7
Ngic dzalengineng 144 taosen
Inguc nganibe motome angelo 4 nganicebaiba. Yenge himongtowa yagolec unggulucine 4, iwa domaibong. Aime nganicebabe yenge himongte gbelong 4 balu sebilelu domaibong, gbelong yogo yenge himongka me kiwecka me yocka nalic mi wedaingte.+
Aime angelo 4 yenge himong nga kiwec basowalecepaningte tapili yeleicne. Aime na angelo monic nganiiba. Ye Wapong gagaineholec yele akale maa bagalu wenac ofe-ofeinacni kwesiwec. Yedi angelo 4 yenge wacebalu yanguc miwec, “Ngenge himong me kiwec me yoc biyac mi basowalecebadabiyeng. Nonge Wapongnonggengte kwelec kwekwefocine yengele meiwa akale maa loyelebeng wasecne aibong ibac ngenge wiyac sasawa basowalecebadabiyeng.”+ Aime ngic yengele meiwa akale maaholec, yengele dzalengineng 144 taosen mibong ngageiba. Akale maaholec yogo yenge Israel madecfocine 12 yengele habuwacni.+ Yengele meiwa akale maaholec yengele dzalengineng yanguc,
Yudale fikesaweckacni 12 taosen,
Rubente fikesaweckacni 12 taosen,
Gatle fikesaweckacni 12 taosen.
Asele fikesaweckacni 12 taosen,
Nafatalile fikesaweckacni 12 taosen,
Manasele fikesaweckacni 12 taosen.
Simeonte fikesaweckacni 12 taosen,
Liwaile fikesaweckacni 12 taosen,
Isakale fikesaweckacni 12 taosen.
Sebulunte fikesaweckacni 12 taosen,
Yosefele fikesaweckacni 12 taosen, nga
Benyaminte fikesaweckacni 12 taosen.
Habu sugucnedi Wapong afeeibong
Hei, inguc nganibe motome habutowabenang nganicebaiba. Aime yengele dzalengineng yogo monicti nalic mi wafedaicte. Ngic-ngigac nganicebaiba, yenge himongne himongne yogowacni, nga himong fengnginang fengnginangsoc ngic-ngigac ailu soc haicine monic-monic, nga yowane yowane, yengelacni. Ailu yenge ngakpingineng dalicne kwalac-kwalac holelu molenginang kponggeng leso balu ngictaule ngiye-ngiyewa nga Lama madecinele haicka domaibong. 10 Domalu yanguc milu sugucnehac aukwelu wackeibong,
“Wapongnonggeng ngictaule ngiye-ngiyewa ngiyegac, ailu Lama madecine, ngekele tapiliwa baficnubaboc wasecne gagabeleng.”+
11 Inguc mibong angelo sasawadi domalu ngictaule ngiye-ngiye nga damong 24 ailu wiyac gaganginengkolec 4 hewalingebaibong. Angelo yenge ngictaule ngiye-ngiyele haicka wafalu ketadi holecnolu haicngineng heluluckelu Wapong afeeibong. 12 Afeelu yanguc miibong,
“Foinac, mimi-madic nga wac feicne, ailu ngage-ngage-motoc nga kwele-madic ailu alang-baba nga damongte tapili ailu tapilitowa yogo sasawa Wapongnonggengte aigac.
Yogo damengsoc damengsoc damengngine moto-motoine mikac fafegidaic, yogo foinac.”+
Doic sugucnebenang motowec
13 Inguc mibong, damong yengelacni monicti yanguc uwanelewec, “Ngic-ngigac ngakpingineng dalicnedi kwalac-kwalac yago, yenge weni yengi ailu yenge wenuwacni kwesigaing?”
14 Uwaneleme ameine yanguc edoiba, “Sugucnene, gageuc ngagegic.”
Inguc mibe yedi yanguc edocnuwec, “Ngic-ngigac yago yenge doic sugucnebenang yogowacni kwesilu ngakpingineng dalicne Lama madecinele sacti suwebong kwalac-kwalac aigac.+ 15 Ilec ailu yenge deboc hadeng Wapongte Ibu-mac kwelina ngictaule ngiye-ngiyele haicka domalu ye afeelu kwelec kwecnolu gagaing. Babong Sugucne ngictaule ngiye-ngiyewa ngiyegac, ye yengeholec galu kpoluc-faleine yengele feiwa lome ngiyedaicte.+ 16 Aime yenge nosingte hatacmac mi homadaingte. Ailu misale mi aiyeledaicte. Ailu wenac me wiyac gocnedi socngineng hatacmac mi kweme malawedaingte.+ 17 I yangucte, Lama madecine ngictaule ngiye-ngiyele hewacka domagac, yedi damongebalu gagale misa dongeina mengocebalu hikeme nodaingte. Aime Wapongti donge-misangineng sasawa suweyackedaicte.”+
+ 7:1 Yer 49:36; Dan 7:2 + 7:3 Esek 9:4,6; Miye 9:4; Wah 28:36 + 7:4 Miye 14:1,3 + 7:10 Miye 4:10 + 7:12 Miye 5:12 + 7:14 Dan 12:1; Mat 24:21 + 7:15 Wah 19:6,10; Esek 37:26-28 + 7:16 Yes 49:10 + 7:17 Mige 23:1-2; Yes 25:8; Miye 21:4