Poldi
Timotile
Hibi Monic Hatacmac Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Timoti ye Asia prowins iwacni. Mamacine ye Grik ngic, nga nenggacine ye Yuda ngigac. Pol ye Yesule siduc edocebame Timoti ye yogo ngagelu ngagesingkewec. Ngagesingkeme, Pol ye Timoti mamacine ingucne ailu damongkeme yeholec Yesule bole balu gaiboc.
Pol ye molickelu Roma iwa muc-macka ngiyegacgu hegile haulu hikewec. Timoti Yesule habu Efesas iwa gaibong, yenge baficebanale saleme hikewec. Inguc gacgume Poldi Yesule siduc hatacmac edocebame ngageibong. Inguc mime hatacmac balu Roma iwa muc-macka lobong alecine yaeckang iwa ngiyewec. Ngiyelu yanguc ngagewec, “Yenge wehomacnudaingte mecne.” Ilec Poldi Timoti basanangkeme doicka sanangne domanale hibi yago kwelengkewec. Yesu homackacni gboliyelu honocmengka feme hifa 35 ngama ingucne motome, Poldi hibi yago alecine yaeckang kwelengkelu Timotile lome fuwec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–2 Wenac-madic yowa
1:3–7 Poldi Timoti ngagesingkewecte kwele-madic yowa edowec
1:8—2:13 Timoti sanangne domalu bole doicineholec bame madickedaicte
2:14–26 Kristole bole-ngic noine, yengele maa
3:1–9 Dameng moto-motoina bikicngineng sugulebenangkedaicte
3:10—4:5 Timoti boleinele sawang-yowa miwec
4:6–18 Pol yele angac nga ngage-ngage
4:19–22 Yowa moto-motoine nga wenac-madic yowa
1
Hibile molic-molic yowa
Na Pol, Wapongti ngageneleme Kristo Yesule salecebaicne aiiba. Aime ngic-ngigac yenge Kristo Yesuholec wetackelu yelacni gaga badaingte, mimipang yowa yogo mibe yegengkeyelenale salecnuwec. Timoti madecne, na kwelenedi gale angac ngagelu hibi yago logelegabac. Wapong Mamac nga Sugucnenonggeng Kristo Yesu, yekele kwele-madic nga kwele-sowac ailu kwele-mogungtowadi gala fadaic.+
Timotile ung-yowa
Ngesa-ngambofocne yenge Wapong afeelu kwelec kwecnoibong, ingucnehac na kwele ngage-ngagene gbagbacne galu alang bacnolu kwele-madic micnogabac. Inguc milu deboc nga hadengsoc gale ngagelu milockelu gagabac.+ Donge-misagone wame nganiiba, yogo ngagesibe kwelenedi gale aineleme hatacmac nganicgunogale ainelegac. Ailu nganicgulu belic-belic sugucnehac bafuwanogale ngagesigabac. Ngage-ngagesinggone kwesacine mikac fagac, yogo ngagesibe kwelene madickegac. Ngage-ngagesing yogo hocne molickelu atagone Lois nga nenggacgone Yunis, yekela fawec. Ngage-ngagesing yogo hocne yanguctihac gala fagac, yogo ngage-benangkegabac.+
Ilec ailu yanguc edocgugabac, na molickelu molene feigona loiba iwa Wapongti kwele-madicinele tapili monic gelewec, yogo hatacmac hole-gboliyecte ngagesigabac.+ I yangucte, Wapongti Asu nolewec, yogodi tapili-wawa mi bafuwanolewec, miyac. Ye tapiliholec ganangte ailu kwelenonggengti ngic-ngigac angac ngageyelenangte nga aibaba madicne damongkenangte ailu bafuwanolewec.+ Ilec ga game mikac galu Sugucnele yowa-siduc miyengka yegengkeme suguledaic. Aime na yele ailu muc-macka ngiyeibale nale ngageengka gameineholec mi aidaic. Ga inguchac Wapongte tapiliwa Siduc Madicnele ailu na ingucnehac doic ngagedamec.
Aime wasecne ainangte ngagelu bikicte ameine bame Wapongte bingec ganangte Wapongti wacnubawec. Nongilengti aibaba madicne aibeng inguc mi aiwec, miyac. Ye yeuctihac alingkelu ngageme fawec, yogo biyachacbenang himong nga sawa mi fikeebocka Kristo Yesule madicnele ailu kwele-madic ainolewec.+ 10 Inguc faemewa yakumac hocne Asa-baba ngicnonggeng Yesu Kristodi kwesime Wapongte kwele-madic yogo fikelu yegengkewec. Yegengkeme yedi homac baickelu gaga dangke-dangkeine mikac, yogo balu kwesime yegengkeme nganiibeng. Yedi Siduc Madicne noleme gaga-sanangte aibaba ngani-motoibeng.+
11 Ilec Siduc Madicnele ailu yogo mibe yegengkeme ngic-ngigac weduyelelu salecebaicne aibele wacnuwec.+ 12 Yogolec ailu doic feina gagabac. I yangucte, na ye ngagesingkelu gagabac, ye ngagegabacte nalic mi gamenudaicte. Aime ngage-ngagesingne sanangne yanguc fagac, ye tapiliineholecte gagane yela lobe fagac, yedi yogo damongkelu gaemewa damengngine kwesidaicte. 13 Na Wapongte yowa ngic-ngigac silicina weduyelecaigabac, gageuc yogo ngagegic. Aime yogolec silicina edocebalu weduyeledamec. Aime Kristo Yesuholec wetackelu ngage-ngagesing nga kwele-angacka galu Wapongte yowa yogo sebilelu balaibedamec. 14  Tili Asu nongileng kwelewa gagac, yedi nenggac ngiyegeleme Wapongti wiyac madicne balu gelewec, yogo damongkeengka fadaic.+
Babafic aling
15 Ngic Asia prowins iwa gagaing, yenge sasawadi nale takicebame biyachac hegilecnuibong, yogo ngagegic. Figelus nga Hemogenes yeke inguchac hegilecnuiboc. 16-17 Aime sifu muc-macka ngiyeebewa Onesiforus ye Roma taonka kwesilu sanangne basacnulu gacgu bafuwacnuwec. Ailu senti hefecnuibong, yogolec mi gameeme dameng bocyac basanangnume madicne gaiba. Ilec Sugucnedi Onesiforus golowacfocine kwele-sowac aiyeledaic. 18 Aime Efesas taonka molickelu gaibawa, yedi socne damongkelu bole sugucnebenang bawec, yogo gageuctihac nganilu biyac ngagegic. Ilec Sugucnedi ngagecnolu damengtowaina kwele-sowac aicnodaic.
+ 1:2 Sale 16:1; 1Tim 1:2 + 1:3 Sale 23:1 + 1:5 Sale 16:1 + 1:6 1Tim 4:14 + 1:7 Rom 8:15 + 1:9 Efs 2:8-9; Tit 3:5 + 1:10 Hib 2:14 + 1:11 1Tim 2:7 + 1:14 1Tim 6:20