2
Efesas habu
“Ga Yesule habu Efesas iwa gagaing, yengele angelola yowa yago kwelengkec.”
“Ngic asocmeng 7 mole-foleinedi bacaigac. Ailu hifa higenginengkolec 7 goldi baicne yengele hewacka lolickecaigac, yedi Efesas iwa ngengele* yanguc migac,+ ‘Na ngengele aibabangineng nga doic-bolengineng ailu sanangne domacaigabiyeng, yogo ngageyackegabac. Ailu ngenge ngic-ngigac sowacne yengele mi aingelecaigac, yogo ngagegabac. Ngic gocne yenge yengileng salecebaicne micaigaing. Ailubac yenge salecebaicne mi aigaing, ngenge yenge lokwesac aiyeleebongka yenge kwesac-ngic, yogo biyac yegengkeibong.+ Ngenge tatakic mikac sanangne domacaigabiyeng. Aime nale wacte ailu umac bocyac balu tapilingineng mi wawec.’ ”
“Aime molickelu kwele-angacnginengte aibaba yogo hegileibong, yogolec ngagebe mi madickegac. Ngenge esecne gagangineng wenucka hegilelu waweibong, yogolec ngage-ngage bole badabiyeng. Ailu kwelengineng hefaliyeme aibabangineng molickelu wenuc ailu gaibong, yogo aidabiyeng. Inguc mi ailu kwelengineng mi hefaliyedabiyengtewa, na ngengela kwesilu hifangineng higeineholec macinacni baickedacte.+ Ngenge aibabangineng madicnebac yanguc, ngenge Nikolas habu yengele aibaba yogo kwelenginengti hegilecaigaing, na inguchac yogo kweledi hegilecaigabac.”
“Monic hedeckolec ye Asudi Yesule habufocine yowa edocebagac, yogo aneng ngagedaic. Nga monic ye hudu welu gbelong aidaicte, ye gagale yoc Wapongte mac madicnebenang iwa domagac, yogowacni noine nalic lacnobe nodaicte.”+
Simina habu
“Ga Yesule habu Simina iwa gagaing, yengele angelola yowa yago kwelengkec.”
“Ngic molic-molic nga moto-motoine, ye homalu gboliyewec gagac, yedi Simina iwa ngengele yanguc migac, Ngenge doic ngagelu socte wiyacka waweweine gagabiyeng, yogo ngageyackegabac. Ailu sifu kwelele wiyacka wakegabiyeng. Ngic misulec aigelecaigaing, yenge yengileng Yuda ngic-ngigac milubac Yuda ngic-ngigac noine mi ailu Satangte kpakpaduc mac aigaing, na yogo inguchac ngagegabac.+ 10  Ngenge doic ngagenogale mi hangocngebadaic. Aleng Sugucnengineng ye lokwesacka locngebanale ngageme, ngengelacni gocne muc-macka locngebabong, ngenge hadeng 10te kwelina doickolec gadaingte. Aime ngenge nale yowa balaibelu sanangne galu homaebongka, gagale maaine sil ingucne ngeledacte.”+
11  “Monic hedeckolec ye Asudi Yesule habufocine yowa edocebagac, yogo aneng ngagedaic. Nga monic ye hudu welu gbelong aidaicte, ye homac alecine yaeckangti nalic mi basowaledaicte.”+
Pegamum habu
12  “Ga Yesule habu Pegamum iwa gagaing, yengele angelola yowa yago kwelengkec.”
“Ngic hudu-babale fitec micine nga lobeine yogo micineholechac balu domagac, yedi Pegamum iwa ngengele yanguc migac, 13  ‘Satangti ngictaule ngiye-ngiyewa ngiyegac, ngenge taon iwa gagabiyeng, yogo ngagegabac. Ailu Satangti gagac, iwa Antipas ye nale yowa sanangne mime yegengkeme balaibelu game, ye wehomaibong. Aime ngengele hewackacni Antipas wehomaibong. Aime ngenge sifu ngagesingnulu nale wac sanangne balu gaibong. Ailu wacne mi bisockeibong.’ ”+
14  “Aibaba gocne ngengela fagac, yogolec ngagebe mi madickegac. Ngic-ngigac gocne ngengeholec gacaigaing, yenge Balamte wewedu-yowa balaibecaigaing. Yedi Israel alingfocine okac ingucne lome waweningte Balak weducnowec. I yangucte, yenge siduc-gbongte depecte sic nolu selo-boic bole banogale inguc aiwec.+ 15  Ingucne gocne yenge Nikolas habule wewedu-yowa balaibecaigaing, yenge inguchac ngengeholec gagaing. 16  Ilec ailu kwelengineng hefaliyena. Inguc mi aidabiyengtewa, na ngengela biyacbenang fudacte ailu hudu-babale fitec micna fagac yogodi wecebadacte.”+
17  “Monic hedeckolec ye Asudi Yesule habufocine yowa edocebagac, yogo aneng ngagedaic. Nga monic ye hudu welu gbelong aidaicte, ye nani mana nosing sangkeicne yogo lacnodacte. Ailu posa monic kwalac-kwalacka wac gbolicne monic kwelengkeicne fagac, yogo lacnodacte. Wac yogo monicti mi ngagedaicte, ngic posa nalacni badaicte, yedi sugu ngagedaicte.”+
Taiataira habu
18  “Ga Yesule habu Taiataira iwa gagaing, yengele angelola yowa yago kwelengkec.”
