22
Gagale misa
Aime angelodi misa monic gagaineholec edalicnuwec. Misa yogo latac-latacine ailu Wapong nga Lama madecine yekele ngictaule ngiye-ngiyewacni ofelu+ taontowale yefe sugucnele hewacka hikelu fagac. Fame mecine neboc nga neboc iwa gagale yoc domagaic, yeke hifasoc noine aiboc alecine 12 aicaigac. Yeke tamacnesoc noineholec aicaigaic. Ailu yoc yekele hekengnginecti himongne himongne ngic-ngigac bamadicebanoga.+ Aime monicti Wapongte aalicte bagewa hatacmac mi gadaicte, miyac. Wapong nga Lama madecine yekele ngictaule ngiye-ngiye sugudi taon iwa ngiyeme kwelec kwekwefocine yenge ye afeelu kwelec kwecnodaingte.+ Yenge yele haic-mesuine nganidaingte, aime ye wacine yengele meiwa kwelengkeme fadaicte.+ Iwa kundung hatacmac mi aidaicte, nga hifa me wenacte angoc yogo mi ngagesidaingte. I yangucte, Sugucne Wapongte angocti angoledaicte. Aime ngic-ngigac yenge ngictaule bole badaingte, yogo dameng moto-motoine mikac balu gadaingte.+
Aime yanguc edocnuwec, “Yowa yago noine, aime ngic-ngigac yenge yogo nalic ngagepangkegaing. Aime Sugucne ye siduc-mimi ngic yengele kwele-ngage-ngagenginengte Wapong, ye kwelec kwekwefocine wiyac biyac fikedaicte, yogo nganiningte ailu angeloine salewec.”+
Yesu kwesidaicte
“Ngagegaing, na biyac kwesidacte! Monic ye siduc-mimi ngic yele yowa hibi yagowa kwelengkeicne fagac, yogo balu madicne balaibelu gadaicte, ye kwele-angackolec.”+
Na Yoanedi wiyac yogo ngani-ngagec aiiba. Aime nganibe motome angelo wiyac edalicnuwec, yele higewa ketadi holecnolu afeenogale aibe+ yedi yanguc edocnuwec, “Inguc mi ainong. Na ga nga siduc-mimi ngic hae-gbafocgone, yenge ailu ngic-ngigac hibi yagolec yowa madicne balu balaibelu gacaigaing, ngengele kwelec kwekwe agongineng. Ga Wapong afeenong!
10 “Dameng bangkalegacte ailu ga hibi yagolec siduc-yowa yogo aka mi lolu hegileng fadaic, miyac. Ga miyengka yegengkedaic.+ 11 Monic ye aibaba sowacne aicaigac, ye aibaba yogohac balu gadaic. Nga wonongkolec gagac, ye ingucnehac gadaic.* Aime aibaba dondonne aicaigac, ye dondonnehac aidaic. Ailu Wapongte bingec gagac, ye Wapongte bingec gadaic.”+
12-13  “Ngagegaing, na ‘A’ nga ‘Y’, molic-molic nga lobe, ailu molic-molicine iwacni moto-motoine. Na biyac kwesilu ngic-ngigac filesoc filesoc aibabanginengte ameine yelenogale balu kwesidacte.+ 14  Balu kwesibe ngic-ngigac ngakpingineng dalicne suweicne, yenge kwele-angackolec. I yangucte, yenge gagale yoc noine noningte tapili yeleicne, ailu taon nuina yefe nalic fedaingte.+ 15  Aime ngic-ngigac hoda ingucne aibabangineng wonongkolec gagaing, nga hefec nga mosoc bacaigaing, ailu selo-boic aling nga ngic wecebacaigaing. Nga siduc-gbong alang bayelecaigaing, ailu sasawadi kwesac-aibabale angac ngagelu kwesac aicaigaing, yengebac taon lobina gadaingte. 16  Na Yesudi angelone salebe yedi yowa yago nale habufocne ngengela mime yegengkengelenale kwesiwec. Na Dawidilacni gidec, nga ngamboine, ailu ubiyacte asocmeng hibi-angocineholec, na yogo hocne.”+
17  Asu nga Lama madecinele ngigac-bingecine yeki “Ga welec” migabiyec. Ailu monic ye yowa yogo ngagedaicte, ye “Ga welec” midaic. Aime monic ye misale aicnocaigac, ye kwesilu gagale misa fuline mikac moc balu nodaic.+
Yowa moto-motoine
18 Aime ngic-ngigac hibi yagolec siduc-yowa ngagegaing, ngengele sawang-yowa milu yanguc migabac, “Monicti yowa yago fagac, iwahac yowa monic taockedaictewa, Wapongti hibi yagowa doicte kwelengkeicne fagac, ye iwa taockedaicte.+ 19 Ailu monicti siduc-yowa yago fagac, iwacni yowa monic baickedaictewa, Wapongti gagale yockacni noine nebocine ye mi lacnodaicte. Ailu taon gbagbacnele hibi yagowa kwelengkeicne fagac, iwa nalic mi fedaicte.” 20 Aime wiyac yagolec mime yegengkengelegac, yedi yanguc migac, “Noine, na biyac kwesidacte.”
Yogo foinac. Oc, Sugucne Yesu, ga welec.+
21 Sugucnenonggeng Yesule kwele-madicti Wapongte bingec sasawa ngengela fadaic. Yogo foinac.
+ 22:1 Esek 47:1 + 22:2 Fike 2:9; Esek 47:12; Yol 3:18; Sek 14:8 + 22:3 Sek 14:11 + 22:4 Mat 5:8; Miye 3:12 + 22:5 Dan 7:18,27; Miye 5:10; 20:6; 21:23,25 + 22:6 Miye 1:1 + 22:7 Miye 1:3 + 22:8 Miye 19:10 + 22:10 Dan 12:4 * 22:11 Aibaba sowacne ingucnedi mi madickegac. Aimebac monicti kwele-hefaliyecte mi aigac, ye aibaba ingucne bagacgu dacka haudaicte. + 22:11 Dan 12:10; Esek 3:27 + 22:12-13 Yes 40:10; 44:6; Yer 17:10; Miye 1:8,17; 21:6; 2:23 + 22:14 Fike 2:9; 3:22 + 22:16 Him 24:17; Yes 11:1,10; Rom 1:3; Miye 2:28; 5:5 + 22:17 Yes 55:1; Miye 21:6 + 22:18 Yef 4:2; 12:32 + 22:20 Miye 2:16