6
Yoc sopiyainedi aka bakatackeicne baickewec
Na nganibe Lama madecinedi kpakpatalac aka 7 bakatackeicne fawec, yogo molic-molic moniyang hibiwacni baickewec. Aime wiyac gaganginengkolec 4 yengelacni monicti yowa-malacine gbululung ucine ingucnedi wackelu aukwelu yanguc mime ngageiba, “Ga welec!”+ Hei, inguc mime na hilalu becosic kwalac-kwalac monic nganiiba. Aime yele feiwa wiyac monicti lebeineholec ngiyewec. Monicti ngictaule duu monic lacnowec. Aime ye holelu becosicka hikelu huduwa ewalicebalu gbelong ainogale aiwec.+
Aime Lama madecinedi aka bakatackeicne monic hatacmac baickewec, iwa ngagebe wiyac gagaineholec monicti yanguc miwec, “Ga welec!” Inguc mime becosic monic sasacnedi kwesiwec. Yele feiwa wiyac monic ngiyewec, monicti wiyac gocne lacnowec. Ye kwele-mogung baic-baicte tapili ailu himongne himongne ngic-ngigac yengungtihac wehomacnaguningte tapili yogo lacnowec. Ailu monicti hudu-babale fitec sugucne monic lacnowec.+
Aime Lama madecinedi aka bakatackeicne monic baickeme alecine habackang aiwec. Baickeme wiyac gagaineholec 3 yedi yanguc mime ngageiba, “Ga welec!” Hei, inguc mime becosic saec-saec monic nganiiba. Aime wiyac monic yele feiwa ngiyewec, ye sigel monic moleina balu ngiyewec. Aime wiyac gaganginengkolec 4, yengele hewackacni yowa-malac ingucne monicti yanguc mime ngageiba, “Nosing lolocte dameng aime wit lita moniyangte fuli, yogo sugucnehac hadeng moniyangte bole-fuli aigac. Nga bali lita habackang, yogo hadeng moniyangte bole-fuli aigac. Aime ga heloc nga waing mi basowaledamec.”*
Lama madecinedi aka bakatackeicne monic baickeme alecine 4 aiwec. Baickeme ngagebe wiyac gagaineholec 4 yedi yanguc miwec, “Ga welec!” Hei, inguc mime becosic dagec-dagec monic nganiiba. Aime wiyac yele feiwa ngiyewec, wacine Homac. Ye wiyac monic wacine Wangec-mac, ye mengockeme kwesiiboc. Kwesilu yeki himongtowa habu 4 iwacni heuckelu iwa nebocine yogo yeki hudu-babale fitec nga loloc ailu huc nga himongte kate-sic bacebaboc kwesidaingte. Kwesilu wiyac yogo yengi ngic-ngigac wecebabong homadaingte, yogolec tapili yeke yeteicne.+
Aime Lama madecinedi aka bakatackeicne monic baickeme alecine 5 aiwec. Baickeme iwa yanguc nganiiba. Ngic-ngigac Wapongte yowa bagalu mibong yegengkeme wecebabong homaibong, yengele ilucfocngineng alata bageina ngiyeibong. 10 Yenge iwa ngiyelu dacineholec aukwelu yanguc wackeibong, “Oc, Sugucnenonggeng, ga gbagbacne gaga nga yowa noinele fileine. Ga ameine badu-badule dameng badaliwelu sacnonggengte bikic yogolec ngagelu ngic himongka galu wecnubaibong, yenge ma damengka mimoctocebalu bikicnginengte ameine yeledamecte?”+
11 Inguc mibong ngakpi dalicne kwalacne filesoc yelelu yanguc edocebawec, “Gocne yengi ngenge wecngebabong homaibong, silicine ingucnehac kwelec kwekwe agofocngineng, yenge ngic hae-gbafocngineng aigaing, yenge momochac wecebabong homadaingte. Homabong dzalengineng ngageibawa feholeme motodaicte. Ilec ngenge kpisicnemac hatacmac ngiye-ngagedaing.”+
12 Aime ye aka bakatackeicne monic baickeme alecine 6 aiwec. Baickeme nganibe memeya sugucnehac bame wenac-dongeine saeckewec, yogo kwele-sowacte ngakpi saecne ingucne aiwec. Aime tamacne ye bucbuchac sac ingucne aiwec.+ 13 Aime gbelong sugucnedi welu fik yoc hucine manggangne yockacni wemolongkeme wacaigaing, silicine ingucnehac asocmeng sawawa fagaing, yenge himongka molongkelu waibong.+ 14 Wabong ngicti hibi kpadidiwecaigaing, silicine ingucnehac sawa ye kpadidiwelu miyac aiwec. Miyac aime tiki nga nuc sasawadi mac ngiye-ngiyengineng hegileyackeibong.+
15 Inguc aime himongte ngictau nga ngic sugucne ailu hudu-baba ngic yengele damong. Nga ngic mafatowanginengkolec ailu ngic sanangne, nga kwelec kwekwe aling sugucnefocngineng yengele bagewa gaibong, ailu ngic-ngigac ngic monicte bagewa mi gaibong. Yenge sasawadi hikelu henebe kwelina, nga posa sugucne sugucne bagenginang sangkeyackeibong.+ 16 Sangkelu yengi tiki nga posa yanguc edocebaibong, “Ngenge feinonggang walu Wapongti ngictaule ngiye-ngiyewa ngiyegac, yele haicka nga Lama madecinele aalicte ameine iwacni somecnubadabiyeng.+ 17 I yangucte, yekele aalicte amenginecte damengtowa biyac kwesigacte, madi sanangkelu domadaicte? Monicti nalic mi domadaicte!”+
+ 6:1 Miye 4:6; 5:1 + 6:2 Sek 1:8; 6:1-6 + 6:4 Esek 21:9-15 * 6:6 Grik yowawa moneng monic wacine denarius kwelengkeicne. Yoanele damengka moneng yogo moniyangti hadeng moniyangte fuli aiwec. Bali yogo padi ingucne nosing monic. + 6:8 Yer 15:1-3; Esek 5:12,17; 14:21 + 6:10 Dan 8:13; Mige 78:10 + 6:11 Miye 7:9,13; 19:14 + 6:12 Yes 13:10-13; Esek 32:6-8; Mat 24:29; Sale 2:20; Miye 8:12; 11:13; 16:18 + 6:13 Yes 34:4 + 6:14 Miye 16:20 + 6:15 Yes 2:10,19,21; 34:12 + 6:16 Luk 23:30 + 6:17 Yol 2:11; Mal 3:2