4
Boasdi Ruti balu damongkenale miwec
Boasdi ngic micne hefolecebawec
Aime Boas ye taonka felu taon nuina hike ngiyewec.* Ngiyelu Rutile ame-baba ngic, Boasdi Ruti ubiyac siducine edowec yogo, ngic ye hocne yogowa yefe wele kwesiwec. Wele kwesime Boasdi nganilu wacine wackelu miwec, “Nebecne, ga ya wele wangiyec!” Wackeme le-ngiyewec.
Boasdi taonte ngic micne yengelacni ngic 10 hefolecebalu miwec, “Yawa wele ngiyening!” Inguc mime yenge ingucyac lelu wangiyeibong. Wangiyeebongka Boasdi Rutile ame-baba ngic siduc yanguc aicnowec, “Naomidi Moabi aling himongkacni hefalie welelu Elimelecte bole giyeng yogo fuli baninte miwec. Na mimi yogolec ngagelu miyegengkelu edocgugabac. Ga, yawa ngiyegabeleng nga habu nongele micne ngiyegabiyeng, yengele dongowa himong yogo fuli badamec. Ame-baba ngic yefenonggeng fagac. Yele ame-baba ngic ingucne monic mi gagaing. Yogo ga molic-molic nga na gale lobewa gagabelec. Ilec yefe yogo balaibelu badamecte milu nalic ameine fuli badamec. Nga yefe yogo mi balaibelu badamecte milu, yogo nalic edocnung ngagebe.”
Inguc edome ngicti miwec, “Na nalic ame-baba ngic yefenonggeng fagac, yogo balaibelu himong yogo ameine fuli badacte.”
Inguc mime Boasdi taockelu miwec, “Ga Naomilacni himong fuli badamecte, dameng iwahac ngigacgone Ruti ingucyac balu bagadamecte. Ailu Ruti ye Moabi ngigac. Ngic homawec, yele hodac. Yogolec ga yefenonggeng fagac, yogo balaibelu Ruti ingucyac balu ngaweine homawec, yele wacine himong yogowa hole-gboliyelu mole-danoc yogo basanangkelu damongkelu bagadamec.”
Yowa inguc mime yedi yanguc bafaliyecnowec, “Inguc aime na sifu ame-baba ngic yefenonggeng, yogo nalic mi balaibedacte. Inguc ailu nanicne mole-danoc basowaledacka. Yogolec ga gageuc yogo ameine fuli banong. Nani badackalesoc ameine na mi aidacte.”
(Dameng iwa Israel-ngic yenge wiyac gocne fuli baba aibong mimipang yanguc sanangkewec, Ngic yogo ye mimipang micnolu basanangkenale suine nebocine hemoctolu lacnowec. Inguc aibong fuli baba yogo sanangkewec.)
Ailu ame-baba ngicti Boas yanguc edowec, “Yogo ga fuli badamec!” Milu hige ebecine hemoctowec.
Inguc aime Boasdi micnefocine nga ngic-ngigac ngiyeibong yanguc edocebawec, “Ngenge na widecnubongka na yakucmac Naomilacni Elimelec, Kiliong nga Malong, yengele wiyac sasawa yogo fuli badacte. 10 Iwacnihac na ingucyac Moabi ngigac Ruti, Malong hodacine ye babe nale ngigac aidaicte. Ailu na ngic homawec, yele wac hole-gboliyelu mole-danoc gadaictele ailu wacine yele mackacni me ngesa-ngamboine siduc mi miyac aidaicte. Yogolec yakucmac ngenge na widecnugabieng.”
11 Inguc milu ngic-ngigac nga micne taon nuina ngiyeibong, uwayeleme yenge sasawadi miibong, “Nonge widecgugabeleng. Wapong yeuc ngageme Resel nga Lea yeke Israel habu basugulecnubaibocte yakucmac gagabeleng. Yakucmac Wapong yeuc Ruti ngagecnome yeke ingucne aidaic. Ngigac yago baefeckeme macgona ofedaicte. Ga Efarata alingkacni ngic sugucne ailu Betelehem taonka gaengka wac-siducgone suguledaic. 12 Aime Wapong ye ngigac-adu yogowacni gale gbolifocgone bafuwageledaic. Bafuwageleme gbolifocgone yogo Peresle gboli ingucne fikedaing. Peres ye Tamar nga Yuda yekele madec.”
Wapongti ngageme Ruti kogockolec aiwec
13 Inguc mibong Boas ye Ruti bame ngigacine aime gaiboc. Aime Wapongti Ruti kogockolec aidaictele ngagecnome ye madeckolec aiwec. 14 Madec fikeme ngigac yenge Naomi edoibong, “Nongileng Wapong mitengkenang! Ye yakucmac pasi ingucne gala bame ame-baba ngicgone fikegac, yogo mi miyac aidaicte. Israel aling himongka yele wacine sugule-hikedaic. 15 Yengaugone ye madec yogo bagacte ailu ga sugucne aidamecte, dameng yogowa yedi misa-welec ngicgone ailu damonggulu gadaicte. Aime yengaugone ye gale angac sugucne ngagedaicte, yogo gale madecfocgone 7 gadabong midec yengele angac ingucne mi fikedec.”
16 Inguc mibong Naomi ye kogoc yogo ba-tabu aicnolu damongkelu gawec. 17 Gacgume yele mac emeinacni ngigac habu gaibong yenge miibong, “Naomi ye madec monic bangiyegac.” Inguc milu yenge wacine Obede wackeibong. Aime gacgu ye Yesile mamac aiwec. Aime Yesi ye Dawidle mamac aiwec.
Dawid ngesa-ngambofocine yengele wac
18 Peresle ngesa-ngambofocine yengele wac-aling yanguc fagac:
Peres yelacni Hesoron fikewec.
19 Hesorontacni Ram fikewec.
Ramtacni Aminadap fikewec.
20 Aminadaplacni Nasong fikewec.
Nasontacni Salamong fikewec.
21 Salamontacni Boas fikewec.
Boaslacni Obede fikewec.
22 Obedelacni Yesi fikewec.
Aime Yesi ye Dawidle mamac.
* 4:1 Ngic sugucne nga micne yenge taon nuina wele-ngiyelu yowa-umac nga awa bole bacaigaing.