14
Lama madecine nga ngicfocine 144 taosen
Hei, na Lama madecine nganibe ye Sion tikiwa ngic 144 taosen yengeholec domawec. Ngic domaibong, yenge Lama madecinele wac nga Mamacinele wac yengele meiwa kwelengkeicnedi domaibong. Aime honocmengkacni uc monic misa dundung sugucne yele uc ingucne aiwec. Yogo gbululung sugucnehac holecaigacte uc ingucne ngageiba. Ailu yogo gita wewe ngic yengi gita mucngineng homacne webong ucine fikecaigac, yogo ingucne ngageiba.+ Aime ngictaule ngiye-ngiyewa nga wiyac gaganginengkolec 4 ailu damong yengele haicka domalu gee gbolicne monic holeibong. Holebong ngic 144 taosen himongkacni biyachac fuli bacebaicne, yenge sugudi gee yogo nalic ngagelu holedaingte.+ Ngic yogo yenge ngigac yengeholec monic mi faicne. Ailu wonongngineng mikac gbagbacnebenang gaibong. Yenge Lama madecinedi mac wenuwa hikecaigac, iwa ye balaibecaigaing. Lama madecinedi himongte ngic-ngigac yengele hewackacni fuli bacebame yenge Wapong nga yeicne molic-molic alingfocine aiibong. Ailu yenge micnginengti yowa kwesacine monic mi miibong, yenge gbagbacne nga sowacnengineng mikac gaibong.
Angelo habackang
Na angelo monic nganiiba, ye sawa hewacka falockelu hikewec. Hikelu Siduc Madicne fafeginowagac, yogo ngic-ngigac himongka gagaing, yenge milu edocebame yegengkenale balu gagac. Bagalu himongne himongne ngic-ngigac, nga himong fengnginang fengnginangsoc ngic-ngigac, ailu yowane yowane, nga soc haicine monic-monic, yengela yowa sugucnehac wackelu edocebalu yanguc miwec, “Ngenge Wapongte hangocngebame alang bacnolu wacine bafedabiyeng. Wapong ye ngengele aibaba wosaelu mimoctodaicte, yogolec dameng biyac bangkale welegacte ngenge sawa nga himong ailu kiwec nga misa dongeine bafuwacebawec, ye afeedaing.”
Inguc mime angelo 2 yedi ye balaibe welelu yanguc miwec, “Babilon taontowa* ye waweicne hocne, Babilon yogo biyac waweicne fagac. Yedi hocne selo-boic aibabaine angacineholec, yogo waing misa ingucne himongne himongne ngic-ngigac sasawa gumecebame nowackeibong.”+
Inguc mime angelo 3 yedi yeke balaibecepalu kwesilu yowa-malac sugucnehac yanguc miwec, “Monic ye hudu-baba-sic nga ilucine afeecaigac, ailu yele maa yeicne meiwa me moleina balu gagacka,+ 10 ye yeicne Wapongte kwele-dacte waing misa nodaicte. Waing yogo sanangnebenang misaholec mi lalickeicne, ye aalicte kwenocte kap iwa sotingkeme hauicne ngiyegac. Aime Wapong yeicne angelofocine ailu Lama madecine, yengele haicka dac nga salfa-posa ubilangineholec yogolec kwelina doictowa ngagedaicte.+ 11 Aime ngic-ngigac hudu-baba-sic nga ilucine ketadi holecnolu afeelu gaibong. Ailu yele wacte maa baibong. Ngic-ngigac yogo yenge dacka doictowa ngagebong yogolec hasocti damengsoc moto-motoine mikac ofelu hasocebalu game yenge deboc hadeng kwele-mogung monic mi bafuwadaingte.”+ 12 Inguc aime Wapongte bingec yenge Wapongte ung-yowa balaibelu Yesu ngagesingkelu gagaing, yenge tatakic mikac sanangne gadabiyeng.+
13 Aime honocmengkacni yowa-malac monic yanguc fikelu edocnuwec, “Ga hibiwa yanguc kwelengkec, ‘Yakumacbac molickelu ngic-ngigac Sugucneholec wetackelu homagaing, yenge kwele-angackolec.’ ”
Inguc mime Asudi yanguc miwec, “Oc, aibabangineng madicne ngagesilu bacebame yenge doic-bolewacni ngiye-ngagedaingte.”
Himongtowawa noine babale dameng
14 Hei, na kaguwa monic kwalac-kwalac nganiiba. Nganibe yogolec feina ngic monic silicine ngicte madec ingucne ngiyewec. Ye hodocina ngictaule duu monic goldi baicne holelu moleina noine-wewele fitec monic micineholec balu ngiyewec.+ 15 Balu ngiyeme angelo monicti Ibu-mackacni walu ngic kaguwa feina ngiyewec, ye sugucnehac wackelu yanguc edowec, “Himongte nosing noine houweme wewele dameng biyac kwesigacte ailu, ga noine-wewele fitecgonedi balu noine welu banong.” 16 Inguc mime ngic kaguwa feina ngiyewec, yedi noine-wewele fitecinedi himongka ngosockelu himongte nosing noine welu bawec.
17 Weme angelo monic honocmengte Ibu-mackacni wawec, ye inguchac noine-wewele fitec monic micineholec balu ngiyewec. 18 Aime angelo monic ye dac damongkenale bole-yowa nga tapili balu gawec, yedi alatawacni kwesiwec. Kwesilu yowa-malac sugucnehac wackelu angelo monic noine-wewele fitec micineholec balu ngiyewec, ye yanguc edowec, “Himongka waing noine biyac houweyackegac. Ilec ga noine-wewele fitecgone micineholecti waing noine welockelu kpaduckeyackec.”+
19 Wackeme angelo yogodi noine-wewele fitecinedi himongka ngosockelu himongte waing noine helockelu kpaducebalu Wapongte kwele-dacte waing hesoc-hesocte posatowa sugucna wicebame faibong. 20 Fabong waing hesoc-hesocte posatowa taon lobina domawecti hesocebawec. Aime waing hesoc-hesocte posatowa iwacni sac walu sugulelu fangkewec, yogo becosic yengele ube oiyalu fame himong 300 kilomitalesoc hikelu wakewec.+
+ 14:2 Miye 1:15; 19:6 + 14:3 Yes 35:10; 42:10; Miye 5:9; 7:4 * 14:8 Taon yogolec ngic-ngigac yenge habu moniyang gaibongte ailu ngigac monic ingucne “ye” kwelengkewec. + 14:8 Yes 21:9; Dan 4:30; Yer 51:7,8; Miye 17:2; 18:2,3 + 14:9 Miye 13:12-17 + 14:10 Fike 19:24; Mige 75:8; Yes 51:17,22; Yer 25:15-16; Esek 38:22; Miye 16:19; 20:10; 21:8 + 14:11 Yes 34:10 + 14:12 Miye 13:10 + 14:14 Dan 7:13 + 14:18 Yol 3:13 14:20 300 kilomita yogo Finschhafenkocni hikegacgu Goroka, dalicne yogolecsoc. Ye stadia 1 taosen 600 kwelengkewec. Stadia moniyang yogo 185 mita ingucne aigac. + 14:20 Yes 63:2-3; Miye 19:15