2
Sugucnele bole-ngic
Ilec ailu madecne, Kristo Yesule kwele-madicti basananggume tapiliholec gadamec. Ga nga widec ngic-ngigac bocyac ngenge momochac yowane ngageibong. Yowa yogo ngic yefe mi lilocaigaing, edocebaengka damongkedabiyeng. Damongkelu yengi ngic-ngigac nebocine taockelu edocebalu weduyeledaingte. Aime Kristo Yesule hudu-baba ngic madicne ailu naholec doicka galu mi takicgudaic.+ Hudu-baba ngic bole balu gagaing, yenge hudu-baba sugu ngagegaing. Lobeina bole haicine monic-monic fagac, yogo monic mi badaingte, miyac. Ngic ingucne ye damongngine yeholec yowa milu hefeicne, damong ye ngageme madickenale yele yowa yogo balaibelu bole balu gadaicte. Aime loling ngic monic ye lolingka gasackelu gbelong aigac. Aimebac lolingte yefe-yowa lilogacte lolingte maaine sil yogo nalic mi badaicte.+ Aime monic ye sanangkelu bole hole-duwec aicaigac, ye molickelu nosingngine badaicte, yogodibac madickedaicte.+ Na yowa migabac, yogo ngage-ngagegona lolu balu gadamec. Aime ngage-motocte wiyac sasawa Sugucnedi bafuwageledaicte.
Yesu Kristo, Dawidile fikesaweckacni, ye homackacni gboliyelu fangkewec, ye ngagesilu gadamec. Yele Siduc Madicne hocne milu edocebalu gagabac.+ Na yogo milu edocebalu gagabac. Ilec ailu doic ngagelu balu gabe, ngic yengi kindololo ngic muc-macka locebalu hefecaigaing, silicine yogo ingucnehac muc-macka locnulu hefecnuibong. Aime sifu Wapongte yowa yogo muc-macka nalic mi hefedaingte, miyac.+ 10 Kristo Yesudi ngic-ngigacfocine bawosaecebaicne bikicte ameine bame, yenge inguchac wasecne ailu gaga-sanangte hibi-angoc badaing. Ilec ailu na doic sasawa nalic ngagelu sanangne domalu umac yogo bagabac.
11 Yowa monic yago nalic ngagepangkedabeleng, yogo yanguc fagac,
Yeholec homaibeng. Ilec nongileng momoc yeholec inguchac gaga gadabelengte.+
12 Ailu umac balu sanangne gadabelengtewa, yeholec ngictau aidabelengte.
Nga ye lobe holecnodabelengtewabac, ye inguchac lobe holecnubadaicte.+
13 Ailu yowaine mi balaibedabelengtewa, ye sifu yowaine balaibelu gadaicte.
I yangucte, yogo yeicne fungine, aime ye yeicne lobe nalic mi holenagudaicte.+
Yowangineng fec-wac mi aidaic
14 Ga yowa kwelengkegabac, yago ngic yogo yenge hole-gboliyelu edocebanong. Aime yenge yowa gocne ngagelu yowanginengti yowa nebocinele funginele mibong fec-wac aidaickale, sawang-yowa yogo sanangnehac Wapongte haicka edocebanong. Yowa fec-wackolec mimi, yogo babaficine mikac. Ngic-ngigac yenge yogo ngagebong yowa yogodi bocyacbenang basowalecebadaicte.+ 15 Wapongte kwelewa madickenale sanangnehac galu bolegone badamec. Ailu yowa noinele fungine dondonne midamec. Inguc ailu Wapongte haicka bole-ngic ganogale mi gamegudaicte.+ 16 Aime ngic-ngigac himongte siduc nga yowa kosaine micaigaing, yogo lobe holeyelelu gadamec. Ngic-ngigac yowa ingucne mibong yogodi mengocebame Wapong alang mi bacnolu dalicka taockeme taoc hikedaingte.+ 17 Ailu yenge yowangineng mibong suguleme yogodi waic sanangne ingucne hatacmac sugulelu hikedaicte. Himenaus nga Filetus yeke ngic ingucne yengelacni.+ 18 Yeke yowa noine hegilelu yefe lilolu micaigaic, “Ngic-ngigac yenge homackacni gboliyelu fangkedaingte, yogo biyachac fikewec.” Inguc milu ngic-ngigac gocne yengele ngage-ngagesing basowalegabiyec.
Bolele yowa
19 Aime sifu Wapongti bosing sanangne lome hauwec domagac, yogo ululung nalic mi aidaicte. Yogowa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Sugucnedi ngic-ngigacfocine ngagecebagac.” (Him 16:5)
Ailu monic yanguc,
“Ngic-ngigac Sugucnele wac wackecaigaing, yenge aibabangineng sowacne, yogo sasawa hegilelu lobe holecnolu gadabiyeng.”+
20 Aime ngic woc-wiyactowaineholec yele macka hebec-kudi haicine monic-monic ngiyegaing. Gocne gol nga siliwadi baicne yogo bolengineng alang-babaineholec aigac. Nga gocne yoc nga gbakitacti baicne yogo bolengineng yafoineholec aigac. 21 Inguc aime ngic monic ye yeicne wiyac yafoineholec yogowacni suwenagudaicte, ye hebec-kudi alang-babaineholec, yogo ingucne. Ye Wapongte bingec aime Fileinedi bame bole madicne banogale silic aigac.
Gaga ulucne
22 Himongka socte angac soc-gboli yengela facaigac, yogowacni hangoc baicke hikelu dalicka gadamec. Ngic gocne yenge kwelengineng gbagbacne galu Sugucnele wac wackecaigaing. Aime yengeholec bole sanangne balu yefe dondonne balaibelu ngage-ngagesingkolec gadamec. Ailu kwelegonedi ngic-ngigac yengele angac ngageyelelu kwele-mogungkolec gadamec.+ 23 Ga yowa kosaine nga babaficine mikac, yogo hegiledamec. Aibaba yogodi hocne ngaba bafuwame yuwenac fikecaigac, yogo ngagegic.+ 24 Sugucnele kwelec kwekwe ngic ye yuwenacka mi gadaic. Ye ngic-ngigac sasawa yengeholec ulucne galu wewedu bolele fungine ngagelu ngic-ngigac yengele tatakic mikac gadaic. 25-26 Aime Aleng Sugucnenginengti suba ingucne ngic-ngigac gocne bacebame, yele angac nga ngage-ngage balaibecaigaing. Yenge Sugucnele kwelec kwekwe ngic yele yowa hedickecaigaing, inguc aibong yedi yengeholec ulucne galu edocebalu weduyeledaic. Inguc aiyeleme Wapongti kwelengineng hefaliyeningte tapili yeledaicte mecne. Inguc aiyeledaictewabac, yenge kwelengineng ileckeme yowa noine ngage-motolu, Aleng Sugucnenginengte molewacni fotockelu hikeyackedaingte.
+ 2:3 2Tim 1:8 + 2:5 2Tim 4:7-8 + 2:6 1Kor 9:7 + 2:8 1Kor 15:4; Rom 1:3 + 2:9 Efs 3:1,13; Filp 1:12-14 + 2:11 2Kor 4:11 + 2:12 Mat 10:33 + 2:13 Rom 3:3-4; Tit 1:2 + 2:14 1Tim 6:4; Tit 3:9 + 2:15 1Tim 4:6 + 2:16 1Tim 4:7 + 2:17 1Tim 1:20 + 2:19 Yoa 10:14; 1Kor 8:3 + 2:22 1Tim 6:11 + 2:23 1Tim 4:7