3
Sadis habu
“Ga Yesule habu Sadis iwa gagaing, yengele angelola yowa yago kwelengkec.”
“Ngic Wapongte asu 7 nga asocmeng 7 balu domagac, yedi Sadis iwa ngengele yanguc migac, ‘Na aibabangineng ngageyackegabac. Ngenge gagaholec gagabiyeng edocngebacaigaing. Ailu sifu ngenge homaicne silic gagabiyeng.+ Ilec ailu ngenge yeucnagulu deboc-gboli gadaing! Aibabangineng tofaine homanogale ailu fagac, yogo bamadickelu basanangkening. I yangucte, ngenge aibabangineng ngani-motogabac. Aimebac Wapongnele ngani-nganiwa nalic mi aigac. Yowa molickelu ngengela kwesime ngagelu baibong, yogo ngagesilu balaibedabiyeng. Ailu kwelengineng hefaliyedabiyeng. Inguc ailu ngenge deboc-gboli mi gadaingtewa, na hise-baba ngic ingucne ngengela fudacte. Ailu ma damengka fulu webating aingeledacte, yogo nalic mi ngagedaingte.’ ”+
“Aime ngengele alingkacni ngic-ngigac efecnemacti sugu aibabanginengti ngakpi-kpoluc ingucne babong wonongkolec mi aiwec. Na nganibe andoine aigaingte yenge ngakpi-kpoluc kwalacne holelu naholec momoc hike-kwesic aidabelengte.+ Inguc ailu monic ye hudu welu gbelong aidaicte, ye ngakpi-kpoluc kwalacne holedaicte. Aime na yele wac Gagale hibiwacni nalic mi baickedacte. Ailu yele wac yogo Mamacne nga angelofocine yengele haicka mibe yegengkedaicte.+ Monic hedeckolec ye Asudi Yesule habufocine yowa edocebagac, yogo aneng ngagedaic.”
Filadelfia habu
“Ga Yesule habu Filadelfia iwa gagaing, yengele angelola yowa yago kwelengkec.”
“Gbagbacne nga yowa noinele fileine, yedi Dawidile ki balu gagac. Ye nu laliyeme monicti nalic mi holedaicte. Ailu nu holeme monicti nalic mi laliyedaicte. Aime yedi Filadelfia iwa ngengele yanguc migac,+ ‘Na aibabangineng ngageyackegabac. I yangucte, ngenge tapili-wawa gaibong ailu sifu nale yowa balaibelu wacne mi hegileibong. Ilec ngagegaing, nu monic ngengele haicka laliyengelebe, monicti yogo nalic mi holedaicte.’ ”+
“Aime ngagegaing, ngic gocne yenge Satangte kpakpaduc mackacni, yenge yengileng kwesac ailu Yuda ngic-ngigac micaigaing. Ailu yenge Yuda ngic-ngigac noine mi aigaing, miyac. Aime na kwelenedi ngengele angac ngagegabac, yogo yengi ngage-motoningte aiyelebe, yenge ngengele higewa fulu ketadi holelu alang bangeledaingte.+ 10  Ngenge tatakic mikac sanangne ganingte edocngebaiba, yogo noine balu gaibongte ailu lokwesac damengka mi febong na bacngebabe wasecne aidaingte. Lokwesac yogo himongtowa yagowa bucbuchac ngic-ngigac yengela fikenale miicne fagac.”+
11  “Na biyac fudacte. Ilec ngenge sil badabiyengte, yogo monicti mi banale wiyac fangelegac, ngenge yogo sanangne balu gadaing. 12  Monic ye hudu welu gbelong aidaicte, ye nani gunungkebe Wapongnele Ibu-mac kwelinele bosing sanangne aidaicte. Ailu ye Ibu-mac yogo hatacmac mi hegiledaicte. Aime na Wapongnele wac ailu Wapongnele taon sugucnele wacine, nga neicne wacne gbolicne, wac habackang yogo yele feiwa kwelengkedacte. Taon sugucne yogo Wapongnele taon, yogo Yerusalem gbolicne ailu yogo honocmengkacni nale Wapongtacni wadaicte.”+
13  “Monic hedeckolec ye Asudi Yesule habufocine yowa edocebagac, yogo aneng ngagedaic.”
