18
Babilon sugucne
Yogolec lobeina nganibe angelo monic bole-yowa tapilitowaineholec balu ngiyewec, ye honocmengkacni wame yele hibi-angocti himong bame angolewec.+ Angoleme yowa-malactowaine tapiliineholecti yanguc wackewec,
“Babilon* taontowa ye waweicne hocne, Babilon yogo biyac waweicne fagac.
Waweme aleng yengele mac-himong nga aleng wonongnginengkolec sasawa ailu nango sic sasawa sowacnebenang wonongnginengkolec, yengele mac-himong aiwec fagac.+
Yele selo-boic aibabaine yogo angacineholec waing misa ingucne himongne himongne ngic-ngigac sasawa yengi noibong.
Himongte ngictau yenge yeholec selo-boic aibaba aiibong.
Ailu Babilon yele tapili nga mafatowainele angacte ailu himongte ngic-ngigac yenge woc-wiyac salecaigaing, yenge mafatowanginengkolec aiibong.”
Aime ngagebe honocmengkacni yowa-malac monic yanguc miwec,
“Ngic-ngigacfocne, ngenge yeholec bikickolec mi ainingte, nga bikicte ameinele doic yeholec mi ngageningte ngenge ye hegilelu hikening.+
Ye bikic yogo balu kpaduckelu hole feme honocmengka fegac. Aime Wapong ye aibaba sowacne yogo ngagesilu gagac.+
Aime yedi aibabaine sowacne aingelewec, yogolec ameine inguchac bafaliyecnolu aibabaine aingelewec ingucnehac feicnehac ailu lacnodaing.
Aime ye pele kwelina misa kweme haume lalickelu yelewec, iwa oma wiyacti ngiyewec, yogo ngagelu ngengi feicnehac lalickecnolu lacnodaing.+
Inguc aime ye yeicne socine bafelu mafa nga gaga angacineholec balu gawec, yogolec silicina doic nga kwele-sowac lacnodaing.
I yangucte, ye kweleina yanguc ngagecaigac, ‘Na hosec miyac, na ngigac-tau.
Ilec kwele-sowac nalic mi ngagedacte.’+
Ilec ailu hadeng moniyangte kwelina homac nga kwele-sowac ailu nosingte lolocti molickecnome yele feiwa doic ingucne fikeme ngigac ye dacti lobedaicte.
I yangucte, Sugucne Wapong ye tapiliineholecti, yele pasi wosaelu sowacnele ameine mimoctodaicte.”+
“Aime himongte ngictau yenge ngigac yeholec selo-boic aibaba aiibong. Ailu mafa nga gaga angacineholec balu gaibong. Ngictau yogo yenge dac yogolec hasocine nganilu yele hisonggong nga kwele-sowac ngagedaingte.+ 10 Yenge yele doicte hangocebame dalickabenang domalu yanguc midaingte,
‘Ga dameng bangkacnele kwelina molickelu yowawa locguwecte ameine biyac welegac.
Ilec ailu, Babilon, ga taon sugucne nga tapiligoneholec, gale kwele-sowac sugucnehac aigelegabeleng.’
11 Aime himongte ngic-ngigac yenge woc-wiyac salecaigaing, yogo monicti mafangineng hatacmac fuli mi badaicte. Ilec yele ailu hisonggong nga kwele-sowac ngagedaingte.+ 12 Mafa gocne, yogo gol nga siliwa ailu posa basufaleicne, ailu kwanang fuline sugucnehac. Ailu kpoluc hodocineholec madicnebenang hibine mondo-sasac nga giweng, ailu siliga ingucne madicne. Aime yoc sasawa hoine madicne ailu wiyac sasawa elefante begicti baicne, ailu wiyac haicine monic-monic yoc sanangne fuline sugucnehacti baicne. Ailu kopadi nga aenti baicne, ailu posa basufaleicne ailu hibine madicne wiyac sasawa yogodi baicne.+ 13 Yogo wiyac monic mosoi yoc ingucne nga gime-aniyang wiyac ingucne ailu wiyac hasoc hoine madicneholec nga tokic hoine madicne. Nga yoc misainedi baicne yogo hasoc hoine madicne, ailu waing misa nga oliwa helocine, ailu flawa madicne nga wit hucine. Bulumaka nga lama ailu becosic nga keleta. Aime ngic-ngigac bacebabong kwelec kwekwe gaibong, yenge yogo mafa ingucne salecebanogale bacebaibong.
14 “Ilec ailu ngic-ngigac woc-wiyac salecaigaing, yenge yanguc midaingte, ‘Gale soc-kwelegonedi wiyac noinele aicnolu gawec, yogo hegilecguwec. Aime wiyac sasawa madicne hibi-angocineholec, yogo galacni biyac hikeyackewec. Aime wiyac ingucnehac hatacmac mi bafuwadamecte.’
