20
Aleng Sugucnengineng muc-macka loibong
Aime angelo monic nganiiba. Nganibe ye long sugucnebenang, yogolec ki nga sentowa monic moleina balu honocmengkacni wawec.+ Walu hematowa, ye hema esecne, wacine monic Aleng Sugucnengineng, ailu Satang, ye balu hifa 1 taosentesoc ngiyenale senti hefewec.+ Aime himongne himongne ngic-ngigac hatacmac mi kwesacebanale hefelu long sugucnebenang, iwa wickeme haume nu holecnolu aka lowec. Aime ye hifa 1 taosen game motome, ye hatacmac lukecnome dameng bangkacnemac mucine mikac gadaicte.
Aime na ngictaule ngiye-ngiye bocyac nganiiba. Aime ngictaule ngiye-ngiye yogolec feina ngic-ngigac ngiyeibong, yenge ngic-ngigac yowawa locebaningte bole-yowa yeleicne. Ailu habu monic yengela yanguc nganiiba, hudu-baba-sic nga ilucine mi afeelu gaibong. Ailu yele maa yengele meiwa nga molenginang mi baibong. Yenge Yesu ngagesingkelu siducine milu gaibong. Ailu Wapongte yowa mibong yegengkewec. Inguc ailu gabong ngic yengi ubengineng welockeibong, yengele ilucfocngineng nganicebaiba. Nganicebabe yenge sasawadi gboliyelu hifa 1 taosentesoc Kristoholec galu ngic-ngigac damongebaibong.+ Yogodi homackacni gboliyelu fangke-fangke yogolec molic-molicine aigac. Aime gocne homaibong, yenge mi gboliyelu fangkebong hifa 1 taosen motome fangkedaingte.
Aime Sugucnedi ngic-ngigac molic-molic homackacni gboliyelu fangke-fangke iwa balu taocebadaicte, yenge Wapongte bingec nga kwele-angackolec. Aime homac alecine yaeckangti yenge nalic mi bacebadaicte, yenge Wapong nga Kristole depec-baba ngic ingucne mimiteng bole bagalu hifa 1 taosen yeholec ngic-ngigac damongebadaingte.+
Aleng Sugucnengineng basowale-benangkeibong
Aime hifa 1 taosen motome Satang muc-mackacni lukecnodaicte. Lukecnome, ye hikelu himongne himongne ngic-ngigac kwesacka mengocebame ngic-ngigac himongtowa yogolec mecine 4 iwa gagaing. Himong yogo wacnginec Gok nga Magok, yogowacni ngic-ngigac yenge hudu weningte kpatulecebadaicte. Yogo yengele dzalengineng kiwec mecina dingong fagac ingucne.+ Kpatulecebame yenge himongne himongne hikelu Wapongte bingec yenge taonka gagaing, yengele kweleinedi angackecaigac, taon iwa hikelu hewalingkelu domaibong. Domabong honocmengkacni dacti walu hudu-baba ngic lobecebayackewec.+ 10 Lobecebayackeme Aleng Sugucnengineng ye ngic-ngigac kwesacebawec, ye dac nga salfadi lobelu kiwec ingucne ailu fagac, yogowa wickebong hauwec. Aime hudu-baba-sic nga siduc-mimi ngic kwesacine, yeke iwa momochac galu deboc hadeng doic ngagedaingte ailu ngagenowagaing, yogo moto-motoine mikac.+
Wowosae dameng fikedaicte
11 Aime ngictaule ngiye-ngiyetowa kwalac-kwalac monic sugucnehac nganiiba. Aime ye mac ngiye-ngiye yogolec feina ngiyewec, ye momoc nganiiba. Yele haicka himong nga sawa yeke hikeboc miyac aime macnginec sawaine sugu fawec. 12 Aime ngic-ngigac feicne nga waweweine biyachac homaibong yenge nganicebaiba. Nganicebabe yenge Wapongte haicka domabong ye hibi gocne bacebalu bafilamewec. Ailu hibi monic wacine Gagale hibi yogo momoc balu bafilamewec. Aime hibi gocne iwa ngic-ngigac homaibong yengele aibabanginengte kwelengkeicne fagac. Aime ye iwa nganilu aibabangineng mimoctowec.+ 13 Aime kiwecka homalu hauibong gagaing, yenge kiwecti hegilecebame ofeibong. Yenge homac nga Wangec-macka homaibong gagaing, yeke inguchac yenge hegilecebaboc ofeibong. Inguc ailu ngic-ngigac filesoc filesoc aibabanginengtesocka mimoctocebawec.+ 14 Mimoctocebalu homac nga Wangec-mac yeke nga ngic-ngigacfocnginec momochac dac lobelu kiwec ingucne ailu fagac, yogowa wicebame hauibong. Yogodi homac alecine yaeckang aigac. 15 Ailu ngic-ngigac wacngineng Gagale hibiwa mi kwelengkeicne fagac, yenge dac lobelu kiwec ingucne ailu fagac, yogowa wicebame hauibong.+
+ 20:1 Miye 9:1 + 20:2 Fike 3:1; Miye 12:9 + 20:4 Dan 7:9,22,27; 1Kor 6:2; Miye 13:17 + 20:6 Miye 1:6 + 20:8 Esek 38:2,9,15-16 + 20:9 2Ngt 1:10 + 20:10 Mige 11:6; Miye 19:20; 21:8 + 20:12 Dan 7:9-10; Mat 25:31-46; Sale 17:31; 2Kor 5:10; Miye 13:8 + 20:13 Rom 2:6; 1Pi 1:17; Miye 2:23; 22:12 + 20:15 Dan 12:1-2