4
Bole sanangne banoga
Kristo Yesu ye ngani-damongngina fikelu domadaicte, iwa gbolicne nga homaicne wosaecebalu mimoctocebadaicte. Na Yesu nga Wapong yekele haicka sanangnehac edocgugabac. Ga dameng madicna, me miyac, iwa sifu efeckelu Wapongte yowa milu ngic-ngigac edocebalu mibating aiyeledamec. Ailu tatakic mikac wiyac sasawa ngelengebalu edocebalu weduyelelu basanangebadamec. Dameng monic kwesidaicte, iwa ngic-ngigac yenge wewedu-yowa dondonne ngagenogale takicebadaicte. Yengebac yengileng angac balaibelu wewedu ngic bocyac kpaducebadaingte. Kpaducebabong yengi ngic-ngigac yengele hedecka yowa angacine aigac, yogo weduyeledaingte.+ Ailu yenge yowa noine hegilelu lobe holecnodaingte. Ailu siduc esecne nga siduc noine mikac, iwa wetackelu yefe lilodaingte. Aime gageuc wiyac sasawa damongebaengka umac fikegeleme tatakic mikac sanangne domadamec. Inguc domalu Wapongte Siduc Madicne edocebalu Wapongti bole-yowa gelewec, yogo sasawa balaibelu gadamec.
Poldi homanale miwec
Aime homac-damengne biyac welegacte ngic yenge waing Wapongte ibu locaigaing, silicine ingucnehac sacne sotingkeme gaganedi ibu ingucne aidaicte.+ Hudu madicne biyac welu bamoctoiba gagabac. Ailu ngic gbelong ainingte gasackecaigaing, silicine ingucnehac sanangnehac gasackelu biyac bamoctoiba gagabac. Ailu ngage-ngagesingne sanangne balu gaiba. Ailu mi wickebe wawec.+ Yakumacbac gaga dondonnele duu nale wangec loicne fagac. Ailu Sugucne ye pasi dondonnele wowosae-ngic, yedi dameng iwa duu yogo neledaicte. Aime yogo na sugu mi neledaicte, miyac. Ngic-ngigac sasawa yenge ye kwesi-kwesi damengngina fikelu yegengkenale kwelenginengti angac ngagegaing, yedi yogo yenge inguchac yeledaicte.+
Bole-yowa gocne
Ga kwesinogale sanangkelu nala biyacbenang kwesidamec. 10 I yangucte, Demas ye dameng yagolecte gagale angac ngagelu biyachac hegilecnulu Tesalonika taonka hikewec. Aime Keresken ye Sugucnele bole banale Galata prowins iwa hikewec. Aime Titus ye inguchac Damatia prowins iwa hikeme+ 11 Lukadi sugu naholec gagac. Mareko ye bole baficnucaigacte ailu gagi ye bafuwalu mengockeng gaholec kwesidabiyec. 12 Tikikus ye Efesas salebe hikewec. 13 Aime funogale milu ngakpine dalicne Toas taonka Kapusle macka hegilebe ngiyewec, yogo nga nale hibi kpadidiweicne sasawa iwa locebabe faibong, yogo momoc bacebalu kwesidamec. Ailu hibine lama socina kwelengkeicne fagac, yogo ngagebe wiyac feicne aigacte yogo momoc balu kwesidamec.*+
Damongnagulu ganoga
14 Aleksanda ye aen dacka lobelu woc-wiyac bacaigac, yedi umac bocyac bafuwanelewec. Aime Sugucnedi aibabainele ameine baducnodaicte.+ 15 Ye dacine inguc ailu yowanonggeng bocyac mife-miwa ailu gawec. Ilec ga ngic yele damong balu gadamec.
Pol yowawa loibong
16 Aime na molickelu Roma iwa yowawa domalu funginene miiba, dameng iwa monicti naholec mi domawec, sasawadi hegilecnuyackeibong. Aime inguc aiibongte yogodi mi baumalecebadaic. 17 Na Siduc Madicne Israel yengele alingkacni miyac, yengela mibe yegengkenale Sugucnedi sifu naholec domalu tapili nelewec. Ailu nale agong holelu nale homac yogo laionte mickacni ingucne baicnuwec. 18 Ngic yengi umac haicine monic-monic ainelenogale ngagegaing. Aime Sugucnedi yogowacni inguchac baficnume wasecne aibe honocmeng ngani-damongngina locnudaicte. Yela wac feicne moto-motoine mikac fafegidaic, yogo foinac.
Wenac-madic
19 Nale wenac-madic Prisila nga Akwila ailu Onesiforus golowacfocine yengela loengka hikedaic.+ 20 Erastus ye Korin iwa gagachac. Nga Tofimus yebac hucti bawecte Miletus taonka hegilebe ngiyewec.+ 21 Aime tilo-gbelong dameng aidaickale, sanangkelu biyac kwesidamec. Yubulusdi wenac-madic gala lome fugac. Ailu Pudens nga Linus ailu Kalaudia nga ngic hae-gbafocnonggeng sasawa, yenge inguchac wenac-madicngineng gala lobong fugac.
22 Sugucnedi gale asuholec gadaic. Aime kwele-madicinedi ngengela fadaic. Yogo foinac.
+ 4:3 1Tim 4:1 + 4:6 Filp 2:17 + 4:7 1Tim 6:12 + 4:8 1Kor 9:24-25 + 4:10 2Kor 8:23; Sale 15:37-39; Kol 4:14 * 4:13 Hibi bocyac yogo papirus hekengnginedi baicne iwa kwelengkelu gaibong. Papirus hekengngine yogo siming hekengngine ingucne sugucnehac. Hibingineng gocne yogo yenge lama me noning socina kwelengkelu gaibong. Socine yogo fuline sugucnehac. + 4:13 Sale 20:6 + 4:14 1Tim 1:20; Mige 62:12; Rom 2:6 + 4:19 Sale 18:2; 2Tim 1:16-17 + 4:20 Sale 19:22; 20:4; Rom 16:23