21
Himong nga sawa gbolicne
Aime na sawa nga himong gbolicne nganicepaiba. Aime himong nga sawa esecne faiboc, yeke miyac aiiboc. Aime kiwec ye hatacmac mi fadaicte.+ Na taon gbagbacne, yogo Yerusalem gbolicne nganibe Wapongtacni honocmengkacni wawec. Wame ngigacti ngaweineholec molewa babac ainogale efeckecaigac, ngani-nganiine yogo ingucne ngawe-bingecinele ailu leso babong ngani-nganiine madicnebenang ailu ngiyewec.+
Ngiyeme na yowa-malac monic ngictaule ngiye-ngiyewacni ngagebe yanguc miwec, “Ngagegaing, Wapongte kpoluc-faledi ngic-ngigac yengeholec game yenge yele aling aidaingte. Ailu Wapong yeuctihac yengeholec galu Wapongngineng gadaicte.+ Ailu yedi donge-misangineng sasawa dongenginangkocni suweyackedaicte. Aime homac nga kwele-sowacte hisonggong, ailu doic yenge hatacmac mi fadaingte. Wiyac esecne faibong, yogo biyac miyac aiyackeibong.”+
Aime Sugucne ngictaule ngiye-ngiyewa ngiyewec, yedi yanguc miwec, “Ngagegaing, na wiyac sasawa babe gbolicne fikeyackegac.” Inguc milu edocnuwec, “Ga yowa yogo kwelengkec. I yangucte, yowa yago noine, aime ngic-ngigac yenge yogo nalic ngagepangkegaing.”+ Milu hatacmac yanguc edocnuwec, “Yogo biyac motogac. Na ‘A’ nga ‘Y’, yogo molic-molicine iwacni moto-motoine. Ngic-ngigac monicti misale aicnome, ye misa dongeinacni gagale misa moc nonale lacnodacte.+ Monicti hudu welu gbelong aidaicte, ye wiyac sasawa yago mole-damoc bame, nani yele Wapong aibe yedi madecne aidaicte.+ Aime ngic-ngigac hangocebacaigac, nga ngage-ngagesingngineng mikac. Ailu aibabangineng sowacne wonongkolec nga ngic-wewe. Ailu selo-boic ngic, nga hefec nga mosoc bacaigaing. Ailu siduc-gbong alang bacnocaigaing, nga kwesac ngic-ngigac. Ngic-ngigac sasawa ingucne yengebac dac nga salfadi lobelu kiwec ingucne ailu fagac, yogowa hauyackedaingte. Yogo homac alecine yaeckang aigac.”+
Yerusalem gbolicne
Aime angelo 7 yenge pele 7 yogo doic 7 moto-motoinedi wakeyackeicne yogo balu domaibong, yengelacni monicti nala welelu yanguc miwec, “Ga welec. Aime nani Lama madecinele ngigac-bingecine edalicgudacte, ye yele ngigac.” 10 Inguc mime Asule tapiliwa bacnume tiki sugucne nga dalicne, yogolec feina felu Wapongtacni taon gbagbacne Yerusalem, honocmengkacni wame edalicnuwec.+ 11 Taon yogo ye Wapongte tapili nga hibi-angockolec. Yogo posa basufaleicne fuline sugucnehac posa sasacne ingucne wonong mikac, ailu latac-latacineholec.+ 12 Ailu odaine posadi baicne, yogo sugucnedi dalicne bafeicne. Ailu nuine 12 domagaing, aime nuina angelo 12 domagaing. Ailu nuina Israel fikesaweckacni 12 yengele wacngineng inguchac kwelengkeicne domagaing.+ 13 Aime wenac ofecaigacka haic nu habackang, notka haic nu habackang, nga sautka haic nu habackang, ailu wenac haucaigacka haic nu habackang domagaing. 14 Taon sugucnele oda yogo posa yogolec fungine 12. Aime fungine 12 iwa Lama madecinele salecebaicne 12 yengele wacngineng kwelengkeicne domagac.