Laodisea habu
14  “Ga Yesule habu Laodisea iwa gagaing, yengele angelola yowa yago kwelengkec.”
“Ngic wacine Noine, ye Wapongte yowa balaibecaigac. Ailu yowa noine yogolec widec aigac. Ye Wapongti wiyac sasawa mime fikeibong, yogolec fungine gagac, yedi hocne yowa yago Laodisea iwa ngengele yanguc migac,+ 15  ‘Na aibabangineng ngageyackegabac. Ngenge dacine me mogungne mi gagabiyeng. Ngenge dacine sugu me mogungne sugu gaebongkabac angac ngagedaba.+ 16  Aime ngengebac dacine me mogungne mi gagabiyeng. Ngenge hewacnginac dac-dacine gagaingte ailu micnacni mengucngebanogale aigabac.* 17  Nonge moneng-mafatowanonggengkolec ailu wiyac monicte mi kpungkelu gagabeleng, ngengilengte inguc milu sifu kwele-umactowaholec gagabiyeng. Ailu ngic-ngigac yenge ngengele kwele-sowac ngagegaing. Ailu waweweine nga donge-pisic ailu senggang gagabiyeng, yogo mi ngagegabiyeng.+ 18  Ilec yanguc edocngebagabac, kwelele mafatowaholec ainogale nalacni gol dacti lobeicne fuli badabiyeng. Ailu senggang gameineholec mi ganingte ngakpi-kpoluc kwalac-kwalac balu ngakpi-kpoluckolec aidabiyeng. Ailu dongengineng hilanogale donge suwe-suwele helocti dongengineng suwenogale nalacni fuli badabiyeng.’ ”+
19  “Na ngic-ngigac weni yengele kwelenedi angac ngageyelecaigabac, yenge ngelengebalu edocebalu webating aiyelecaigabac. Ilec sanangkelu kwelengineng hefaliyena.+ 20  Ngagegaing, na nuwa domalu kpong-kpong holelu gagabac. Holelu gabe monicti nale yowa-malacnele hedec lolu ngagelu nu laliyeneleme, na yela febe noke momoc ngiyelu nosing momoc nodabelecte.”+
21  “Na hudu welu gbelong ailu febe Mamacneholec yele ngictaule ngiye-ngiyewa ngiyecaigabelec. Silicine ingucnehac monicti hudu welu gbelong aidaicte, ye nani ngictaule ngiye-ngiyene lacnobe noke momoc ngiyedabelecte. 22  Monic hedeckolec ye Asudi Yesule habufocine yowa edocebagac, yogo aneng ngagedaic.”
+ 3:1 Miye 1:4,16 + 3:3 Mat 24:43-44; Miye 2:5; 16:15; 1Tim 5:2 + 3:4 Yud 23 + 3:5 Dan 12:1; Wah 32:32-33; Mat 10:32; Luk 10:2; 12:8 + 3:7 Yes 22:22 + 3:8 1Kor 16:9 + 3:9 Miye 2:9; Yes 45:14; 49:23; 60:14 + 3:10 Luk 21:19; 2Tim 2:12 + 3:12 Yes 62:2; 65:15; Esek 48:35; Miye 14:1; 21:2 + 3:14 Yes 43:10-12; 65:16 + 3:15 Rom 12:11 * 3:16 Taon iwa misa dongeine faibong. Misa gocne yenge dacine aime ngic-ngigac hikelu lowalu madickeibong. Nga misa gocne yenge mogungne aime ngic-ngigac hikelu balu nolu sanangkeibong. Ilec ailu dacine nga mogungne yeke momoc madicne aigaic. Nga wiyac dac-dacine yogo madicneine mi fagac. + 3:17 Hos 12:8; 1Kor 4:8; Luk 12:21 3:18 Dacti gol yafoine lobeyackeme wosaeme gol noine sugu badamecte. Gol yogo kwelele wiyac madicnebenang yogolec soc holeicne. + 3:18 Yes 55:1; Miye 4:4 + 3:19 Ynn 3:11-12; 1Kor 11:32; Hib 12:6; Miye 2:5 + 3:20 Yoa 14:23