka ngigac-bingecine yowa aicnome game-game aidaickale, ngageme nalic mi aime yeicnakac akikic lome hikenale ngagewec.
20 Ngagelu ye ilec ngage-ngage bole balu gawec. Hei, Sugucnele angelo monicti gungka fikecnolu yanguc edowec, “Yosefe, Dawidile fikesaweckacni, ga ngigac-bingecgone Maria banogale mi hangocgudaic. Kogoc yele gobewa ngiyegac, yogo Tili Asulacni. 21 Mariadi madec yogo badaicte, yedi galu ngic-ngigacfocine bikickacni bamoctocebame wasecne aidaingte. Ilec ailu yele wacine Yesu wackedamec.”+
22 Aime esecne Sugucnedi yowa yogo Wapongte siduc-mimi ngic yela lome miwec, yogo hocne fikenale inguc fikewec.
23 “Ngagegaing, ngigac-neleweng ngickolec mi faicnedi madec monic gobeelu bame yele wacine Emanuel midaingte.” (Yes 7:14)
Wac yogolec fungine yanguc: Wapongti nongilengkolec gagac.
24 Aime Yosefe ye gungkacni fangkelu Sugucnele angelodi yowa edowec, yogo balaibe hikelu Maria bame macina feiboc. 25 Felu ngigacineholec mi faebocka madec fikewec. Fikeme Yosefedi madec yogo wacine Yesu wackewec.+
+ 1:1 1Ngsi 17:11; Fike 22:18 + 1:3 Fike 38:29-30; Rut 4:18-22 + 1:5 Rut 4:13-22 * 1:6 Uriale ngigac, yele wac Batseba. + 1:11 2Ngt 24:14-15; 2Ngsi 36:10; Yer 27:20 + 1:18 Luk 1:27,35 + 1:21 Luk 1:31; 2:21 + 1:25 Luk 2:21