8
Aka bakatackeicne moto-motoine baickewec
Lama madecinedi aka bakatackeicne moto-motoine baickeme alecine 7 aiwec. Baickeme iwa honocmengka 30 minit ngama ingucne hendolong mikac ningbenang kwelu fawec.+
Ning kweme angelo 7 Wapongte haicka domacaigaing, monicti yenge kpeng 7 yeleme nganicebaiba.
Aime angelo monicti pele goldi baicne yogo bakwesilu alata emeina lelu domawec. Domame monicti marasing hoine madicne bocyac lacnowec. Lacnome yogodi Wapongte bingec sasawa yengele mimilockolec kpatulelu alata goldi baicne ngictaule ngiye-ngiye emeina domawec, iwa lolu hasoc holewec.+ Ye inguc aime yele molewacni hasoc hoine madicnedi Wapongte bingec yengele mimilockolec kpatulelu Wapongta fewec. Feme angelo ye alatawacni dac balu peleina kweme haulu wakeme himongka wickeme sotingkelu wawec. Wame gbululung holeme uc sugucnehac fikewec. Ailu pilatac bame memeya bawec.+
Angelo 4 yenge kpengnginengkolec
Bame angelo 7 kpengnginengkolec yenge kpeng fitonogale efeckeibong. Efeckebong angelo molic-molic yedi kpeng fitome mac hucine sanangkeicne* nga dac sackolec kpatulelu himongka wickeme sotingkelu wawec. Wame himongtowa habu sugucne yogowacni habackang heuckelu iwacni nebocine lobewec. Ailu yoc sasawa himongtowa yogolec feina domagaing, yenge habu sugucne yengelacni habackang yogowacni heuckelu iwacni nebocine lobewec. Ailu kpinding sasawa dacti lobeyackewec.+
Aime yele lobeina angelo 2 yedi kpeng fitome monicti tiki sugucne dacineholec ingucnedi kiwecka wickeme wame kiwec habu sugucne yogowacni habackang heuckelu iwacni nebocine sac aiwec. Aime kiwecka sic gaganginengkolec gagaing, habu sugucne yogowacni habackang heuckelu iwacni nebocine homayackeibong. Ailu wage aling sugucne yogowacni habackang heuckelu iwacni nebocine sowalelu miyac aiibong.
10 Aime yele lobeina angelo 3 yedi kpeng fitome sawawacni asocmeng sugucne monic hifa ingucne lobelu motolu wawec. Wame misa sugucne nga misa dongeine yenge habu sugucne yogowacni habackang heuckelu iwacni nebocinele feina holewec. 11 Asocmeng yogo wacine Hobecine. Aime misa habu sugucne yogowacni habackang heuckelu iwacni nebocine yogo hobecine aiwec. Aime misa hobecine aiwecte ailu ngic-ngigac bocyacti nolu homaibong.+
12 Aime angelo 4 yedi kpeng fitowec. Fitome wenac nga tamacne ailu asocmeng yengele angocte tapili yogo aling habackang heuckelu iwacni nebocine kundung kwenale baickewec. Baickeme hadengte dameng yogowacni habackang heuckelu iwacni nebocinedi mi angoleibong. Aime deboc ye inguchac aiwec.+
13 Aime nganibe hikic monic sawa hewacka wileng filalangkeme yowa-malacine ngageiba. Yowa yogo sugucnehac wackelu yanguc miwec, “Mee, mee, mee, angelo habackang yenge kpeng fitobong ucngineng sugucnehac hiyabong yowale umac habackang ngagedaingte. Ilec ngic-ngigac himongka gagaing, ngenge medecngebadaic.”+
+ 8:1 Hab 2:20; Sek 2:13; Sef 1:7 + 8:3 Miye 5:8; 6:9-11; Wah 30:1-3 + 8:5 Dep 16:12; Wah 19:16-19; Miye 11:19; 16:18 * 8:7 Himong mogungna mac hucine sawawa mogungkelu posa ingucne sanangkelu wacaigaing. + 8:7 Wah 9:23-26; Esek 5:2; 38:22; Yol 2:30 + 8:11 Wah 7:20-25; Yer 9:15 + 8:12 Wah 10:21-23; Esek 32:7; Miye 6:12-13 + 8:13 Miye 9:12; 11:14