15 “Inguc aime ngic-ngigac yenge woc-wiyac salecaigaing, yenge yefe-ngigacti baficebalu wiyac sasawa yago yelacni fuli balu mafatowanginengkolec aiibong. Yenge yele doicte hangocebame dalickabenang domalu hisonggong nga kwele-sowac ngagedaingte.+ 16 Ailu yanguc midaingte,
‘Taontowa, gale kwele-sowac sugucnehac aigelegabeleng.
Ga ngakpi-kpoluc madicnebenang mondo-sasac nga giweng, ailu gol nga posa basufaleicne fuline sugucnehac, ailu kwanang fuline sugucnehac, yogodi loicne inguc fawec.+
17 Yogo dameng bangkacnele kwelina mafatowa sasawa dacti lobeyackeme miyac aiyackewec.’
Ailu wage bacaigaing damong sasawa nga yengele bagewa galu wagewa bole bacaigaing, ailu kiwecka hike-kwesic aicaigaing. Ailu ngic-ngigac sasawa kiwecka sic bacaigaing, yenge sasawa dalicka domadaingte.+ 18 Domabong ye dacti lobeme hasocine nganilu yanguc milu wackedaingte, ‘Taon esecne nga yakumac fagac, taontowa ingucne monic mi fagac, yogo miyac.’+ 19 Yenge hodocnginang lube wickelu hisonggong ailu wackelu kwele-sowac ngagelu yanguc midaingte,
‘Ye dameng bangkacnele kwelina dacti lobeyackeme miyac aiwec.
Ilec taontowa, gale kwele-sowac sugucnehac aigelegabeleng. Aime ngic-ngigac sasawa wagenginengkolec kiwecka hikecaigaing, yenge yelacni mafatowanginengkolec aiibong.’
20 Wapongti ngengele ameine yele feiwa lowecte ailu, honocmengka gagaing, nga Wapongte bingec ailu salecebaicne nga Wapongte siduc-mimi ngic, ngenge yele ameinele ailu beliyedaing.”+
21 Aime angelo tapiliineholec monic, yedi balinga sugucne monic balu wickeme kiwecka haume yanguc miwec,
“Yenge Babilon taontowa dacineholec inguc wickebong haume hatacmac nalic mi bafuwadaingte.+
22 Wickebong gita mucine homacne wewe, nga gee hole-hole ailu muluc fito-fito, nga kpeng fito-fito, yogo yenge gale kweliwa hatacmac nalic mi ngagedaingte.
Ailu mole-hibi haicine monic-monic yogolec bole-ngic, yenge gale kweliwa hatacmac nalic mi gadaingte.
Aime posadi flawa wesockecaigaing, yogolec ucine gale kweliwa hatacmac nalic mi ngagedaingte.+
23 Gale kweliwa hifa angocine hatacmac nalic mi kweme angoledaicte.
Aime ngic-ngigac banagunogale aiboc, yekele kwele-madicte aukwecaigaing, ucine ingucne gale kweliwa hatacmac nalic mi ngagedaingte.
I yangucte, gale ngic-ngigac yenge woc-wiyac salecaigaing, yenge himongte ngic-ngigac sugucne gaibong.
Nga ga mosoc aibabagone sowacnedi himongne himongne yogolec ngic-ngigac sasawa kwele basifuc aiyeleing.+
24 Ailu taontowa yogolec kwelina Wapongte siduc-mimi ngic nga Wapongte bingec ailu ngic-ngigac sasawa himongka wecebabong homaibong, yengele sacngineng bafuwaibong.”+
+ 18:1 Esek 43:2 * 18:2 Fengngine iwa Babilonte siduc fagac. Ilec taon yogolec ngic-ngigac yenge habu moniyang gaibongte ailu ngigac ingucne “ye” nga “ga” kwelengkewec. + 18:2 Miye 14:8; Yes 13:21; 21:9; 34:10-14; Yer 50:39; 51:9 + 18:4 Yes 48:20; Yer 50:8; 51:6,45; 2Kor 6:17 + 18:5 Fike 11:5-9; 18:20-21; Yer 51:9 + 18:6 Mige 137:8; Yer 50:15,29; 2Tim 1:6 + 18:7 Yes 47:7-9 + 18:8 Miye 17:16 + 18:9 Esek 26:16-18; 27:30-35 + 18:11 Esek 27:36 + 18:12 Esek 27:12,13,22 18:13 Mosoi yoc ingucne yogo wacine sinamon, yogo nosing gocna lobong angacineholec aidaicte. Tokic wacine yogo mira, nga yoc misaine wacine yogo frangkinsens. + 18:15 Esek 27:31,36 + 18:16 Miye 17:4 + 18:17 Yes 23:14; Esek 27:27-29 + 18:18 Esek 27:32 + 18:20 Yes 44:23; Yef 32:43; Yer 51:48 + 18:21 Yer 51:63-64; Esek 26:21 + 18:22 Yes 24:8; Esek 26:13 + 18:23 Yer 7:34; 16:9; 25:10; Yes 23:8-9 + 18:24 Yer 51:49; Miye 17:6