10
Angelo monic nga hibi kpadidiweicne
Aime na angelo tapiliineholec monic nganibe honocmengkacni wawec. Ye kaguwadi ebeckeicne. Aime hodocina hulilic ngiyewec. Nga haic-mesuine yogo wenac-dongeine ingucne ailu higekecine yeke bosing ingucne dac-ubilangkolec.+ Ailu ye hibi kpisicne monic kpadidiweicne yogo biyac bafilameicne moleina balu domawec. Domalu hige foleine yogo kiwecka nga kanaine yogo himongka lowec. Lolu laionti aukwecaigac, silicine ingucnehac dacineholec aukwewec.
Aukweme gbululung 7 yenge mic ucnginengkolec yowa miibong.+ Inguc mibong kwelengkenogale aibe, honocmengkacni mic-yowa monicti yanguc milu edocnume ngageiba, “Gbululung 7 yowa migaing yogo mi kwelengkec. Yogo ngage-ngagegona loengka fadaic.”+
Inguc mime angelo biyachac nganiiba, yedi kiwecka nga himongka domalu mole-foleine honocmengka haic bafangkewec.+ Bafangkelu mimipang sanangne yanguc miwec, “Sugucne gagac nga gaginowagac, yedi mime sawa nga himong ailu kiwec nga yengele kwelinginang wiyac sasawa fagaing, yogo fikeyackeibong. Na yele wac wackelu yowane basanangkelu yanguc migabac, ‘Ye wangec hatacmac mi aidaicte.’ Wapongti kwelec kwekwefocine, yenge siduc-mimi ngicfocine gagaing, yenge yeicne ngage-ngage sangkeicne yogo biyachac mime yegengkeyelewec. Aime angelo 7 yedi kpeng fitonogale aidaicte, dameng yogowa ngage-ngage sangkeicne yogo noine fikeme motodaicte.”+
Aime molickelu mic-yowa honocmengkacni ngageiba, yedi hatacmac milu yanguc edocnuwec, “Ga lelu angelo kiwecka nga himongka domagac, yele molewacni hibi bafilameicne, yogo badamec.” Inguc mime na angelola lelu hibi kpisicne bafilameicne yogo nelenale edoiba.
Edobe yedi yanguc miwec, “Ga balu noc. Aime yogodi micgona begec misaine ingucne angacine aidaicte. Nga gobegona haumebac gobe hihi aigeledaicte.”+
10 Inguc mime na angelole molewacni hibi kpisicne bafilameicne yogo balu nobe micnabac begec misaine ingucne angacine aiwec. Nga gobena haumebac gobe hihi aineleme 11 yanguc edocnuibong, “Ga ngic-ngigac soc haicine monic-monic, nga himongne himongne, ailu yowane yowane, nga ngictau bocyac yengela wiyac fikedaicte, yogolec Wapongte siduc-yowa* hatacmac midamec.”
+ 10:1 Miye 5:2-3; Esek 1:26-28 + 10:3 Mige 29 + 10:4 Dan 12:4,9 + 10:5 Yef 32:40; Dan 12:7 + 10:7 Amo 3:7 + 10:9 Esek 2:8-3:3 * 10:11 Wapongte siduc-yowa yogo hibi kpisicne bafilameicne iwa fawec. Yowa yogo angacine nga gobe hihiineholec momoc aidaicte.