13
Hudu-baba-sic monic kiweckacni ofewec
Aime nganibe kiweckacni hudu-baba-sic monic ofewec. Ye begicine 10 nga hodocine 7, aime begicine yogolec feina ngictaule duu 10 ngiyeibong. Aime hodoc yogo yengele feinginang Wapong fecnogac, yogolec wac haicine monic-monic kwelengkeicne fawec.+ Aime sic yogolec socine yogo kate-ngiyaungtowale soc ingucne aiwec. Nga micine yogo laionte mic ingucne. Ailu higeine yogo beya ingucne fingacine dalicne.
Aime hematowa ye bole-yowa tapiliineholec ailu ngictaule ngiye-ngiyeine yogo ngic-ngigac bocyac damongebanale hudu-baba-sic bole-hibi yogo lacnowec.+ Aime hudu-baba-sic yogo hodocine monic lofocineholec nganiiba. Hodocine yogo webong waictowaineholec ailu homaicne ingucne aiwec. Ailubac yogo wisiyewec. Aime himongne himongne ngic-ngigac bocyacti hudu-baba-sic yogo nganilu kwatackelu ye balaibeibong.+ Balaibebong hematowa ye hudu-baba-sicti ngic-ngigac damongebanale bole-yowa tapiliineholec lacnowecte ailu hematowa afeeibong. Ailu yenge hudu-baba-sic momoc afeelu yanguc miibong, “Madi ye ingucne aidaicte? Ailu madi yeholec hudu nalic wedaicte?”
Tapili lacnome ye kosa aukwelu Wapong misulec aicnowec. Aime tapili yogo lacnome, ye tamacne 42le kwelina Wapong ye ngagecno-ngiyeme ngic-ngigac damongebanale bole-yowa nga tapili balu gawec.+ Ailu ye micine angkelu Wapong misulec aicnolu Wapong wacine nga macine ailu aling honocmengka gagaing, yenge misulec aiyelewec.+ Inguc aiyeleme Wapongti ngagecno-ngiyeme ye Wapongte bingec yengela hudu welu yenge huduwa ewalicebalu gbelong aidaicte. Ailu ye himong fengnginang fengnginangsoc ngic-ngigac, nga soc haicine monic-monic, ailu yowane yowane, nga himongne himongne ngic-ngigac, yenge damongebanale bole-yowa tapiliineholec lacnowec.+ Inguc lacnome ngic-ngigac himongka gagaing, yengele wacngineng Gagale hibiwa mi fagac, yenge sasawa hudu-baba-sic afeedaingte. Gagale hibi yogo Lama madecine webong homawec, yele hibi. Ailu himong bafuwawec, dameng yogowa ngic-ngigacfocine wacngineng kwelengkeicne fawec.+ Monic hedeckolec gagacti yowa yago aneng ngagedaic.
10 Monic balu muc-macka lonogale mibong, ye muc-macka hikedaic.
Monic hudu-babale fitecti wehomanogale milu, ye webong homadaic.
Ilec Wapongte bingec yenge tatakic mikac doickolec wangec galu ngage-ngagesingkolec gadabiyeng.+
Hudu-baba-sic monic ye himongkacni ofewec
11 Inguc aime nganibe hudu-baba-sic monic himongkacni ofewec. Ye begicine yaeckang, yogo lamale ingucne. Ailu hematowale yowa ingucne miwec.+ 12 Inguc milu yedi hudu-baba-sic kiweckacni molickelu ofewec, ye bafickenale yele bole-yowa tapiliineholec sasawa balu gawec. Ailu himongka ngic-ngigac gagaing, yenge aiyeleme hudu-baba-sic kiweckacni ofewec, ye afeeibong. Ye biyac homawec, inguc ngageibong. Aimebac waicine biyachac wisiyewec. 13 Aime hudu-baba-sic himongkacni ofewec, yedi pasile maaine sugucnehac balu gawec. Monic yanguc fikewec, ngic-ngigac yengele haicka sawawacni dac himongka wawec.+ 14 Ailu kiweckacni ofewec, ye bafickelu pasile maaine bawecte ailu ngic-ngigac himongka gagaing, yenge kwesacka mengocebame ye balaibelu gaibong. Ailu ngic-ngigac himongka gagaing, yenge edocebame hudu-baba-sic ye hudu-babale fitecti esecne biyachac webong homaicne ingucne gawec, yele iluc monic balu alang bacnoningte edocebawec.+
15 Babong hudu-baba-sic himongkacni ofewec, yedi hudu-baba-sic kiweckacni yele ilucine yogo asu lacnonale tapili lacnowec. Lacnome iluc yogodi yowa mimi aiwec. Aime ngic-ngigac sasawa yenge iluc yogo mi afeedaingte, yogo yenge wehomacebanale tapili balu gawec. 16 Balu game hudu-baba-sic himongkacni ofewec, yedi ngic-ngigac sasawa sugucne nga kpisicne, mafaholec nga mafa mikac, kwelec kwekwe ngic sugucnefocngineng yengele bagewa gagaing. Nga ngic-ngigac ngic monicte bagewa mi gagaing, yenge sasawadi maa monic mole-folenginang me meinginang balu ganingte yoingebalu yelewec.+ 17 Inguc aime ngic monicti hudu-baba-sic kiweckacni ofewec, yele wacine me dzalewa wacine, yogolec maaine mi balu gagacka, ye wiyac monic fuli nalic mi badaicte, me mi saledaicte. 18 Hudu-baba-sicte dzale yogo ngic monicte dzale, yogo 666. Aime monic ngage-ngageholecti wacinele dzale yogo wafelu maainele fungine ngage-motodaic.
+ 13:1 Miye 12:3; 17:3,7-12 + 13:2 Dan 7:4-6 + 13:3 Fike 3:15; Miye 17:8 + 13:5 Dan 7:8,25; 11:36; Miye 11:2 + 13:6 Dan 8:11 + 13:7 Dan 7:23; Miye 11:7 + 13:8 Dan 12:1-2; Mige 69:28; Miye 17:8; 20:12,15; 21:27 + 13:10 Yer 15:2; 43:11; Miye 14:12 + 13:11 Dan 7:17; 8:3 + 13:13 Mat 24:24; 1Ngt 18:24-39; Miye 19:20 + 13:14 Dan 8:25; Yes 27:1 + 13:16 Miye 14:9-11; 16:2; 20:4