19
Haleluya, Wapong mitengkegabiyeng
Yogolec lobeina honocmengka aling sugucnebenangti yowa-malac ingucne ngagebe yanguc miibong,
“Haleluya,* bikicte ameine bame wasecne aigabeleng.
Ilec bole nga wac feicne ailu tapili, yogodi Wapongnonggengte aigac.+
I yangucte, ye ngic-ngigac yowangineng wosaelu yefe dondonna nga noina balaibelu aibabangineng mimoctocaigac.
Ailu ye yefe-ngigac sugucne selo-boic aibabainedi himongtowa basowalewec, yele aibaba wosaelu Wapongte kwelec kwekwefocine wehomacebaibongte ailu yengele sacnginengte ameine ye lacnowec.”+
Ailu yenge hatacmac yanguc miibong,
“Haleluya, yefe-ngigacte hasoc yogo moto-motoine mikac fafeginowagac.”+
Inguc mibong damong 24 nga wiyac gaganginengkolec 4, yenge ketadi holecnolu Wapong ngictaule ngiye-ngiyewa ngiyegac, ye afeelu yanguc miibong,
“Yogo foinac, haleluya.”+
Inguc mibong yowa-malac monic ngictaule ngiye-ngiyewacni yanguc miwec,
“Wapong kwelec kwekwefocine, wac feicneholec nga waweweine gagaing, ngenge alang bacnocaigaing, ngenge Wapong mitengkening.”
Lama madecinele baba-tumang
Inguc mime yowa-malac monic ngageiba, yogo ngic-ngigac aling sugucnehac yengele yowa-malac ingucne aiwec. Yogo misa dundung sugucne yele ucine, nga gbululung sugucnele ucine ingucnedi yanguc miibong,
“Haleluya, Sugucne Wapongnonggeng Tapilitowa Fileinedi ngictau ailu damongnubagac.+
Lama madecinele baba-tumang dameng kwesime ngigacinedi biyac efeckegacte ailu, yele kwele-madic ngagelu beliyelu Lama madecinele wac bafedabeleng.+
Inguc ailu ngigacine ngakpi-kpolucine madicnebenang gbagbacne nga hibi-angocineholec holenale Wapongti lacnowec.”
Ngakpi-kpolucine madicnebenang yogo Wapongte bingec yengele aibaba dondonne.
Inguc mime angelodi yanguc edocnuwec, “Ga hibiwa yanguc kwelengkec, Lama madecinele baba-tumangte fatawa wacebaicne, yenge kwele-angackolec.” Inguc milu yanguc miwec, “Yowa yago Wapongte yowa noine.”+
10 Inguc mime na angelo yele higewa ketadi holecnolu afeenogale aiiba. Aime yedi yanguc edocnuwec, “Inguc mi ainong! Na ga nga ngic hae-gbafocgone Yesule yowa yogo mibong yegengkeme balu gagaing, ngengele kwelec kwekwe ngic agongineng. Siduc-mimi yengele yowale kwele-ngage-ngage yogo Yesule yowa miyegengkeicne hocne. Ilec ailu ga Wapong afeenong.”+
Becosic lalacne
11 Inguc mime honocmeng angkeme nganiiba. Hei, na nganibe ngic monic becosic monic lalacnele feiwa ngiyewec. Aime ngic ngiyewec, yele wacine yanguc, Yowaine Balaibecaigac, ailu Yowa Noine micaigac. Ailu ye pasi dondonne yogowa ngic-ngigac yowawa locebalu huduwa wecebacaigac.+ 12 Ye dongeine yogo dac-ubilang ingucne, nga hodocina ngictaule duu bocyac holewec. Ailu socina wacine monic kwelengkeicne, yogo monicti nalic mi ngagedaicte, yeuc sugu ngagegac.