5
Hibi kpadidiweicne
Wapong ngictaule ngiye-ngiyeina ngiyecaigac, ye hibi kpadidiweicne monic mole-foleina balu ngiyegac. Aime hibi yogo kwelina nga lobina kweleng kwelengkeicne fagac. Aime iwa yoc sopiyaine 7 ingucnedi bakatackelu kpakpatalac aka loicne nganiiba.+ Na angelo monic tapiliineholec nganibe yedi malac sugucnehac yanguc aukwelu wackewec, “Hibiwa yoc sopiyainedi aka lolu bakatackeicne yogo madi nalic baickelu bafilamenale silicine ngagegac?” Wackeme basackebong honocmengka me himongka me himong bageina monicti hibi kpadidiweicne yogo nalic mi bafilamedaicte, me kweleng yogo ngani-nganilesoc mi fagac. Aime monicti hibi yogo bafilamelu nganinogalesoc nalic mi aiwecte ailu, kwelene sowaleme hiyaiba.+ Hiyabe damongfocngineng yengelacni monicti yanguc edocnuwec, “Ngagegic, ga mi hiyanong! Yuda yengelacni laion yogo, ye Dawidi ngambofocine yengele fikesaweckacni gidec, yedi gbelong aiwec. Ilec ailu ye hibi kpadidiweicne yele aka 7 bakatackeicne, yogo nalic baickelu bafilamedaicte.”+
Lama madecine
Inguc mime yanguc nganiiba. Ngictaule ngiye-ngiye nga wiyac gaganginengkolec 4, ailu damong 24 yengele hewacka Lama madecine monic domawec, ailu ye webong homaicne ingucne aiwec gagac. Lama madecine yogo ye begicine 7 ailu dongeine 7. Dongeine yogo Wapongte asu 7, yenge Wapongti himongka salecebame gagaing.+ Yedi hocne lelu ngictaule ngiye-ngiyewa ngiyewec, yele mole-foleinacni hibi kpadidiweicne yogo bawec. Hibi yogo balu domame, wiyac gaganginengkolec 4 nga damong 24 yenge yele haicka ketadi holeibong. Damong sasawadi gita mucine homacne, ailu pele goldi baicne yogo filesoc balu domaibong. Pele yogowa marasing hoine madicne fawec. Fame marasing hasockolec pelewacni ofewec, yogo Wapongte bingec yengele mimilocngineng, yogodi pelengineng wakeyackeicnedi ofelu fawec.+
Lama madecine afeeibong
Aime yenge gee monic gbolicne yanguc holeibong.
“Gagi hibi kpadidiweicne yogo nalic balu aka bakatackeicne yogo baickedamecte.
I yangucte, ngic yengi wecgubong gagi sacgonedi ngic-ngigacfocgone fuli bacebaing.
Ailu ga himong fengnginang fengnginangsoc ngic-ngigac, nga yowane yowane, ailu soc haicine monic-monic, nga himongne himongne ngic-ngigac sasawa, yengelacni moniyang moniyang fuli bacebang Wapongte aling ailu gagaing.+
10 Fuli bacebang Wapongte ngani-damongte alingka gadaingte.
Ailu yenge depec-baba ngic ingucne ailu Wapong kwelec kwecnodaingte.
Aling yogo yengi himongne himongne yengele damong aidaingte.”+
11 Na dongene lokeme nganibe angelo bocyac yengele dzalengineng yogo 100 milion ewaligac. Ailu taosen nga taosen hatacmac feina taockegaing. Yengi ngictaule ngiye-ngiye nga wiyac gaganginengkolec, ailu damong 24 hewalingebabong, yowa-malacngineng ngageiba.+ 12 Yengi sanangne wackelu aukwelu yanguc miibong,
“Lama madecine wehomaicne,
Yedi damongte tapili nga woc-wiyactowa ailu ngage-ngage-motoc, nga tapili ailu alang-baba, nga wac feicne ailu mimi-madic yogo nalic lacnobong badaicte.”+
13 Aime wiyac sasawa Wapongti mime fikeyackeibong, yenge honocmengka nga himongka ailu himong bageina nga kiwecka, yengele kweliwa wiyac sasawa gagaing, yenge yowa yanguc mibong ngageiba.
“Ye ngictaule mac ngiye-ngiyeina ngiyegac nga Lama madecine,
Yekela mimi-madic nga alang-baba, ailu wac feicne nga tapili moto-motoine mikac fafegidaic.”
14 Inguc mibong wiyac gaganginengkolec 4 yengi “yogo foinac” miibong. Aime damong 24 yenge ketadi holecnolu yeke afeecepaibong.+
+ 5:1 Dan 7:10; 12:9; Yes 29:11; Esek 2:9-10 + 5:4 Dan 7:15 + 5:5 Dan 7:13-14,16; Fike 49:9; Yes 11:1,10; Miye 22:16 + 5:6 Sek 4:10; Yes 53:7; Yoa 1:36; Miye 13:8 + 5:8 Miye 8:3-4; Mige 141:2 + 5:9 Mige 33:3; 40:3; 96:1; 98:1 + 5:10 Dan 7:18,22,27; Wah 19:6; Yes 61:6; Miye 1:6; 20:6 + 5:11 Dan 7:10; Hib 12:22 + 5:12 1Ngsi 29:11-12 + 5:14 Dan 7:27