Yesule
Miyegengkeicne
Yoanedi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Yoane ye Yesule siduc edocebame Roma gamangti balu Patmos nucka lobong muc-macka ingucne gawec. Ngic-ngigac gocne wosaelu yanguc ngagegaing, Yoane yogo ye Yesule mic-tengteng. Dameng iwa Roma gamangti Yesule habu ngaba aiyelelu doicka locebaibong.
Yesu homackacni gboliyelu honocmengka feme hifa 65 ngama ingucne motome, Yoane Patmos nucka gaemewa Yesudi gungka ingucne fikecnolu yowa edolu wiyac lobewa fikedaicte, yogolec soc holelu mime yegengkewec. Nga wiyac lobewa fikedaicte, yogo yele dongewa biyachac fikeme nganiwec. Ilec yowa gocne ye biyac fikeicne ingucne kwelengkewec. Aime wiyac fikebong nganicebawec, yogo damengngineng alingka mi balaibegaing mecne. Wiyac ngani-ngagec ailu hibi yagowa kwelengkewec. I yangucte, Yesule habu basanangebame Yesuholec taocke-galu umacka mi wawedaingkale, hibi yago kwelengkewec. Umac monic, yogo gamangti mime damongngineng ye wapong ingucne afeedabiyeng, ye sawang yowa inguc kwelengkewec. Aime Yesu ye wac feicne badaicte. Ailu Wapongti yele ngaba nga Satang ewalicebame sowalebong yeicne aling bamadicebame yeholec gadaingte, siduc yogo kwelengkewec.
Aime noine, Wapongte siduc-mimi ngic yenge wiyac lobewa fikedaicte, yogolec yowa kwelengkeibong, dameng iwa wafebong nebocinele fungine yegenabenang mi fikegac. Aime siducngineng noine fikedaicte, dameng yogowabac yegenabenang aidaicte. Ailu hibi yagowa wiyac homacne yengele dzaleine 7 me dzaleine 12 fagac. I yangucte, dzaleine 7 nga 12te fungine yogo soc holelu wiyac bucbuchac fagac me wiyac moto-motoine motogac.
Yowa homacnele fungine yogo Wapongte Hibi Esecne iwa yowa kwelengkeicne fagachac. Yogolec bageina hibi wacngineng nga fengngine fagac.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–8 Molic-molic yowa
1:9–20 Yesudi gungka ingucne Yoane fikecnowec
2:1—3:22 Yesule habu 7 yengele yowa
4:1—5:14 Wiyac honocmengka nganiwec
6:1—8:1 Umac 7 hibiwa fagac, yogo himongka fikedaingte
8:2—11:19 Angelo 7 yenge kpeng 7 fitobong himongka nga sawawa umac fikedaingte
12:1—13:18 Satang nga yele bole-ngic yaeckang yenge himongka yegena fikelu gadaingte
14:1—15:8 Wiyac haicine monic-monic nganilu ngagewec
16:1–21 Angelo 7 yenge pele 7 sotingkebong Wapongte aalicte ameine himongka fikedaicte
17:1—18:24 Wapongti Babilon basowaledaicte
19:1—20:15 Yesudi kwesilu ngabaine Satangkolec wenagulu dac kiwec ingucne iwa lodaicte
21:1—22:5 Honocmeng nga himong ailu Yerusalem gbolicne
22:6–21 Yesu nga Yoane yekele baba-sanangte yowa nga sawang-yowa
1
Yoanedi wiyac nganiwec yogo miwec
Yowa yago Yesu Kristodi mime yegengkegac. Yele kwelec kwekwe ngic-ngigacfocine yenge wiyac biyac fikenale edalicebadaicte, yogo Wapongti Yesu lacnowec. Ailu angeloine monic saleme yedi yowa maaineholec mime yegengkeme kwelec kwekwe ngicine Yoane, na hocne yowa yogo edocnuwec.+ Edocnulu Wapongte yowa nga Yesu Kristole siduc mime yegengkeme nani wiyac naneuc dongenedi ngani-ngagec aiiba, yogo sasawa mibe yegengkegac. Dameng bangkalegacte monicti Wapongte siduc-yowa yago wafe-ngagec aiyelegac, ye kwele-angackolec aigac. Aime ngic-ngigac yenge yowa yagowa kwelengkeicne fagac, yogo ngagelu balaibegaing, yenge inguchac kwele-angackolec aigaing.+
Yesule habu yengele yowa
