4
Anjahay sa zlan à nga anà Mbərom
Mərak a manay ahay, way a mə mbəsak a sa jak ikwen ayak ata nà, həna: Mə tətakak ikwen anan anjahay sa zlan à nga anà Mbərom a coy. Aday ma san zle, azla a kwanay nə matanan. Əna manay apan mi gak ikwen ayak amboh asa nà, tə sləmay ana Bahay a mənuko Yesu, zəgihen anan apan asa. Kə sənen way a manay sə tətakak ikwen anan tə sləmay ana Bahay a mənuko Yesu ataya zle. A nan a Mbərom cəna, kə̂ təren ɗo cəncan aya awan, kawa sa ja bine siwaw nà, kə̂ limen anan alay à uwar uho bay, kuwaya â njahay nə tə uwar anahan awan, à səkəffe inde. Ata ɗo ahay ti hərak ikwen nga. Aɗəka bay, ubor â ga pikwen bahay bay. Wita nə azla su ɗo sa san Mbərom itəbay ataya awan, ɗo sə pəra ahay. Ɗowan â gan sədœk anà ɗo hinen ta sə jənan pə uwar bay, anga Bahay a nuko Yesu i naa gan sariya anà ɗo sa ga ines a matanan ataya awan. Ɓa ma jak ikwen anan 'am ata coy. Anga Mbərom a ngamak uko nə saa ga ines tu ɗo sə uho ahay matanan ata bay. A ngamak uko aɗəka nà, sə njahay à cəncan inde pa 'am anahan. Anga nan, kak ɗowan a kə̀ ngəmak 'am a anan itəbay cəna, a ngam bay nà, ɗo zənzen a bay, əna zek a Mbərom a, ɗowan a sə varak uko Apasay Cəncan ata awan.
Mərak a manay ahay, awan inde maza sa jak ikwen ayak pa 'am sə pəlay zek à wulen a kwanay ɗo a Yesu ahay sabay. Zek a Mbərom a kə̀ ɗakak ikwen anan cəveɗ ata coy. 10 Tə ɗiɗek a nà, kə pəlen ɗo a Yesu ahay pə daliyugo sə Makedoniya fok. Əna ma gak ikwen kem nà, zəgihen anan apan pa 'am pa 'am. 11 Rəzlen anan à nga wa sə njahay səkəffe lele. Kâ sa slihen à 'am sə ɗo ahay inde bay. Gen mer su way tə alay a kwanay aya aday kə̂ njiɗen way sa pa, kawa ana manay a sa jak ikwen ata awan. 12 Ki gen anan matanan cəna, ɗo sə uho ahay ti ɗəfak ikwen apan, aday ki saa rəken awan pu ɗo wa bay.
Luvon ana Yesu saa may ahay ata awan
13 Mərak ahay, a nan umo nà, sənen anan way saa təran anà ɗo a ma mac ataya awan. Əna zlawan â sa gak ikwen kawa ɗo sa ba Yesu itəbay ataya bay. 14 Ɗə ɗəfak apan nga, Yesu kə̀ məcak, aday kə̀ slabakak ahay à məke wa. Anga nan, ɗa san zle, ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay aday tə məcak coy ata nà, Mbərom i i slabakay atan ahay à məke wa anga aday tə̂ njahay à man a Yesu. 15 'Am a manay sa jak ikwen ayak həna ata nà, 'am ana Bahay a mənuko Yesu a sə tətakan anan anà ɗo ahay ata awan. Pə luvon ana Yesu saa may ahay ata nà, mənuko həna tə sifa ataya ɗi naa lahan apan anà ɗo ma mac ataya sa zla à man ana Yesu a bay. 16 Pə luvon ata nà, Mbərom i varan cəveɗ anà maslay anahan ahay. Bahay a tinen i ngaman atan, aday ata ti fa məzləzlilen kutok. Cəna zek a Bahay a mənuko Yesu Almasihu a i dazay ahay, ɗo a anahan ma mac ataya ti lah sə slabakay ahay à məke wa pa 'am. 17 Ata aday mənuko mə mbəsak a tə sifa uho ataya ɗi japay tu ɗo anahan a azar ataya à matapasl inde tatə Bahay a mənuko Yesu à mburom. Natiya ɗi njahay tatə Bahay a mənuko Yesu pa sə viyviya awan. 18 Kak matanan cukutok nà, men anan anan mivel ù doh anà zek ahay lele ta 'am a anan.