2
Ɗə̂ kəɗey anan 'am a Mbərom sa jak uko ata bay
Kak Mbərom kà jak uko 'am tə dungo ana wan anahan cukutok nà, lele sa pak apan sləmay, anga 'am anahan nə 'am sə sləne. Bay nà, ɗi lize à cəveɗ wa. Ɗa san apan zle, maslay a Mbərom ahay ta nak ta jak uko 'am sə Tawrita, winen məduwen awan. Ɗo sə ɗəfan apan bay ataya nà, tə njaɗak sariya təɗe pə ines a tinen ata awan. Əna, mənuko aday nà, Mbərom kə̀ varak uko 'am anahan aday ɗâ tam à sariya anahan wa. Anga nan, kak ɗə kəɗiyek anan 'am anahan a sa jak uko ata nà, i i gak uko sariya anahan sabay kutok ɗaw? Sa nay anan ləbara ata pa 'am nə zek a Bahay a mənuko Yesu Almasihu awan. Ɗo sə sləne 'am anahan ataya, sa jan umo ləbara ata nə ɗiɗek a nə tinen awan. Mbərom ɗukwen kə̀ ɗakak uko anan 'am anahan ata nə ɗiɗek awan, ta sa ka anan way masuwayan aya bayak a cara cara, aday ta sə varan məgala sa ga way ahay cara cara anà ɗo ahay tə alay ana Apasay Cəncan awan, kawa sa zlan à nga.
Yesu kə̀ ɗakak uko anan cəveɗ sa tam
Mbərom a ɗaf sə lavan nga anà daliyugo a mənuko sa ja apan wiya ata nà, maslay anahan ahay bay. Aɗəka bay, mə vinde a à Deftere a Mbərom inde nà:
«Mbərom, ɗo zənzen a nə ma aday hus iken sə bayak apan anaw?
Winen waya aday hus ki nay sa man zek ata anaw?
Kə ndakay anan, winen nà, ù vo sə maslay a Mbərom ahay mənjœk.
Pə dəɓa anahan a wa, kə varan mazlaɓ, kawa mazlaɓ sə bahay.
Kə ɗəfak anan bahay a pa nga sə way ahay fok.*»
Mbərom kə̀ ɗəfak anan bahay a pa nga sə way ahay fok ata nà, awan a inde winen sə lavay bay nà, inde sabay. Əna həna, ɗə canan nà, winen bahay a pa nga sə way ahay fok fan bay. Əna ɗə canan, kwakwa ata nà, anà Yesu, Mbərom kə̀ ɗəfak anan ù vo sə maslay anahan ahay alay a mənjœk, anga sa gan sumor anà ɗo ahay. Anga nan kutok, Yesu kà sak ɗəce aday kə̀ məcak anga ɗo ahay fok. Matanan Mbərom a varan man sə njahay sə bahay tə mazlaɓ awan. 10 Sə ndakay way ahay fok nə Mbərom, aday ta ga inde ɗukwen anga winen. Natiya a zla pi zek nà, Mbərom â ndav anan mer su way ana Yesu sa ga, tə ɗəce anahan a sə canan, aday ɗo ahay bayak a tə̂ təra wan anahan ahay, tâ zla à man sə mazlaɓ anahan kutok. Anga saa njahan atan pa 'am wa, aday saa tam atan ɗukwen, zek a Yesu awan. 11 Sə təra anan ɗo ahay ɗo cəncan aya pa 'am a Mbərom ɗukwen, Yesu awan, aday ɗo anahan a sə təra atan cəncan ataya ɗukwen, Bəbay a tinen a nə kərtek, Mbərom awan. Anga nan kutok, a zlan à nga anà Yesu a sə ngaman atan «mərak uno ahay.» 12 À Deftere a Mbərom inde nà, Yesu a jan anà Mbərom, a wa:
«Ni i taran anan 'am anak anà mərak uno ahay,
ni i hərak nga tə ara pa 'am sə ɗo ahay.»
13 A ja asa, a wa:
«Ni mbəsakan anan zek uno nà, anà Mbərom.»
Aday asa, a wa:
«Nen həna, manay tu ɗo a Mbərom sə vuro ataya awan.§»
14 Ɗo a Mbərom sə varan ataya nà, tinen ɗo zənzen aya tə mez aya ì zek inde kawa mənuko. Anga nan, Yesu a ta nga anahan a ɗukwen a təra ɗo zənzen ti zek a kawa nuko, anga aday tə amac anahan â lize anan wa Fakalaw, ɗowan a sə lavan nga anà ɗo ahay tə məgala sa mac atan ata awan. 15 Yesu a ga matanan nà, anga aday zlawan sə amac â gan anà ɗo ahay sabay. Kwakwa ata nà, ɗo ahay tə njahay nə kawa ɓile ahay anga zlawan sə amac. Əna həna Yesu kə̀ təmak atan coy. 16 Yesu a nay ahay nà, sa naa man zek anà maslay a Mbərom ahay bay, əna sa naa man zek aɗəka nà, anà zahav ana Ibərahima ahay pə daliyugo a anan. 17 Aday natiya kutok, a zla pi zek nà, â təra kawa mərak anahan ataya kwa à ma inde anaw fok. A ga matanan anga aday â təra bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom, ɗo si mer su way anahan ɗiɗek a aday sumor awan. Ti mer su way anahan nà, i pəsen anan ines anà ɗo ahay, i zlahan atan anan məlmal a tinen tə Mbərom kutok. 18 Həna nà, i mba apan sa man zek anà ɗo mə njəkan atan uda ataya təte, anga winen a ɗukwen à alay a tə njəkak anan uda awan, kà sak ɗəce.
* 2:8 Ca pə Jabuura 8.5-7. 2:12 Ca pə Jabuura 22.23. 2:13 Ca pə Esaaya 8.17. § 2:13 Ca pə Esaaya 8.18.