Na Yoanedi Asia prowins kwelina Yesule habu 7 gagaing, ngengele hibi yago kwelengkegabac. Wapong gawec nga gagac ailu gacgu kwesinowagac, ye ngictaule ngiye-ngiyewa ngiyegac. Nga asu 7* yenge yele emewa gagaing, yengelacni kwele-madic nga kwele-mogungtowadi ngengeholec fadaic.+ Aime Yesu Kristo yelacni inguchac fadaic. Ye yowa balaibe-balaibele widec ngic noine. Ye molickenolelu homackacni gboliyelu fangkelu fikewec. Ailu himongte ngictau yengele damongngineng. Ailu ye nongileng kweleinedi angac ngagelu sacinedi bikickacni bamoctocnubawec.+ Bamoctocnubalu ngani-damongte habu bacnubalu yeicneholec alingnubawec. Alingnubame nongileng yele Wapong Mamacinele depec-baba ngic ingucne ailu mimiteng bole balu gagabeleng, yogolec inguc aiwec. Yela wac feicne nga tapili yogo moto-motoine mikac fafegidaic, yogo foinac.+
Nganining, ye kaguwa kwelina kwesime ngic-ngigac sasawa yenge dongenginengti nganidaingte. Aime socina sangaladi kwembalackeibong, ngic yogo yenge dongenginengti ye inguchac nganidaingte.
Aime himong fengnginang fengnginangsoc ngic-ngigac sasawa yenge ye ngagesilu kwele-sowac sugucnehac ailu hiyadaingte. Oc, yogo fikedaicte, yogo foinac.+
Sugucne Wapongti yanguc migac, “Ye gawec nga gagac ailu gacgu kwesinowagac, yogo naneuctihac. Na Tapilitowa Fileine, na ‘A’ nga ‘Y’, yogo molic-molicine iwacni moto-motoine.”+
Kristo nganiwec
Na Yoanedi Wapongte yowale nga Yesule mibe yegengkewecte ailu Patmos nucka gaiba. Na ngengele ngic hae-gbangineng, ngenge nga na nongileng momoc Yesuholec wetackelu doic nga Wapongte ngani-damong bagacgu tatakic mikac sanangne gagabeleng. 10 Sugucnele hadeng monicka Asudi nala bole bame, lobena yowa-malac monic sugucnehac kpeng ucine ingucne ngagebe+ 11 yedi yanguc miwec, “Ga wiyac nganigic, yogo hibiwa kwelengkec. Kwelengkelu Yesule habu yenge taon 7, yogo Efesas nga Simina ailu Pegamum nga Taiataira ailu Sadis nga Filadelfia ailu Laodisea, ga hibi yogo yengela loengka hikeme nganibong lolickena.”+
12 Inguc mime yowa-malac yogo ngagelu nganinogale hefaliyeiba. Hefaliyelu nganibe hifa yenge higengineng 7 edelu domaibong. Hige 7 yogo goldi baicne ingucnedi domabong nganiiba.+ 13 Nganicebabe yengele hewackacni monicti Ngicte Madecte silic ingucne domawec. Ye ngakpiine dalicne holeme susucinedi higeine someckeicne, nga mondacina umbika goldi baicne yogodi hefeicne fawec.§+ 14 Ye hodoc-luweine nga hodoc-dowecine kwalac-kwalac yogo lama dowecine suweicne nga kaguwa wenacti kweme kwalackegac ingucne** ailu dongeine yogo dac-ubilang ingucne.+ 15 Aime aen sasacne dacka lobebong latac-latacineholec aicaigac, ye higeine yogo ingucne aiwec. Aime yowa-malacine yogo misa dundung bocyac yengele ucngineng ingucne aiwec. 16 Ye mole-foleinapecti asocmeng 7 bacebalu domawec. Aime micinacni hudu-babale fitec micine nga lobeine yogo micineholectihac ofelu wawec. Haic-mesuine yogo wenac-dongeine tapiliineholec ofecaigac, yogo ingucne aiwec.+
17 Aime ye nganilu higeine emeina wawelu homaicne ingucne fabe, yedi mole-foleinedi nale feiwa lolu yanguc miwec, “Ga mi hangocguna, na molic-molicine nga moto-motoine.+ 18  Nganigic, na gaganeholec gagabac. Na homaiba ailu hatacmac gbolicne gagabac. Ailu ngagegic, na moto-motoine mikac gaibadi gagabachac, homac nga Wangec-mac yekele ki balu gagabac.
