Ɗerewel mə vinden a anà
Ibəraninko ahay
ata awan
Aɗakay way pə deftere a anan
Ɗa san sə vinde ɗerewel a anan nə wayaw bay. Winen kawa wazo zubor awan sə slənan ayak anà egliz ahay cara cara bayak awan. Ɗerewel a anan a ɗakay nà, Yesu a zalay way ahay fok. A ɗakay nà, cəveɗ inde sə cəce apəse ines pə Mbərom wa, anga Yesu kə̀ məcak à yime sə ɗo ahay inde. Wita nà, 'am a Mbərom sa ɓan wiya a tə ɗo ahay ata awan. À wulen sa 'am anahan ahay sə ɗakay anan way ataya nà, winen apan i tətak way pə anjahay su ɗo a Mbərom ahay.
Nga sa 'am ahay
Mbərom a walay anan Yesu anga sə mbəɗa anan daliyugo wiya awan (1.1 - 2.4)
Cəveɗ a Yesu sa tam ɗo ahay a zalay cəveɗ mbala Musa (2.5 - 4.13)
Yesu nà, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom (4.14 - 6.12)
'Am a Mbərom sa ɓan tə ɗo ahay wiya ata awan (6.13 - 10.39)
Aɗaf nga pə Mbərom (11.1 - 13.25)
1
Mbərom a jan 'am anà ɗo ahay tə dungo ana wan anahan
Kwakwa ata nà, Mbərom a taa jan 'am anà bije a mənuko ahay tə dungo ana ɗo maja'am anahan ahay. A taa jan atan 'am tə cəveɗ ahay cara cara, aday saray bayak a re. A taa jan atan ahay 'am nə matanan hus ahay à alay ana mənuko biten. Əna həna, alay a mədakwidok a anaya nà, a jak uko 'am tə dungo ana wan anahan. À alay ana Mbərom sə ndakay daliyugo ata nà, a ndakay anan tə alay ana wan ata awan. Aday a walay sə lavay anan way ahay fok ɗukwen, wan ata kərtek a sə coy. Mazlaɓ a Mbərom a wuteɗen pi jœr nà, anà wan ata awan. Ta ga minje ti zek a Mbərom a nə uwek. Way sə daliyugo a anan ataya fok ta ga inde anga 'am anahan məgala awan. Anga winen, Mbərom i pəsen anan ines anà ɗo ahay aday tə̂ təra ɗo cəncan aya re. Pə dəɓa ana way ata wa nà, Mbərom Ba Məgala a gəɓa anan way anahan pə cakay anahan à mburom, saa ga bahay pə way ahay fok.
Yesu a zalay maslay a Mbərom ahay
Anga nan kutok, Mbərom a ɗaf anan wan anahan pa nga sə maslay anahan ahay, anga sləmay anahan sə varan ata a zalay mbala ana tinen, bina a ngaman wan anahan. Kula Mbərom kà jak anan 'am a anan anà maslay anahan ahay bay:
«Iken nə wan uno.
Biten nə tərak bəbay anak.*»
Kabay
«Iken nà, ni təra bəbay anak,
iken ki təra wan uno.»
A jan 'am ataya nà, anà Yesu a kərtek. Aday asa, à alay a Mbərom i sa slənay anan ahay wan anahan mənduwel a pə daliyugo ata nà, a wa:
«Maslay a Mbərom ahay fok tə̂ həran nga.»
Pə maslay a Mbərom ahay ite nà, a wa:
«Maslay a Mbərom ahay tinen ɗo si mer su way anahan ahay.
Tinen kawa maɗ, aday kawa miresl sə uko ahay re.§»
Əna pə Wan a Mbərom a kutok nà, Deftere a Mbərom a wa:
«Iken nə Mbərom, ki ga bahay pa sə viyviya awan,
aday ki lavan nga anà ɗo anak ahay tə cəveɗ awan.
Kə pəlay ɗukwen way ɗiɗek aya awan,
aday way sə sədœk cəna, a nak itəbay.
Anga nan, Bəbay anak Mbərom a ngamak, a varak ataslay mivel,
aday a təra iken ɗo məduwen a pa nga su ɗo pə cakay anak ataya fok.*»
10 Deftere a Mbərom a ja asa, a wa:
«Bahay, à alay ana way ahay sə dazlan ata nà,
kə ndakay daliyugo nə tə alay anak awan,
aday kə ndakay mburom re.
11 Way anak sə ndakay ataya fok ti ndav,
əna iken a nə ki ga inde pa sə viyviya awan.
Way ataya fok ti i ga məduwer kawa zana sa nes ata awan.
12 Ki i lapay atan wa, kawa ɗo sə lapay anan wa zana anahan məduwer a ata awan.
Way ataya ti mbəɗa kawa zana a'am a sə pəkay ahay wa ata awan.
Əna iken ki mbəɗa itəbay,
sifa anak i ndav itəbay re.»
13 Kula Mbərom kà jak anan 'am a anaya anà maslay anahan ahay bay:
«Njahay tə day sə alay puway uno,
aday ɗo maniɗe anak ahay fok nà,
ni təra atan ɓile anak aya awan.»
A jan 'am ataya matanan nà, anà wan anahan a ɗəkɗek. 14 Maslay a Mbərom ahay nà, tinen apasay sa gan mer su way anà Mbərom ahay cəna coy. I slan atan saa man zek anà ɗo saa njaɗ sifa aday sə njahay à man a Mbərom ataya awan.
* 1:5 Ca pə Jabuura 2.7. 1:5 Ca pə 2 Samuyila 7.14; 1 Habaruuji Nyalaaɗe 17.13. 1:6 Ca pə Tooktaaki Tawreeta 32.43. § 1:7 Ca pə Jabuura 104.4. * 1:9 Ca pə Jabuura 45.7-8. 1:12 Ca pə Jabuura 102.26-28. 1:13 Ca pə Jabuura 110.1.