9
Angelo 5 yedi kpeng fitowec
Angelo 5 yedi kpeng fitome na asocmeng monic honocmengkacni walu himongka holewec yogo nganiiba. Nganibe monicti long sugucnebenang hauyackeicne, yogolec yefeinele ki asocmeng lacnowec.+ Lacnome yedi ki yogo balu long sugucnebenang yogo bamoctowec. Bamoctome dacti bole lobeme hasoc sugucnehac fecaigac, hasoc silicine ingucnedi longkacni ofewec. Long iwacni hasoc ofelu wenac nga sawa hedicepame kundung kweiboc.+ Aime hasockacni ipowa ofelu himongka waibong. Wabong monicti himongte wame-wame yengele tapili ingucne yenge yelelu yanguc edocebawec, “Ngenge kpinding nga wiyac sasawa hekengngineng sabaineholec fagaing, ailu yoc mi basowalecebadabiyeng. Ngenge ngic-ngigac Wapongte akale maa yengele meiwa mi balu gagaing, yenge sugu basowalecebadabiyeng.+ Ngenge tamacne 5 iwa doic sugu yeledaing. Ailubac yenge mi homadaing.” Aime wame-wamedi hicebame doic ngagecaigaing, doic ingucne aidaicte. Dameng iwa ngic-ngigac yenge homanogale homac basackelu aibibiyedaingte. Ailu homanogale aiyeledaicte. Aimebac homacti yenge hegilecebadaicte.+
Aime ipowa yenge ngani-nganingineng hudu-babale becosic yenge ingucne. Hodocnginang duu goldi baicne ingucne ngiyewec. Nga haic-mesungineng yogo ngic-ngigac yengele haic-mesu ingucne.+ Aime hodoc-dowecngineng yogo ngigac yengele ingucne. Ailu mic-luwengineng yogo laion yengele mic-luwe ingucne.+ Ailu maleku holeibong, yogo aenti ngakpi ingucne baicne. Aime kwenggelengngineng ucine yogo becosic bocyacti hudule gasackelu keleta fuluckelu ucineholec hikecaigaing ingucne.+ 10 Ailu gicngineng micineholec yogo wame-wame gicngineng ingucne aiwec. Aime yenge ngic-ngigac basowalecebanogale tapilingineng yogo tamacne 5 yogolecsoc fadaicte. Aime tapilingineng yogo gicnginang ngiyewec. 11 Long sugucnebenang, yogolec angelodi* yengele ngictaungineng gawec. Yele wacine yogo Hibru yowawa Abadon, nga Grik yowawa Apolion. +
12 Mee, yowale umac molic-molic yogo motogac. Ngagegaing, yogolec lobeina, yowale umac yaeckangti kwesidabiyecte.
Angelo 6 yedi kpeng fitowec
13 Aime angelo 6 yedi kpeng fitome Wapongte haicka alata goldi baicne, yogolec unggulucina begic 4, yengelacni mic-yowa monic ngageiba. 14 Ngagebe yedi angelo 6 kpengineholec yanguc edowec, “Angelo 4 Yufretis misa sugucne mecina witicebabong domagaing, yenge lukecebanong.” 15 Angelo 4 yenge ngic-ngigac habu sugucne yogowacni habackang heuckelu iwacni nebocine wehomacebanogale efeckeibong. Efeckebong dameng nga hadeng ailu tamacne nga hifa-dameng yogolec efeckelu gabong yedi lukecebawec.+ 16 Aime yengeholec hudu-baba ngic becosic feina ngiyeibong, yengele dzalengineng 200 milion mibong ngageiba.
17 Aime gungka ingucne dongene lokeme nganibe hudu-baba ngic becosicnginengkolec yengele silicngineng yanguc nganiiba. Yenge ngakpingineng aenti baicne yogo hibine sasacne dac ingucne ailu sowac-sowac nga dagec-dagec, yogo posa wacine salfa ingucne. Nga becosicte hodoc yogo laion ingucne. Aime micnginangkocni dac nga hasoc ailu salfa-posadi ofelu hikeibong.+ 18 Doic habackang, dac nga hasoc ailu salfa-posa ubilangineholec, yenge becosic micnginangkocni ofelu ngic-ngigac habu sugucne yogowacni habackang heuckelu iwacni nebocine wehomacebaibong. 19 Tapili yogo becosic micnginang nga gicnginang ngiyewec. Aime gicngineng yogo yenge hema ingucne hodocnginengkolec. Ailu yenge yogodi wiyac haicine monic-monic basowalecaigaing.
20 Aime ngic-ngigac nebocine doic yogodi mi wehomacebaibong, yenge moledi aibaba gocne balu gaibong, aibabangineng yogolec kwelengineng mi hefaliyeibong. I yangucte, yenge aleng nga siduc-gbong yogo gol, siliwa, kopa, nga posa, ailu yocti baicne alang bayelelu afeebaningte aibaba yogo mi hegileibong. Siduc-gbong yogo molenginengti baicne. Ailu siduc-gbong ingucne yenge wiyac monic mi nganidaingte. Nga hedecnginengti yowa monic mi ngagedaingte. Ailu higenginengti nalic mi edelu hikedaingte.+ 21 Aime ngic-ngigac yogo yengi ngic-ngigac gocne wecebabong homaibong. Ailu hefec nga mosoc aibaba, ailu selo-boic aibaba nga hise aibaba, yogo sasawa bagalu kwele-hefaliyec monic mi aiibong.
+ 9:1 Luk 10:18; Miye 20:1 + 9:2 Fike 19:28; Yol 2:2,10; Wah 10:12-15 + 9:4 Miye 7:3 + 9:6 Yop 3:21; Yer 8:3 + 9:7 Yol 2:4 + 9:8 Yol 1:6 + 9:9 Yol 2:5 * 9:11 Satang ye angelo monic. Ilec ye angelo yogo mecne. Ailu 9:1 iwa asocmeng monic wawec, yogo ye mecne. 9:11 Apolion wac yogolec fungine yogo, ye kindololo ngic. + 9:11 Wah 12:23 + 9:15 Miye 8:7-12 + 9:17 Fike 19:24,28; Esek 38:22 + 9:20 Miye 16:9,11; Mige 115:4-7; 135:15-17; Dan 5:23