“Wapongte Madec ye dongeine dac-ubilang ingucne. Ailu aen sasacne dacka lobebong latac-latacine aicaigac, higeine yogo ingucne, yedi Taiataira iwa ngengele yanguc migac.+ 19  ‘Na aibabangineng nga kwelenginengti ngic-ngigac yengele angacngebacaigac, yogo ngagegabac. Aime ngage-ngagesingngineng sanangkeme galu tatakic mikac bolewa baficebacaigabiyeng, yogo ngageyackegabac. Ailu aibabangineng yakumacti esecne molickelu aibaba ailu gaibong yogo ewaligac.’ ”
20  “Aime sifu ngigac wacine Yesebel, ye yeicne siduc-mimi ngigac micaigac. Ye wewedu bole kwesacine bagacgu selo-boic aibaba nga siduc-gbongte depecte sic nolu, yefe iwa nale kwelec kwekwe ngic-ngigacfocne bacebalu gawec. Aime ngenge yogo mi kpatalacnolu gacaigabiyengte ngagebe mi madickegac.§+ 21  Ye nani kweleine hefaliyenale dameng lacnoiba. Aime ye kweleine hefaliyeme selo-boic aibabaine hegilenale mi aicnogac.”
22  “Ngagegaing, ngigac ye huc aicnome mapicina fanale lodacte. Aime ngic-ngigac weni yengi yeholec wetackelu selo-boic aibaba aicaigaing, yenge yele aibaba yogo hegilelu kwelengineng mi hefaliyedaingtewa, doic umacnehacbenang ngagedaingte. 23  Aime na yele adu-madecfocine hucti wecebabe homadaingte. Inguc aibe Yesule habu sasawadi yanguc ngage-motodaingte, na ngage-ngagewa nga kwelewa ngani-wosaec ngic. Na ngenge filesoc filesoc aibabanginengte silicka ameine badungeledacte.+ 24-25  Aime Taiataira habuwa ngic-ngigac tofaine gagaing, ngenge Yesebelle wewedu nga Satangte ngage-ngage gbolongne migaing, yogo mi baibong. Ngenge yanguc edocngebagabac, wiyac fangelegac, ngenge yogo sanangne balu gadaing. Aime yogolec feiwa umac monic mi taockedacte. Aime yogo balu gabong na fudacte.”+
26-27  “Monic ye hudu welu gbelong aidaicte ailu nale aibaba sanangne balu game dameng motodaicte, yele yanguc migabac, Na Mamacnelacni bole-yowa tapiliineholec balu himongne himongne yengele Sugucne gagabac. Aime silicine ingucnehac ngic gbelong aidaictewa, himongne himongne yengele sugucne ganogale bolele hibi nga tapili lacnodacte.
‘Aime ye ngictaule yasu aenti baicne yogo balu damongebalu gadaicte. Ailu ngicti hebec kwouckecaigaing, silicine ingucnehac gocne kwoucebadaicte.’ (Mige 2:9)
28  Ailu na ubiyacte asocmeng yogo inguchac lacnodacte.+ 29  Monic hedeckolec ye Asudi Yesule habufocine yowa edocebagac, yogo aneng ngagedaic.”
* 2:1 Yesule habu 7, yengele angelola kwelengkeyelewec. Gocne yengi yanguc ngagegaing, angelo yogo ngicbenang yengele damong. Ailu ye damongte ngagelu Grik yowawa “ga” milu kwelengkewec. Aimebac yowa sasawa yogo Yesule habu yengele aibaba nga yowa, yogo damongte yowa sugu miyac. Ilec ailu Grik yowawa “ga” bafaliyelu “ngenge” kwelengkegabeleng. + 2:1 Miye 1:16 + 2:2 1Yoa 4:1 + 2:5 Miye 3:3 2:6 Nikolas nga ngic-ngigac yele yowa balaibelu yanguc ngageibong, siduc-gbong alang bacnocaigaing, nga selo-boic aibaba aicaigaing, aibaba ingucne umacine mikac nalic ainoga. + 2:7 Yes 6:9-10; Esek 3:27; Fike 2:9; Miye 22:2,19 + 2:9 2Kor 11:14-15; Miye 3:9 + 2:10 Dan 1:12-15; 2Tim 4:8; Yak 1:12 + 2:11 Miye 20:14; 21:8 + 2:13 Mige 89:37; Yes 43:10-12 2:14 Dameng gocna, yogo ngic-ngigac yenge selo-boic aibaba aigaing. Nga dameng gocna yogo Wapong nga siduc-gbong me wapong kwesacine yeke momoc alang bacepagaing, yogo selo-boic aibabale silic ingucne. + 2:14 Him 22:5-25:3; 31:16; 2Pi 2:15 + 2:16 Him 31:8; Yos 13:22; Miye 3:11 + 2:17 Wah 16:4,14-15,33-34; Yoa 6:48-50; Yes 62:2 + 2:18 Dan 3:23-25; 10:6; Miye 1:14-15 § 2:20 Ngigac siduc-yowa miwec, yele aibaba yogo ngictau Ahab ngigacine Yesebelle aibaba ingucne aiwec. Yedi siduc-gbong nga hefec-dinac aibaba gocne bakwesilu Israel ngic-ngigac bacebame siduc-gbong afeelu gaibong. + 2:20 1Ngt 16:31; 2Ngt 9:22 + 2:23 Mige 7:9; Yer 17:10; Miye 20:12-13 + 2:24-25 Miye 3:11 + 2:28 Him 24:14-20; Miye 22:16; 2Pi 1:19