15 Aime angelo naholec mingagec aiibec, yedi taontowa sugucne nga nuine ailu oda posadi baicne, yogolec maaine banogale kpetele maa monic yasu goldi baicne balu domawec.+ 16 Badomame taontowa sugucne yogolec fungine 4. Ailu mecine sasawa yengele maangineng andohac aiibong. Aime angelodi maa babale yasudi maaine bame maaine yogo 12 taosen stadia* aiwec. Nga mecine ailu feinale dalicnele maaine yogo moniyang aiiboc. 17 Ye oda adecne yogolec bangkacnele maaine yogo bame 144 kubit aiwec. Maa yogo ngic-ngigac yengi bacaigaing, aime angelo yengele maa yogohac aigac. 18 Oda yogo posa sasacnedi baicne. Nga taontowa sugucne yogo golbenangti baicne, yogo galas ingucne latac-latacine aigac.+ 19 Aime taon sugucnele oda fungina posa basufaleicnedi loyackeicne, posa yogo sasawa fuline sugucnehac, ingucnedi lesoine loicne. Fungine molic-molic iwa
posa sasacnedi loicne, lobeina, iwa
posa sowac-sowacti loicne,
3 iwa posa kwalacne, nga
4 iwa posa hedonggboli. 20 Ailu
5 iwa posa hibine medeng-medeng nga kwalac-kwalac ingucne,
6 iwa posa sasacne monic,
7 iwa posa dagec-dagec,
8 iwa posa hedonggboli ingucne monic, nga
9 iwa posa dagec-dagec ingucne monic. Ailu
10 iwa posa hedonggboli haicine monic,
11 iwa posa sowac-sowacti dagecne pung-pung kweicne, nga
12 iwa posa mondo-sasac.
Posa hibine ingucnedi locebaicne doma­gaing. 21 Yogowa kwanang hucine sugucnehac 12 ingucti nu 12 iwa domagaing. Aime nu filesoc filesocka hucine moniyang moniyangti baicne. Ailu taon sugucnele yefe yogo golbenangti baicne, yogo galas ingucne bageina nalic nganinoga.
22 Aime taon yogolec kwelina Ibu-mac monic mi nganiiba. I yangucte, Sugucne Wapong Tapilitowa Fileine nga Lama madecine yeki sugu Ibu-mac aigaic. 23 Aime Wapongte tapili nga hibi-angocti taontowa sugucne yogo bame angolegac, aime Lama madecinedi hifaine aigac. Ilec taontowa iwa wenac nga tamacne yekele angoc mi ngagesigaing.+ 24-25 Aime kundung ye iwa mi fadaicte, ilec hadengsoc taon nuine nalic mi holedaingte. Aime himongne himongne ngic-ngigac yenge taonte angocka lec-welec aidaingte. Aime himongte ngictau yenge wiyacngineng wac feicneholec balu felu iwa ibu ingucne lodaingte.+ 26 Lobong himongne himongne ngic-ngigac yenge wiyacngineng alang-babaineholec nga wac feicneholec balu yogolec kwelina fedaingte. 27 Ailu wiyac monic wonongkolec nga ngic-ngigac aibabangineng sowacnebenang memenguine, ailu kwesacnginengkolec, yenge taontowa yogolec kwelina nalic mi fedaingte, miyac. Ngic-ngigac wacngineng Lama madecinele Gagale hibiwa kwelengkeicne fagac, yengi sugu fedaingte.+
+ 21:1 Yes 65:17; 2Pi 3:13 + 21:2 Yes 52:1; 61:10; Hib 11:16; 12:22; Miye 3:12 + 21:3 Dep 26:11-12; Esek 37:27; Sek 2:10-11; 2Kor 6:16 + 21:4 Yes 25:8; 35:10; 65:19; Miye 7:17 + 21:5 2Kor 5:17 + 21:6 Yes 49:10; 55:1; Yer 2:13; Yoa 7:37; Miye 1:8,17; 22:17 + 21:7 2Sm 7:14; Mige 89:26-27 + 21:8 Mat 25:41; Hib 10:38-39; Miye 20:15; 22:15 + 21:10 Esek 40:2 + 21:11 Yes 58:8; 60:1-2,19 + 21:12 Esek 48:30-35 + 21:15 Esek 40:3; Miye 11:1 * 21:16 12 taosen stadia yogo Vanimohocni hikegacgu Honiara yogolecsoc, yogo 2 taosen 220 kilomita ngama ingucne. Stadia moniyang yogo mita 185 ingucne aigac. 21:17 144 kubit yogo 65 mita ngama ingucne. 12 taims 12 yogo 144 aigac. + 21:18 Yes 54:11-12 21:20 Posa wacngineng yogo yanguc, 1-yaspa, 2-safaya, 3-kalsedoni, 4-emeral, 5-sadoniks, 6-kanelian, 7-krisolait, 8-beril, 9-topas, 10-krisopres, 11-yasint, 12-ametist. Ilucngineng yogo hafac 481 yogowa fagac. + 21:23 Yes 60:19-20; Miye 22:5 + 21:24-25 Yes 60:3,5,11 + 21:27 Yes 52:1; Esek 44:9; 1Kor 6:9-10