+ 13 Ailu ye ngakpi dalicne monic sacka kpomuluckeicne holewec. Ngic yele wacine yogo Wapongte Yowa.+ 14 Aime honocmengte hudu-baba ngic aling yenge ye balaibeibong, yengele becosicngineng yogo lalacne. Ailu ngakpingineng ngani-nganiine madicnebenangti lalacne nga gbagbacne. 15 Aime micinacni hudu-baba fitec monic micineholec ofelu wawec, ye yogodi himongne himongne ngic-ngigac wecebadaicte. Ailu ye ngictaule aen yasudi ngic-ngigac sanangne damongebadaicte. Ailu Wapong Tapilitowa Fileine yele kwele-dac aalicineholec, yogo waing noine hesoc-hesocte aibaba ingucne. Aime ngic yogo yedi waing noine hesocebadaicte.+ 16 Kpolucina nga ponggaina wac monic yanguc kwelengkeicne fawec, “Ngictau yengele Ngictau, nga sugucne yengele Sugucne.”+
17 Aime nganibe angelo monicti wenac feina domalu yowa-malacine sugucnehac wackelu nango sasawa sawa hewacka filalangkecaigaing, yenge yanguc edocebawec, “Welening! Ngenge kpaduckelu Wapongte nosingtowa sugucna kwesining.+ 18 Kwesilu ngictau nga hudu-baba ngic yengele damong, ailu ngic tapilinginengkolec, ailu becosic nga ngic-ngigac yengele feiwa ngiyegaing. Ailu ngic-ngigac ngic monicte bagewa mi gagaing, nga kwelec kwekwe sugucnefocngineng yengele bagewa gagaing, ailu wac feicne nga waweweine, yengele soc-biucngineng nocebaning.”
19 Aime na hudu-baba-sic nga himongte ngictau yenge hudu-baba ngicfocnginengkolec nganicebaiba. Nganicebabe yenge ngic becosic feina ngiyewec, ye nga hudu-baba alingfocine yengeholec hudu wenaguningte kpaduckeibong. 20 Aime siduc-mimi ngic kwesacinedi hudu-baba-sicte haicka pasile maaine balu gawec. Ailu ngic-ngigac hudu-baba-sicte maa bayackeibong. Ailu yele ilucine afeelu gaibong, yenge yedi kwele basifuc aiyelewec. Aime ngic becosicka ngiyewec nga alingfocine yengi hudu-baba-sic nga siduc-mimi ngic kwesacine yeke bacepalu, dac nga salfadi lobelu kiwec ingucne ailu fagac, yogolec kwelina gbolicne wicepabong hauiboc.+ 21 Aime becosic feina ngiyewec, yele mickacni hudu-babale fitec ofelu wawec, yogodi himongte ngictaule hudu-baba ngic sasawa wecebame homaibong. Homabong nango sasawa yengi kwesilu soc-biucngineng nolu gebecebawec.
* 19:1 “Haleluya” yogo Hibru yowa. Yogolec fungine yanguc, Wapong mitengkegabeleng. + 19:1 Mige 104:35 + 19:2 Mige 19:9; 2Ngt 9:7; Yef 32:43; Miye 6:10 + 19:3 Yes 34:9-10 + 19:4 Mige 106:48 + 19:6 Mige 95:10; Yes 52:7; Miye 14:2 19:7 “Ngigac” yogo Yesule habu yengele milu kwelengkewec. Monic 2 Korin 11:2 yogowa kwelengkeicne. + 19:7 Yes 61:10; Miye 21:2 + 19:9 Mat 22:2-3 + 19:10 Sale 10:25,26; Miye 22:8-9 + 19:11 Miye 1:5; 6:2; Mige 96:13; Yes 11:4 + 19:12 Dan 10:6; Miye 1:14; 2:17 + 19:13 Yes 63:1-3; Yoa 1:1,14 + 19:15 Yes 11:4; 49:2; Mige 2:9; Miye 1:16; 14:20 + 19:16 Miye 17:14 + 19:17 Esek 39:17-20 + 19:20 Esek 38:22; Dan 7:11; Miye 13:12-17; 20:10