3
Haway a kwanay kà gak umo cəna, mbac a slan umo cəveɗabay. Anga nan, ma ja, ma wa, mi slənak ikwen ayak Timote. Ata aday suwan mi njahay way a manay à Atena taayak a manay a tamak. Timote nà, mərak a mənuko, winen apan i ga mer su way a Mbərom tə manay, mə ɗakay anan ləbara mugom a mbala Yesu Almasihu anà ɗo ahay nə manay pə kərtek awan. Mə slənak anan ayak àga kwanay nà, aday â mak ikwen zek, aday â varak ikwen məgala sə tavay njənjan pə cəveɗ a Mbərom. Matanan, kwa həna ɗəce ahay ta tak ikwen à nga dəp nà, ɗowan â sa zluwe kwa kərtek à cəveɗ a Mbərom wa bay. Kə sənen zle, ɗi takas nə tə ɗəce ahay matanan təktek re asanaw? Ayaw, à alay a manay àga kwanay ata nà, ma jak ikwen ayak panan wa coy, ɗo ahay ti naa ga alay tə mənuko pa 'am mba. Matanan həna ɗəce ataya ta nak ahay puko kawa ana kwanay sa san ata kutok. Na ca apan, ɗəce winen apan i nay ahay pikwen nà, mbac kə̀ slahak uno. Anga na awan, nə slənak ayak Timote àga kwanay, aday nâ san kwanay apan ki pərihen anan azar anà Yesu acəkan hwiya biɗaw? Nə jəjarak, na wa, tiya nə Fakalaw kə̀ njəkak kwanay à cəveɗ sə ɗiɗek wa. Ata, mer su way a manay à wulen a kwanay ata kə̀ tərak way kəriya awan.
Həna Timote kà mak ahay àga kwanay wa pə cakay a manay, a təkəren umo nà, ləbara lele aya sa zlan umo à nga anga kwanay. A wa, kwanay apan ki pərihen anan azar anà Yesu hwiya, kə pəlen zek ahay lele re. Aday a wa, kwanay apan ki bayiken pə manay tə ataslay mivel awan, bina haway a manay a gak ikwen, kawa haway a kwanay a sa gan umo ata re. Mərak a manay ahay, manay apan mi sa ɗəce, ɗo ahay ti jugwar pumo wa 'am dəp nà, Timote a nay a jan umo matanan cəna, kə̀ varak umo məgala bayak a, anga kwanay apan ki pərihen anan azar sa ɗaf nga nə pə Yesu hwiya. Bina, kak kwanay apan ki tiven njənjan pa 'am a Mbərom matanan kəma, mi taslay mivel sə njahay tə sifa aya uho. Ataslay mivel a manay sa njaɗ pa 'am a Mbərom a mənuko həna anga kwanay ata nà, kwa mə̂ ngəran anà Mbərom nə kəkəma, wita kà slak awan bay. 10 Kwa â ga nə sə sipec, kwa â ga nə sə luvon, manay apan mi gan amboh aday â varan umo cəveɗ sa zlak ayak àga kwanay saa cak ikwen ahay iɗe aday mi tətakak ikwen anan ahay way aday kə sənen pə cəveɗ a Mbərom fan bay ataya awan.
11 Ma gan amboh anà Bəbay a mənuko Mbərom a ta nga anahan awan, tə Yesu Bahay a mənuko nà, tə̂ təɓan umo ayak cəveɗ a sə dəzlek ayak àga kwanay awan. 12 Bahay a mənuko Yesu â varak ikwen məgala sa san zek à wulen a kwanay ahay pa 'am pa 'am lele, aday sə pəlay anan ɗo ahay fok, kawa ana manay sə pəlay kwanay ata awan. 13 Natiya awan, tə cəveɗ ata kutok, ki təren ɗo məgala aya pə cəveɗ anahan, anga aday kə̂ njiɗen awan lelibay a pə mivel a kwanay ahay sabay, kə̂ təren ɗo cəncan aya pa 'am a Bəbay a mənuko Mbərom pə luvon a Bahay Yesu saa may ahay pə daliyugo tu ɗo anahan ahay fok ata awan. Saa may ahay pə luvon ata nà, winen a pi zek tu ɗo anahan aya azar a fok.