3
Dameng moto-motoine
Dameng moto-motoina* umac haicine monic-monic fikedaicte, yogo ngageng fadaic.+ I yangucte, dameng iwa ngic-ngigac yenge yengileng angac nga hiye-monengte angac bocyac ngagedaingte. Yenge yengileng wiyacte mibong feicne aime, socngineng bafelu misulec ailu nenggac-mamacfocngineng yengele yowa kwedaingte. Ailu ngic-ngigac wiyac yeledaingte, yengele kwele-madic monic mi ngagedaingte. Aime gaga gbagbacne yogo yengela mi fadaicte. Aime yenge ngic-ngigac agofocngineng yengele mi angacebadaicte. Ailu ngic-ngigac yengele bikic mi hegiledaingte. Yenge gocne yengele kwesac-yowa milu aibabangineng mi damongkelu wecebalu doic sugucnebenang yelelu aibaba madicne kwelenginengti hegiledaingte. Yenge mic-heloc aiyelelu mi ngage-motolu aibabangineng moc aidaingte. Ailu socngineng bafelu fefeyac aidaingte. Socte angacti yengele gaganginang suguleme Wapongte angacbac hegiledaingte. Ailu yenge socti sugu Wapongte gagale silic ingucne gadaingte. Ailu Wapongte tapili nga pasi yogo hegilelu lobe holecnodaingte. Ilec ga yengeholec wetackelu mi gadamec.+
6-7 Ngigac gocne yenge mic-heloc aibabangineng ailu angacngineng sowacne haicine monic-monic balaibelu gabong bikicngineng umalecaigac. Ailu yenge wewedu-yowa ngagelu gagaing. Nga yowa noinebac nalic mi ngage-motodaingte. Ilec ailu ngic yogo yenge madicne silic ingucne galu mac-boneng hikelu ngigac yogo yowawa mic-heloc aiyelecaigaing.
Aime esecne Yanes nga Yamberes yeke Mosesle yowa hedickeiboc, ingucnehac ngic migabac, yenge ngage-ngage kwesacineholec galu yowa noine hedickecaigaing. Ailu ngage-ngagesingte yefe lilogaing.+ Yanes nga Yamberes yekele aibaba kosaine yogo yegena fikeme ngic-ngigac sasawadi yogo nganiibong. Ingucnehac sasawadi ngic yogo yengele aibabangineng kosaine yogo ngani-motodaingte. Aime kwesac-yowangineng yogo hatacmac mi suguledaicte.
Salecebaicne yengele silicka ganoga
10 Aime Timoti, gabac na wiyac wedugeleiba, yogo ngagelu balaibelu gagic. Ailu na aibaba aiiba, nga gaganele yefe loiba, yogo ngagegic. Ailu tatakic mikac ngage-ngagesingkolec galu kwelenedi ngic-ngigac yengele angac ngageyelelu sanangnehac gaiba. 11 Ailu na Antiok nga Aikoniam ailu Lista taonka gabe weyebic aineleibong, aime umacka nga doicka gaiba. Inguc gaebewa Sugucnedi umac sasawa yogowacni baficnulu gawec, yogo ngagegic.+ 12 Aime ngic-ngigac sasawa Kristo Yesuholec wetackelu Wapong alang bacnolu ganingte ngagegaing, yenge inguchac weyebic aiyeledaingte.+ 13 Aime bikic-baba ngic nga kwesac-ngic yenge ngic-ngigac lokwesacka locebacaigaing, yenge sowacnengineng hatacmac sugulelu sanangkeme sowale-benangkedaingte. Ailu yenge yengungtihac kwesac ainagulu gocne inguchac kwesacebabong wawedaingte.
Yowa babaficineholec
14-15 Ngic-ngigac gocne madicne ngageyelecaigic, yenge ga gegecne gaing, dameng iwa Wapong yeicne hibi kwelengkeicne fagac, yogo wedugeleibong. Wedugelebong yowa yogo ngageng ngage-ngagegone baefeckeme Kristo Yesu ngagesingkeng bikicte ameine bame wasecne aiing. Ga yogo ngagepangkelu gadamec. Inguc gaengka yogodi gagagone basanangkedaicte. 16 Aime yowa Wapongte hibiwa kwelengkeicne fagac, yogo sasawa Wapongti asuine fitome ngicte ngage-ngagewa haume kwelengkeibong. Hibi yogodi yanguc baficnubagac, Wapongte mic-yowadi ngelengnubalu wedunolegac. Ailu bamadicnubalu yefe dondonne balaibenangte damongnubagac.+ 17 Inguc aime Wapongte ngic-ngigac yenge bolele ngage-ngage nga tapili yogolec silicina balu bole madicne haicine monic-monic baningte hibi yogo yelewec.
* 3:1 Hibi gocna “dameng moto-motoina” kwelengkelu yanguc ngageibong, Yesu homackacni gboliyelu fangkewec, dameng moto-motoine fungkewec. Ailu ye hatac kwesidaicte, dameng iwa dameng moto-motoine motodaicte. + 3:1 1Tim 4:1 + 3:5 Mat 7:15,21; Tit 1:16 + 3:8 Wah 7:11,22; 9:11 + 3:11 Sale 13:14-52; 14:5,8-20 + 3:12 Mat 16:24; Yoa 15:20; Sale 14:22 + 3:16 Rom 15:4