15
Angelo 7 peleholec
Na honocmengka maa monic feicne damuineholec fikeme nganiiba. Nganibe angelo 7 yenge doic 7 moto-motoine balu domaibong. Doic 7 yogo fikeemewa Wapongte kwele-dac motoyackedaicte. Na wiyac monic kiwec ingucne galasdi baicne dackolec lalickeicne ingucne nganiiba. Nganibe ngic-ngigac yenge hudu-baba-sic nga ilucine ailu dzalewa wacine alang mi bacnolu huduwa ewalicebalu gbelong aiibong, yenge nganicebaiba. Yenge Wapongti gita mucine homacne biyachac yelewec, yogo kiwec feina balu domaibong. Ailu yenge Wapongte kwelec kwekwe ngic Moses nga Lama madecine, yekele gee yanguc milu holeibong,
“Sugucne Wapong Tapilitowa Fileine, aibabagone yogo feicne nga damuineholec.
Ailu ga himongne himongne yengele ngictau. Gale yefe yogo dondonne nga noine.+
Sugucne ga sugu gbagbacne. Ilec ailu madi mi hangockeme wacgone mi bafedaicte?
Ailu gale pasi dondonne yogo yegena fikewecte ailu, himongne himongne ngic-ngigac sasawa yenge kwesilu gale haicka ketadi holelu afegudaingte.”+
Inguc holebong motome nganibe honocmengka Wapongte Ibu-macka dodofic katapale kpoluc-fale yogolec nuine laliyeibong.+ Laliyebong angelo 7 yenge doic 7 balu domaibong, yenge ngakpi-kpoluc kwalacne kpoluc madicnebenang yogo angocineholec holelu umbika goldi baicne yogodi mondacngineng hefelu Ibu-mackacni waibong. Wabong wiyac gaganginengkolec 4 yengelacni monicti angelo 7 yenge pele 7 yelewec. Pele yogo goldi baicne ailu Wapong gagac nga gaginowagac, yele kwele-dacti iwa wakeicne fawec.+ Fame Wapongte hibi-angoc nga tapili, yogolec hasocti Ibu-mac kweline wakewec. Dameng iwa monicti Ibu-mac yogolec kwelina nalic mi fedaicte. Aime angelo 7 yengele doic 7 yogo sasawa motoyackeme Ibu-macka hatacmac fedaingte.+
+ 15:3 Yef 32:4; Wah 15:1; Mige 139:14; 145:17 + 15:4 Yer 10:6-7; Mige 86:9-10; 98:2 + 15:5 Wah 38:21 + 15:7 Yes 51:17,22 + 15:8 Esek 10:2-4; 1Ngt 8:10-11; 2Ngsi 5:13-14; Yes 6:4