16
Wapong kwele-dacinele pele
Na Ibu-mackacni yowa-malac monic sugucnehac ngagebe yedi angelo 7 yanguc edocebawec, “Ngenge hikelu Wapongte kwele-dacti pele 7 wakeicne yogo himongka sotingkebong hauna.”+ Inguc mime angelo molic-molic yedi hikelu pele yogo sotingkeme himongka hauwec. Haume ngic-ngigac hudu-baba-sicte maaine balu gaibong, nga ilucine afeelu gaibong, yenge waic-sanang sowacne doicineholecti fikeyelewec.+
Aime angelo 2 yedi pele sotingkeme kiwecka hauwec. Haume kiwec hefaliyelu ngic homaicnele sac ingucne aiwec. Aime wiyac sasawa gaganginengkolec kiwecka gaibong, yogo homayackeibong.+
Homabong angelo 3 yedi pele sotingkeme misa sugucna nga misa dongeina haume misa yogo sasawadi sac aiyackeibong. Aime angelo 3 ye misa fileine aigac, yedi ngagebe yanguc miwec,
“Sugucne gbagbacne fileine, ga biyachac gaing ailu yakumac gagic.
Ga pasigone yogo dondonne.
Ailu wiyac sasawa yago yowawa locebaing.
I yangucte, wiyac yogo yengi geicne bingec ngic-ngigacfocgone nga siduc-mimi ngic wecebabong yengele sac sotingkelu wawec.
Ilec ailu gagi sac misawacni noningte gumecebaengka nobong amengineng yogo dondonne aigac.”+
Inguc mime ngagebe alatadi yanguc miwec,
“Oc, Sugucne Wapong Tapilitowa Fileine, ga ngic-ngigac wosaecebalu yefe dondonna nga noina balaibelu aibabangineng mimoctocaigic.”+
Aime angelo 4 yedi pele sotingkeme wenacte feiwa haume wenac ye dacineholec ailu ngic-ngigac lobecebanale tapili bawec. Balu dacine sugucnehacbenang ailu lobecebawec. Aime sifu ngic-ngigac yenge kwelengineng mi hefaliyeibong. Yenge doic 7 yogolec fileine Wapong, yele wac feicne mi bafelu misulec aicnoibong.+
10 Aime angelo 5 yedi pele sotingkeme hudu-baba-sicte mac ngictaule ngiye-ngiyewa haume yele ngani-damong yogo kundung kwewec. Ailu ngic-ngigac yenge doic sugucnehac ngageibongte ailu mamang hiduibong.+ 11 Ailu yenge doic nga waic socnginang fikewec. Yogolec ailu honocmengte Wapong misulec aicnoibong. Ailu aibabangineng yogolec kwelengineng mi hefaliyeibong.
12 Aime angelo 6 yedi pele sotingkeme Yufretis misa sugucna hauwec. Haume ngictau wenac ofe-ofeinacni yengele yefe fikenale misa yogo dikewec.+ 13 Dikeme nganibe hematowa nga hudu-baba-sic ailu siduc-mimi ngic kwesacine,* yengele mickacni asu habackang silicngineng wabolac ingucne wonongnginengkolecti ofelu waibong.+
14 Asu yogo yenge aleng sowacnebenang. Ailu pasile maaine bacaigaing. Wapong Tapilitowa Fileine, yedi ngic-ngigac wosaecebanale bole badaicte. Dameng yogolec ailu aleng yenge himong sasawale ngictau yengela hikelu Wapongkolec hudu weningte kpaducebaibong.+
15 Aime monicti miwec,
“Ngagegaing, na hise-baba ngic ingucne kwesidacte. Kwesibe monic ye deboc-gboli galu ngakpi-kpolucine damongkelu game ngic-ngigac yengi senggangngine mi nganidaingte. Aime mi gameedaicte, ngic ingucne ye kwele-angackolec.”+
16 Aime aleng yengi himong monic Hibru yowawa wacine Amagedon, iwa ngictau kpaducebaibong.+
17 Kpaducebabong angelo 7 yedi pele sotingkeme sawawa haume Ibu-mackacni yowa-malac sugucnehac ngictaule ngiye-ngiyewacni welelu miwec, “Wapongte kwele-dac biyac miyac aigac.” 18 Inguc mime pilatac bame gbululung holeme uc fikewec, aime memeya sugucnehac bawec. Aime ngic-ngigac himongka esecne gaibong, dameng iwa memeya sugucnehac nga feicnebenang ingucne monic mi bawec.+ 19 Memeya balu Babilon taon sugucne bauckeme habackang aiwec. Ailu himongne himongne ngic-ngigac yengele taon bocyac sowaleibong. Sowalebong Wapongti Babilon taonte ngic-ngigac yengele ngagesilu kwenocte kap iwa kwele-dacte waing aalicineholec yogo yelewec.+ 20 Aime nuc sasawa yenge hikelu sangkeyackeibong. Aime ngic-ngigac yenge tiki basackelu monic mi nganiibong.+ 21 Aime sawawacni mac hucine sanangkeicnedi walu ngic-ngigac feinginang holeme yenge doic sugucnehac ngageibong. Mac hucine moniyang moniyangte umacine yogo 40 kilo-lesoc aiwec. Aime ngic-ngigac yenge doic sugucnebenang ngagelu Wapong misulec aicnoibong.+
+ 16:1 Yes 66:6; Yer 10:25; Esek 14:19 + 16:2 Wah 9:10; Miye 13:12-17 + 16:3 Wah 7:17-21 + 16:6 Yes 49:26; Mige 79:3 + 16:7 Yef 32:4; Mige 19:9; Miye 15:3 + 16:9 Miye 9:20-21 + 16:10 Wah 10:22; Yes 8:21-22; Mige 79:5,10 + 16:12 Fike 15:18; Yes 11:15 * 16:13 Hudu-baba-sic himongkacni ofewec, yele siduc yogo Miyegengkeicne 13:11-15 iwa fagac. Yedi hocne siduc-mimi ngic kwesacine aigac. Miyegengkeicne 19:20 iwa yegena aidaicte. Ye hudu-baba-sic molickelu kiweckacni ofewec, ye bafickecaigac. + 16:13 Wah 8:3-7; Sek 12:3-4 + 16:14 Miye 19:19 + 16:15 Mat 24:43-44; Miye 3:3 + 16:16 Sek 12:11 + 16:18 Wah 19:16-18; Dan 12:1-2; Miye 4:5; 8:5 + 16:19 Miye 14:10 + 16:20 Miye 6:14 + 16:21 Wah 9:23-24; Esek 38:19-22; Miye 11:19