19  “Ilec ga wiyac nganigic yogo kwelengkec. Yogo wiyac yakumac fagac ailu lobewa fikedaicte, yogolec kwelengkec. 20  Asocmeng 7 mole-folenedi bacebagabac. Ailu hifa higengineng 7 goldi baicne nganigic, yogolec ngage-ngage sangkeicne yanguc fagac. Asocmeng 7 yenge Yesule habu 7, yengele angelo.†† Nga hifa higengineng 7 yenge Yesule habu 7 aigaing.”+
+ 1:1 Dan 2:28-30,45-47; Miye 22:6 + 1:3 Miye 22:7,10 * 1:4 Ngic gocne yengi yanguc ngagegaing, asu 7 yogo Tili Asu wacine monic. Nga ngic gocne yengi yanguc ngagegaing, asu 7 yogo angelo me angelo ingucne wiyac gocne. + 1:4 Dan 7:9-14; Wah 3:14-15; Miye 3:1; 4:5 + 1:5 Kol 1:18; Mige 89:27,37 + 1:6 Dan 7:18; Wah 19:6; 1Pi 2:9; Miye 5:10; 20:6 + 1:7 Dan 7:13; Sek 12:10; Mat 24:30; Yoa 19:34-37; 1Tes 4:17 1:8 Grik yowawa ye yanguc miwec, “Naneuctihac Alfa nga Omega.” Alfa yogo Grik yowa nenggacinele hibi molic-molicine nga Omega yogo moto-motoine. “A” yogo migabac yowa nenggacinele molic-molicine nga “Y” yogo moto-motoine. + 1:8 Miye 21:6; 22:13 1:10 Sonda wacine monic yogo Sugucnele hadeng. Gocne yengi ngagebong, yogo Sugucnele hadeng monic lobewa fikedaicte. + 1:10 Wah 19:16 + 1:11 Dan 7:10 + 1:12 Sek 4:2,10 § 1:13 Depec-baba ngic yenge ngakpi ingucne holelu gaibong. + 1:13 Dan 7:13; 10:5 ** 1:14 Grik yowawa “Mac tilowa wiyac kwalac-kwalac kaguwa kwelinacni mac ingucne wacaigac,” inguc kwelengkeicne fagac. + 1:14 Esek 43:2; Dan 7:9; 10:6; Miye 2:18; 19:12; 14:2 + 1:16 Dan 12:3; Yes 11:4; 49:2; Hib 4:12; Miye 2:12; 19:15 + 1:17 Dan 7:15; 10:9-12; Yes 44:6; 48:12; Miye 2:8; 22:13 †† 1:20 Grik yowawa angelo yogolec fungine yaeckang heuckeicne, yogo angelo me salecebaicne. Angelo yago fagac, yogo angelo monicti me ngic monicti yogo mi mime yegengkeicne. + 1:20 Dan 2:28-30; 12:1-3